หน้าทอนซิตี้ : NathonCity

หน้าทอนฟอรั่ม

วงน้ำชาออนไลน์ พูดคุย แลกเปลี่ยน เสนอแนะ

อำนาจหน้าที่ของนายกเทศมนตรี

by samuipoll @August,22 2008 14.41 ( IP : 58...244 ) | Tags : หน้าทอนฟอรั่ม

นายกเทศมนตรี ตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 12 พ.ศ. 2546


        1. มาจากการเลือกตั้งโดยตรง ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
พ.ศ. 2545 มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน 2 วาระไม่ได้ จะดำรงตำแหน่งได้อีกเมื่อพ้น 4 ปี นับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง         2. ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
พ.ศ. 2545 และต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ด้วย             2.1 มีอายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี บริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง             2.2 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา (ในวาระแรก 4 ปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัติฉบับที่ 12 พ.ศ. 2546 ใช้บังคับไม่จำกัดวุฒิการศึกษา)
            2.3 ไม่เป็นผู้ที่พ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น หรือที่ปรึกษาหรือเลขานุการของผู้บริหารท้องถิ่น เพราะเหตุมีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ในสัญญาที่กระทำกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ถึง 5 ปี นับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง
            2.4 เคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งถูกให้พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ             2.5 รองนายกรัฐมนตรี นายกเทศมนตรี สามารถแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี จากผู้ที่มิได้เป็น สมาชิกสภาเทศบาล ตามเกณฑ์ดังนี้ คือ เทศบาลตำบลไม่เกิน 2 คน เทศบาลเมืองไม่เกิน 3 คน เทศบาลนครไม่เกิน 4 คนสามารถแต่งตั้งที่ปรึกษานายก เทศมนตรีและ เลขานุการนายกเทศมนตรี ซึ่งมิใช่สมาชิกสภาเทศบาลได้ ดังนี้ เทศบาลตำบล รวมกันไม่เกิน 2 คน เทศบาลเมือง รวมกันไม่เกิน 3 คน เทศบาลนคร รวมกันไม่เกิน 5 คน         3. อำนาจหน้าที่ของนายกเทศมนตรี             3.1 ก่อนเข้ารับหน้าที่ นายกเทศมนตรีต้องแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลโดยไม่มีการลงมติ หากไม่สามารถดำเนินการ ได้ให้ทำเป็นหนังสือแจ้งต่อสมาชิกสภาเทศบาลทุกคน             3.2 สภาเทศบาลไม่สามารถลงมติให้นายกเทศมนตรีพ้นจากตำแหน่งได้             3.3 ในที่ประชุมสภาเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลมีสิทธิตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรี และมีสิทธิเสนอญัตติขอเปิดอภิปราย ทั่วไปโดยไม่มีการลงมติ             3.4 นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี หรือผู้ซึ่งนายกเทศมนตรีมอบหมาย มีสิทธิเข้าประชุมสภาเทศบาล และมีสิทธิแถลงข้อเท็จจริง ตลอดจนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในหน้าที่ แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน    


--------------------------------------------------------------------------------


กรณีที่ไม่มีประธานสภาและรองประธานสภาเทศบาล หรือสภาเทศบาลถูกยุบตามมาตรา 24


        1.1 หากมีกรณีที่สำคัญและจำเป็นเร่งด่วน นายกเทศมนตรีดำเนินการไปก่อนเท่าที่จำเป็นก็ได้ และเมื่อได้ เลือกประธานสภาเทศบาล แล้วให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติ         1.2 ในกรณีฉุกเฉินซึ่งจะเรียกประชุมสภาเทศบาลทันทีไม่ได้ นายกเทศมนตรีอาจออกเทศบัญญัติชั่วคราว ได้เมื่อรับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด และเมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ สำนักงานเทศบาลแล้วให้ใช้บังคับได้ ในการประชุมสภาเทศบาลคราวต่อไป ให้นำเทศบัญญัติชั่วคราวนั้นเสนอต่อสภาเทศบาลเพื่ออนุมัติ ถ้าสภาอนุมัติ เทศบัญญัติชั่วคราวก็เป็นเทศบัญญัติต่อไป ถ้าไม่อนุมัติเป็นอันตกไป แต่ไม่กระทบถึงกิจการระหว่างที่ใช้เทศบาลบัญญัติชั่วคราว         1.3 สภาเทศบาลเป็นฝ่ายพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาเทศบาล ร่างเทศบัญญัติ
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และอื่น ๆ ซึ่งนายกเทศมนตรีเป็นผู้เสนอ
กรณีที่สภาเทศบาลไม่รับหลักการ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม


        1. ผู้ว่าราชการจังหวัดตั้งคณะกรรมการ 15 คน เพื่อพิจารณาหาข้อยุติภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้ตั้งประธาน กรรมการแล้วรายงานผู้ว่าราชการจังหวัด หากไม่เสร็จให้ประธารกรรมการรวบรวมผลการพิจารณาแล้ววินิจฉัยชี้ขาดโดยเร็ว รายงานผู้ว่าราชการจังหวัด         2. ผู้ว่าราชการจังหวัดจะส่งร่างเทศบัญญัติให้นายกเทศมนตรีโดยเร็ว แล้วให้เสนอร่างเทศบัญญัติดังกล่าวต่อ สภาเทศบาล ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับร่าง หากนายกเทศมนตรีไม่ดำเนินการ ผู้ว่าราชการจังหวัดจะรายงาน ต่อรัฐมนตรีเพื่อสั่งให้นายกเทศมนตรีพ้นจากตำแหน่ง ส่วนสภาเทศบาลต้องพิจารณาร่างเทศบัญญัติให้เสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับร่างจากนายกเทศมนตรี หากไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดหรือมีมติไม่เห็นชอบ ให้ตกไปและให้ใช้เทศบัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายในปีงบประมาณปีที่แล้วไปก่อนและให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้มีคำสั่งยุบสภาเทศบาล

Main menu

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน
  • คนขี่เสือ - เรื่องราวของคนขี่เสือที่เกาะสมุย
  • Nathon Radio
  • สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยสมุย FM 96.75 MHz
  • หน้าทอนคึกคัก - รวมความเคลื่อนไหว
  • ศูนย์สื่อสารโรงพยาบาลเกาะสมุย

ขอเชิญทุกท่านมีส่วนร่วมกับเว็บ NathonCity ด้วยการส่งบทความ หรือภาพถ่าย มาร่วมเผยแพร่ในเว็บไซท์นี้