หน้าทอนซิตี้ : NathonCity

จากสมาชิก

รายงาน 001 : ความคืบหน้าเมืองพิเศษ

by NathonCity @December,24 2009 15.36 ( IP : 112...229 ) | Tags : จากสมาชิก , เทศบาลนครเกาะสมุย

18 ธันวาคม 2552
ห้องประชุมเพชรสมุย เทศบาลเมืองเกาะสมุย


ปานเทพ วิริยานนท์


คณะอนุกรรมการพัฒนารูปแบบการให้บริการสาธารณะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในลักษณะเครือข่ายหรือกลุ่มพื้นที่และรูปแบบการจัดตั้งองค์กรบริหารจัดการในพื้นที่  ได้ลงพื้นที่เกาะสมุยเพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการออกแบบโครงสร้างรูปแบบเมืองพิเศษเกาะสมุยที่เป็นเมืองท่องเที่ยว โดยมีการประชุมร่วมกันเพื่อรับข้อมูลและความคิดเห็นทั้งทางเทศบาลเมืองเกาะสมุย  คณะกรรมการที่ปรึกษาเทศบาลเมืองเกาะสมุย  ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเกาะสมุย  สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย สมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ฝั่งตะวันออก  หน่วยรักษาต้นน้ำ กรมอุทยานแห่งชาติ  และตัวแทนภาคเอกชน และผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชน


ในที่ประชุมมีการเสนอทิศทาง (Positioning) ของเมืองเกาะสมุย ควรเป็น “ศูนย์กลางเชิงนิเวศน์ทางทะเลและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีมาตรฐานสากล และมีการพัฒนาที่มีความสมดุล โดยมีทุกภาคส่วนเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนา”  และได้นำเสนอกรอบโครงร่างรูปแบบเมืองพิเศษเกาะสมุยรูปแบบต่างๆ ที่แตกต่างจากรูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอยู่เดิม ทั้งในเรื่องพื้นที่ของเมืองเกาะสมุย  โครงสร้างอำนาจและรายได้


ที่ประชุมหลายท่านเห็นด้วยให้การขยายพื้นที่จากเทศบาลเมืองเกาะสมุยเดิมที่ยังไม่ครอบคลุมบางพื้นที่ของอำเภอเกาะสมุย  ให้พื้นที่ของเมืองพิเศษครอบคลุมทั้งอำเภอเกาะสมุยทั้งในพื้นที่เกาะต่างๆและพื้นที่ทะเลในเขตปริมณฑล เพื่อความเป็นเอกภาพและสามารถบริหารจัดการครอบคลุมการท่องเที่ยว  และจำเป็นต้องมีหน่วยงานพิเศษที่เป็นเจ้าภาพในการจัดการการท่องเที่ยว และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งบนบก ชายฝั่งและในทะเล โดยจัดตั้งให้เป็นหน่วยงานอิสระภายในแยกจากหน่วยงานปกติที่มี  โดยได้มีการเสนอให้มี สำนักงานการท่องเที่ยวเมืองเกาะสมุย และ สำนักงานสิ่งแวดล้อมเมืองเกาะสมุย  โดยการคัดสรรผู้มีความสามารถมาบริหาร  ซึ่งจะทำให้มีบทบาทในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ


และเสนอให้มี คณะกรรมการบูรณาการแผนและนโยบาย เป็นกลไกกลางในการประสานงาน ระหว่างรัฐบาล  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และภาคประชาชน    และเพิ่มเติมรูปแบบ คณะกรรมการที่ปรึกษา เป็นฝ่ายกำกับดูแล (Regulator) ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจาก ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนกลุ่มอาชีพ  นอกเหนือจากรูปแบบการบริหารเดิมที่มีนายกเมืองเกาะสมุยที่ทำหน้าที่บริหาร (Operator)  และสภาเมืองเกาะสมุยที่ทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ (Legislature)

