หน้าทอนซิตี้ : NathonCity

จากสมาชิก

รายงาน 004 : ออกแบบระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ 3 ชุมชน

by NathonCity @January,07 2010 15.27 ( IP : 112...49 ) | Tags : จากสมาชิก , เทศบาลนครเกาะสมุย

6 มกราคม 2552
ห้องประชุมมุกสมุย เทศบาลเมืองเกาะสมุย


ปานเทพ วิริยานนท์
 คำอธิบายภาพ : cityenvi012copy เทศบาลเมืองเกาะสมุย ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาสถานบริการวิศวกรรม  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย 3 ชุมชน (หัวถนน  บ่อผุด และแม่น้ำ) เพื่อเตรียมการแก้ไขปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนและลำคลองที่มีปัญหาน้ำเสียมากขึ้นจากการเติบโตของเมืองอย่างรวดเร็ว


นายรามเนตร ใจกว้าง นายกเทศมนตรีเมืองเกาะสมุย ปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลในแต่ละพื้นที่    ร่วมประชุมกับคณะที่ปรึกษา ดร.สุรพงษ์  วัฒนาจีระ และคุณธนวิชย์  ชุลิกาวิทย์ เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการ  ซึ่งได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน 2552


สืบเนื่องจากปัญหาน้ำเสียของทั้ง 3 ชุมชนที่ยังไม่มีระบบบำบัดน้ำเสีย ประกอบกับการแก้ปัญหาการระบายน้ำในบริเวณทางหลวงซึ่งเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ในช่วงนอกฤดูฝน น้ำเสียจากบ้านเรือน และผู้ประกอบการสองทางถนนได้เชื่อมต่อน้ำเสียลงท่อระบายน้ำของกรมทางหลวงที่ทำขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการระบายน้ำ ได้ไหลรวมลงสู่ลำคลองในปริมาณมากและเร็วขึ้น เป็นผลให้ปัจจุบันคุณภาพน้ำต่ำกว่ามาตรฐานและส่งกลิ่นเหม็นอย่างเห็นได้ชัดขึ้นในหลายๆ คลองในปัจจุบัน เช่น คลองบางทา(หลังวัดบ่อผุด) คลองเขย่า คลองแม่น้ำ และคลองวัดทะเล


ความต้องการของแต่ละชุมชนได้เป็นแรงผลักดัน  โดยมีคณะกรรมการชุมชนได้มีส่วนร่วมในการติดตามโครงการอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องการให้ข้อมูลความต้องการ และข้อจำกัดในแต่ละพื้นที่ 


 คำอธิบายภาพ : cityenvi007copy ปัจจัยของความสำเร็จของโครงการนี้  จึงมีชุมชนเป็นศูนย์กลางที่ร่วมกันแก้ปัญหา โดยเฉพาะเรื่องสถานที่ที่จะต้องก่อสร้างโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ  จะต้องชัดเจนโดยเร็วที่สุดเพื่อให้ขั้นตอนออกแบบรายละเอียดสามารถดำเนินการได้ และไม่มีปัญหาในการก่อสร้างจริง  และจะได้สอดรับกับโครงการปักหมุดเขตแนวคลองสาธารณะของทางเทาศบาล  และโครงการปรับปรุงถนนทางหลวงสายรอบเกาะตามโครงการไทยเข้มแข็งที่จะดำเนินการประมาณกลางปีนี้  และ หากชุมชนสามารถดำเนินการได้หาข้อสรุปได้รวดเร็ว ผลประโยชน์กับส่วนรวมก็จะเกิดกับชุมชนนั้นๆ


ที่ประชุมจึงมีมติให้ตั้งคณะทำงานเพื่อสรุปหาพื้นที่ที่ชัดเจน โดยมีคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเกาะสมุย และคณะกรรมการชุมชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบร่วมกัน เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ และหาข้อสรุปร่วมกันกับประชาชนภายในระยะเวลา 1 เดือน


หนีงปีกับการเปลี่ยนแปลง  โครงการนี้เป็นอีกโครงการหนึ่งที่ทางเทศบาลฯ ริเริ่มและดำเนินการ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  เพื่อเปลี่ยนเมืองเสมุยให้ดีกว่าเดิม      และจะเป็นโครงการที่ท้าทายความสามารถของทุกภาคส่วน ในการบูรณาการความคิดและ การประสานงานกับหน่วยต่างๆ  ให้โครงการสำเร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด- - - - - - - - - -


Comment #1ยังให้เวลา
Posted @January,08 2010 20.27 ip : 61...38

ยังเชียร์อยู่ ๑ ปีผ่านไป

Comment #2เราก็เอาใจช่วย...ตั้งใจสู้เพื่อชีวิตที่เหลืออยู่
Posted @January,12 2010 20.29 ip : 118...150

เราก็ยังเอาใจช่วย คงไม่ง่ายเหมือนที่คิด แต่ก็คงไม่ยากถ้าตั้งใจ

Main menu

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน
  • คนขี่เสือ - เรื่องราวของคนขี่เสือที่เกาะสมุย
  • Nathon Radio
  • สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยสมุย FM 96.75 MHz
  • หน้าทอนคึกคัก - รวมความเคลื่อนไหว
  • ศูนย์สื่อสารโรงพยาบาลเกาะสมุย

ขอเชิญทุกท่านมีส่วนร่วมกับเว็บ NathonCity ด้วยการส่งบทความ หรือภาพถ่าย มาร่วมเผยแพร่ในเว็บไซท์นี้