หน้าทอนซิตี้ : NathonCity

จากสมาชิก

รายงาน 003 : การผังเมืองเป็นหัวใจของการพัฒนาเมือง

by NathonCity @January,07 2010 11.06 ( IP : 112...49 ) | Tags : จากสมาชิก , เทศบาลนครเกาะสมุย

5 มกราคม 2552
ห้องประชุมมุกสมุย เทศบาลเมืองเกาะสมุย


ปานเทพ วิริยานนท์
นายรามเนตร  ใจกว้าง  นายกเทศบาลเมืองเกาะสมุย เป็นประธานการประชุมคณะเจ้าหน้าที่จากกรมโยธาธิการและผังเมือง  ร่วมกับกองช่างและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเกาะสมุย เพื่อติดตามความก้าวหน้างานผังเมืองเกาะสมุย 


หลังจากการถ่ายโอนภารกิจงานผังเมืองให้ท้องถิ่นตั้งแต่ต้นปีที่แล้ว  เทศบาลเมืองเกาะสมุยได้ริเริ่มและได้ดำเนินการงานผังเมืองมาอย่างต่อเนื่อง  ในปี พ.ศ. 2553 จึงจำเป็นต้องติดตามและเตรียมการในหลายๆเรื่อง ทั้งในเรื่องการประเมินผลผังเมืองรวมปัจจุบันและเตรียมจัดทำร่างข้อกำหนดการจ้างเพื่อดำเนินการปรับปรุงผังเมืองรวมเกาะสมุยที่จะครบกำหนดใน 2 ปีข้างหน้า  งานจัดโครงสร้างการบริหารจัดกรอบอัตรากำลังของบุคคลากรส่วนผังเมืองและควบคุมอาคาร  การเสนอพื้นที่นำร่องในการจัดรูปที่ดินบริเวณตำบลอ่างทอง  การเตรียมการเพื่อออกเทศบัญญัติพื้นที่เกาะมัดสุม รวมถึงการติดตามความคืบหน้าของร่างประกาศผังเมืองรวมชุมชนเกาะแตน และการจัดทำระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ของเทศบาลเมืองเกาะสมุยที่จะนำมาใช้ในด้านผังเมือง


ความคืบหน้าของการประเมินผลผังคงอีกไม่นานคงจะสรุปได้ไม่เกินเดือนกุมภาพันธ์ 2553 เนื่องจากเกาะสมุยมีการเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงที่ผ่านมาการบันทึกข้อมูลก็ยังทำกันไม่เป็นระบบ การดำเนินการจึงยังต้องใช้เวลาในการสืบค้นข้อมูลในช่วงที่ผ่านมาร่วมกันการใช้ภาพถ่ายทางอากาศมาประกอบการประเมิน  เพื่อจะได้เริ่มขั้นตอนการปรับปรุงผังเมืองให้ทันประกาศใช้ในปี 2555  ในส่วนกรอบกรอบอัตรากำลังทางเทศบาลเมืองเกาะสมุยจะต้องเริ่งดำเนินการด้านบุคคลกรทั้งในส่วนงานผังเมืองและควบคุมอาคารให้เหมาะกับภารกิจผังเมืองที่ได้รับการถ่ายโอนมาเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2552


โครงการจัดรูปที่ดินในพื้นที่นำร่อง ที่ทางเทศบาลเมืองเกาะสมุยได้ริเริ่ม ซึ่งจะเป็นพื้นที่แรกของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขณะนี้ได้ตั้งคณะกรรมการโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ แล้วตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 โดยมีรองนายกเทศมนตรีเป็นประธานคณะกรรมการ ร่วมกับกองช่าง สมาชิกสภาเทศบาลในพื้นที่ และผู้ทรงคุณวุฒิ


โครงการจัดทำผังเฉพาะพื้นที่เกาะมัดสุม  ขณะนี้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ที่จัดทำโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งได้มีจัดทำร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองเกาะสมุย เรื่องการกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในเขตเทศบาลเมืองเกาะสมุย  เพื่อให้ทางเทศบาลเมืองได้ดำเนินการขั้นตอนรับฟังความคิดเห็นของเจ้าของที่ดินอีกครั้งก่อนนำเข้าสภาเทศบาลเมืองเกาะสมุยต่อไป  เพื่อประกาศใช้ภายในปี 2553 นี้


สำหรับความคืบหน้าของผังเมืองรวมชุมชนเกาะแตน  ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาราชกิจจานุเบกษา คาดว่าจะประกาศได้ภายในกลางปี 2553


การดำเนินการงานผังเมืองของเทศบาลเมืองเกาะสมุยในระยะ 1 ปีที่ผ่านมา จึงเป็นภารกิจที่สำคัญของเมืองที่กำหนดการพัฒนาอย่างมีทิศทาง ซึ่งทางเทศบาลได้เตรียมความพร้อมด้วยการตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการรวบรวมข้อมูลด้วยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และได้เริ่มศึกษาเพื่อวางแผนแม่บทการพัฒนาด้านกายภาพและการท่องเที่ยว เพื่อเป็นการกำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเกาะสมุย รวมทั้งการกำหนดบทบาทของแต่ละพื้นที่ ชุมชนบนเกาะสมุย  อันจะนำไปสู่การปรับปรุงผังเมืองใหม่ที่ทันสมัย และชัดเจนมากยิ่งขึ้น


ภารกิจงานผังเมืองจึงนับว่าเป็นภารกิจสำคัญกำหนดอนาคตของเกาะสมุย  เพราะ การผังเมืองเป็นหัวใจของการพัฒนาเมือง

Comment #1
Posted @January,07 2010 23.15 ip : 118...43

จัดอบรมเรื่องการบังคับใช้ด้วยดิ เหมือนเจ้าหน้าที่จะลืมหรือไม่ก็ตาบอดมองไม่ค่อยเห็น

Comment #2เราก็ว่างั้น...คิดได้คิดไป
Posted @January,08 2010 10.07 ip : 118...191

คนคิดก็คิดไป..แต่เห็นเจ้าหน้าที่เอง รับงานเอง ออกแบบเอง อนุมัติเอง ไม่เห็นเป็นตามกฏเลย  มีไหมที่คนของรัฐห้ามทำงานที่ตัวเองต้องควบคุมดูแล  ถ้าแกไม่ได้อย่าไปหวังเลยว่าอะไรจะดีขึ้น  สงสารเมืองไทยแลน

Comment #3
Posted @January,08 2010 13.51 ip : 119...71

กฎหมายดี คนปฎิบัติต้องดีด้วยจึงจะได้ผล

Comment #4เรามาออกแบบ คนปฏิบัติใช้ กม.กันดีไหม
Posted @January,17 2010 07.36 ip : 118...249

ระหว่าง ผู้สร้างบ้านอาคาร ที่ต้องการเลี่ยง กม. กับ เจ้าหน้าที่ ชี้ข่อง ให้เลี่ยง กม. อะไรน่าจะทำได้ก่อน

Main menu

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน
  • คนขี่เสือ - เรื่องราวของคนขี่เสือที่เกาะสมุย
  • Nathon Radio
  • สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยสมุย FM 96.75 MHz
  • หน้าทอนคึกคัก - รวมความเคลื่อนไหว
  • ศูนย์สื่อสารโรงพยาบาลเกาะสมุย

ขอเชิญทุกท่านมีส่วนร่วมกับเว็บ NathonCity ด้วยการส่งบทความ หรือภาพถ่าย มาร่วมเผยแพร่ในเว็บไซท์นี้