ในด้านรายได้เมืองพิเศษเกาะสมุยที่เป็นเมืองท่องเที่ยว ในระยะแรกจำเป็นต้องได้ส่วนแบ่งเงินภาษีมากขึ้น  แต่ในระยะยาวเมืองเกาะสมุยจะต้องออกแบบโครงสร้างเพื่อให้มีการจัดสรรภาษีโดยตรงจากภาคท่องเที่ยว เป็นรายได้ตรงในหลักการของผู้ที่ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย (Polluter Pay Principle) และหลักผู้ใช้เป็นผู้จ่าย (User Pay Principle) ทั้งในลักษณะค่าธรรมเนียมสนามบิน  ค่าธรรมธรรมเนียมท่าเรือ  ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และค่าธรรมเนียมล้อเลื่อน  ภาษีมูลค่าเพิ่มของผู้ประกอบการค้าและพาณิชยกรรมในพื้นที่  ค่าธรรมเนียมบำรุงเมืองที่เรียกเก็บจากผู้เข้าพักโรงแรม  และภาษีสิ่งแวดล้อม อาทิ ค่าธรรมเนียมในการกำจัดขยะ ขยะอันตรายและขยะติดเชื้อ  ค่าธรรมเนียมน้ำเสีย  ภาษีบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ปลาสติก  ภาษีเพื่อลดการใช้สารเคมี เป็นต้น อีกทั้งภาษีตามหลักถิ่นที่อยู่ (Residence Principle) ครอบคลุมถึงชาวไทยและชาวต่างประเทศที่เข้ามาพำนักหรือประกอบอาชีพในเกาะสมุย  รวมถึงการระดมทุนเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับท้องถิ่นมากขึ้น ในรูปแบบต่างๆ เช่น  การออกพันธบัตรเมืองเกาะสมุย  การลงทุนในรูปแบบวิสาหกิจท้องถิ่น โดยเสนอให้มี สำนักงานการลงทุนเมืองเกาะสมุย เป็นหน่วยงานพิเศษอิสระจากหน่วยงานปกติ  เช่นเดียวกับสำนักงานการท่องเที่ยวเมืองเกาะสมุย


นอกจากนี้หลายท่านได้เสนอความเห็นเพิ่มเติมและหลากหลาย เช่น การบริหารเมืองพิเศษเกาะสมุยในรูปแบบที่มีหน้าที่ของทุกกระทรวงในพื้นที่    รูปแบบการบริหารที่สามารถบริหารแต่ละพื้นที่เขตเลือกตั้งเพื่อให้การบริหารเมืองมีประสิทธิภาพมากขึ้น  การเสนอให้มีเงินเดือนให้คณะกรรมการชุมชนเพื่อทำหน้าที่ในพื้นที่ได้ตามเหมาะสมกับภารกิจ  และเสนอให้มีรูปแบบเพื่อให้มีการบริหารที่มีธรรมาภิบาลมากขึ้น  อย่างไรก็ตามผู้เข้าร่วมในที่ประชุมทุกท่านเห็นตรงกันว่า เกาะสมุยจำเป็นที่จะต้องจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเมืองเกาะสมุย อย่างเร่งด่วน  ซึ่งคณะอนุกรรมการจะรับนำไปพิจารณาในการออกแบบโครงสร้างให้เหมาะสมกับเมืองเกาะสมุยมากยิ่งขึ้น


ท้ายสุดที่ประชุมรับข้อมูลเพิ่มเติม โดยมอบให้ รศ.วุฒิสาร ตันไชย และ รศ.มานพ  พงศทัต ในฐานะอนุกรรมการ ร่วมกันออกแบบโครงสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเมืองเกาะสมุย  และจะนำมาชี้แจงประชาคมและรับฟังความเห็นอีกครั้ง ก่อนสรุปเพื่อนำเสนอนายอภิรักษ์  เกษะโยธิน ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ประธานคณะอนุกรรมการคณะอนุกรรมการพัฒนารูปแบบการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในลักษณะเครือข่ายหรือกลุ่มพื้นที่ และรูปแบบการจัดตั้งองค์กรบริหารจัดการในพื้นที่พิเศษ  ต่อไป

Comment #1
Posted @December,24 2009 17.27 ip : 124...76

ถามหน่อยครับ คาดว่าจะใช้เวลานานแค่ไหน ถ้าไม่ได้จะเป็นเทศบาลนครก่อนหรือเปล่า

Comment #2เป็นเทศบาลสุราษฎร์ไม่ดีกว่าเหรอ..
Posted @December,26 2009 00.43 ip : 118...215

เกาะสมุย อยู่จังหวัดไหนก็น่าจะเป็น เทศบาลจังหวัดนั่นไม่ใช่เหรอ เอิ๊กๆๆ

Comment #3
Posted @December,26 2009 22.14 ip : 125...32

คิดและทำอย่างเป็นระบบ ตามหลักสากลที่ปฏิบัติก็น่าจะเป็นไปได้

Comment #4คิดให้ไกล...อย่าติดกรอบเก่าๆ
Posted @December,30 2009 23.00 ip : 118...235

จะเป็นเมืองพิเศษทั้งที ก้อขอให้พิเศษจริงๆๆเพื่อจะได้แก้ปัญหาได้พิเศษ  คิดถึงประโยชน์ของเมืองเป็นที่ตั้งอย่าติดยึดว่าทำเพื่อใครคนใดคนหนึ่ง  ทำให้ดีจะได้ไม่ต้องมีจังหวัดพิเศษ อำเภอพิเศษอีก ไม่งั้นวุ่นวายเหมือนเดิม

Comment #5น่าสนใจ
Posted @January,24 2010 21.59 ip : 118...251

วุฒิสาร  ต้นไชย  กล่าวว่า  ความสำเร็จที่แท้จริงของการกระจายอำนาจ  ไม่ได้อยู่ที่การถ่ายโอนภารกิจ  เพราะการถ่ายโอนภารกิจเป็นเพียงกลไกอันหนึ่งในการปรับระบบความสัมพันธ์ทางภาระหน้าที่ระหว่างท้องถิ่นกับราชการส่วนกลางเท่านั้น  แต่ความสำเร็จของการกระจายอำนาจที่แท้จริงคือ  การทำให้ท้องถิ่น  สามารถดูแลประชาชนได้อย่างสมบูรณ์  ใช้สติปัญญาแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามลักษณะที่เป็นไปในแต่ละพื้นที่  หรือ เรียกว่า  การกระจายอำนาจทางการตัดสินใจ  รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองอย่างบริสุทธิ์ใจ              วันนี้เราต้องการให้ท้องถิ่น  พัฒนาไปสู่การปกครองตัวเอง  ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจและแก้ปัญหา  อันจะทำให้ประชาชนมีความสุข  ซึ่งในวันนี้มีตัวแปรสำคัญคือ  การเคลื่อนตัวของประสิทธิภาพในการจัดการองค์กรท้องถิ่นที่ดีขึ้น  คุณสมบัติของบุคลากรที่ดีขึ้น  ประสิทธิภาพในการจัดการที่ดีขึ้น  รวมถึงทัศนคติในการยอมรับบทบาทองค์กรท้องถิ่นที่ดีขึ้น  ซึ่งความสำเร็จของการยอมรับในการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นนั้น  อาจไม่ได้เป็นกฏหมายเสมอไป  แต่ผลของการกระทำที่สัมฤทธิ์ผลก็มีส่วนด้วย  ซึ่งสิ่งนั้นจะเป็นตัวเรียกศรัทธาจากประชาชน                 นายวุฒิสาร  ยังกล่าวทิ้งท้ายถึงปัจจัยที่เป็นอุปสรรคของการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นว่า  หนีไม่พ้น  การปรับแก้กฏหมายแผนขั้นตอนกระจายอำนาจ  หรือการยกเลิกภาษีที่ภาคท้องถิ่นเรียกเก็บซึ่งจะนำมาเป็นรายได้  การแทรกแซงอำนาจหน้าที่  รวมบทบาทของราชการส่วนภูมิภาค  หรือนโยบายจากส่วนกลาง  อาทิ กองทุนหมู่บ้านที่ลงสู่หมู่บ้านมากขึ้น  ซึ่งจะเป็นเรื่องท้าทายให้องค์กรปกครองท้องถิ่นมีการจัดระบบที่ดีขึ้น  เพื่อพัฒนาการกระจายอำนาจไปสู่แนวทางที่ถูกต้อง

Main menu

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน
  • คนขี่เสือ - เรื่องราวของคนขี่เสือที่เกาะสมุย
  • Nathon Radio
  • สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยสมุย FM 96.75 MHz
  • หน้าทอนคึกคัก - รวมความเคลื่อนไหว
  • ศูนย์สื่อสารโรงพยาบาลเกาะสมุย

ขอเชิญทุกท่านมีส่วนร่วมกับเว็บ NathonCity ด้วยการส่งบทความ หรือภาพถ่าย มาร่วมเผยแพร่ในเว็บไซท์นี้