หน้าทอนซิตี้ : NathonCity

ข่าวเอ็นซีที

"ที่เกาะสมุยมันมีอะไร" : เที่ยวสมุยกับสองล้อถีบ

Comment #121
Posted @August,26 2010 11.01 ip : 117...13

lance armstrong

Comment #122
Posted @August,26 2010 11.02 ip : 117...13

lance armstrong ใช่ แชมป์ ตูเดอ ฟร๊องค์ป่ะครับคนนี้

Comment #123
Posted @August,26 2010 11.08 ip : 117...106

lance armstrong  ใช่ แชมป์ ตูเดอ ฟร๊องค์ป่ะครับคนนี้


เคยเป็นมะเร็งรู้สึกจะหลายที่ด้วย ปอด สมอง ต่อมลูกหมาก แล้วรักษาตัุวจนกลับมาแข่งจักรยาน ได้แชมป์ตู 7 สมัยติดต่อกัน

Comment #124รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมเปิดเส้นทางจักรยานเมืองเกาะสมุย
Posted @August,26 2010 11.32 ip : 118...181

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมเปิดเส้นทางจักรยานเมืองเกาะสมุย 20.80.53

1.นายรามเนตร ใจกว้าง นายกเทศมนตรีเมืองเกาะสมุย

2.นายสุรพงษ์ วิริยานท์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเกาะสมุย

3.นายพัฒนกิจ เอี่ยมสะอาด ร.พ.เกาะสมุย

4.นายวันชัย ทองใสพร หน้าทอน

5.ดช.เกียรติศักดิ์ พรหมเจริญ รร.วัดแจ้ง

6.นายภุชงค์ โชคสมัย หน้าทอน

7.นายอดิศักดิ์ ปลอดภัย หน้าทอน

8.นายณรงค์  ศิริคำ หน้าทอน

9.นายวัชระ ไชยราช กฟภ.

10.นายจรินทร ผิวนิล

11.นายชาญชัย มณีนวล

12.นายเสรี  สีทอง  เทศกิจเทศบาลเมืองเกาะสมุย

13.นายสมชาย สมคิด  GSBC

14.นายวรเชษฐ์ เด่นยุกต์ GSBC

15.นายไวพจน์ เทพทอง เทศกิจ GSBC

16.สท.ปกรณ์ กาญจนโอภาส Nathon Bike Gang - GSBC

17.นายปานเทพ  วิริยานนท์  GSBC

18.นายมนัส มีภักดี

19.นางคำนึง บุญสมบัติ GSBC

20.นส.ปาลิตา  บุญสมบัติ GSBC

21.ดญ.พีรดา  วิริยานนท์ GSBC

22.นายปกรณ์ จารุจิตติพันธ์ GSBC

23.นายชาติชาย  เรืองศรี GSBC

24.นายเฉลิมศักดิ์ แท่นนิล เทศกิจเทศบาลเมืองเกาะสมุย

25.นายรัตนศักดิ์  เรืองศรี GSBC

26.นายเลอศักดิ์ ศรีสอปอง ธ.กรุงไทย GSBC

27.นายธเนศ  บุญยฤทธิ์ บ.มายวิสต้า แก๊งหวานเย็น GSBC

28.นายเกรียงพงษ์ พนัสอำพน  Nathon Bike Gang - GSBC

29.นายอรุณ สมใจหมาย GSBC

30.นายศักดาโชติ  มุสิกะปาละ  หน้าเมือง GSBC

31.นางภัทรา บุญญานุกูล ร้านเลิศบุญญา GSBC

32.นายเชิดพงษ์  บุญญานุกูล ร้านเลิศบุญญา GSBC

33.นางธนิดา วังบุญคง หัวถนน GSBC

34.ดต.บุญญ์คง  วังบุญคง หัวถนน GSBC

35.ดช.นภัทร วังบุญคง หัวถนน GSBC

36.นายพิรพงษ์  เพชรวิชิต ลิปะน้อย GSBC

37.ดช.ศุภฤกษ์ จิตมุ่ง บางรักษ์  GSBC

38.นายสุธน บุญชัยศรี หัวถนน GSBC

39.นายธนากร ธนะศุภวุฒิ เฉวง GSBC

40.นายนฤดล บังดี ลิปะน้อย

41.นายสมเกียรติ ชูช่วย ลิปะน้อย

42.นายบันลือ  ศรีเกษ ลิปะน้อย

43.นายวรวุฒิ วงศ์สุรเศรษฐ์ ตลิ่งงาม GSBC

44.นายนเรนทร อักษรทอง

45.นายบัญฑิต  บุญทัน บางรักษ์ GSBC

46.นายมนินทร์  ลิ้มสุวรรณ ThunderBike GSBC

47.นายสุภัจน์ สกุลบัณฑิต

48.นาย..ชัย  ......... สุราษฎร์ธานี

49.นายเดช สังฆ์กุญชร สุราฎร์ธานี

50.นายบุญพฤกษ์ จันทร์ตระกูล  สุราฎร์ธานี

51.นายเกรียงไกร เทือกสุบรรณ สัจธรรม สุราษฎร์ธานี

52.นายชนสรณ์  อินทรพรหม

53.เสือหมึก หน้าเมือง GSBC

54.นายนิรันทร์ มะเร็ต  GSBC

55.นายมงคล ใจซื่อ GSBC

56.นายกมล ไชยธวัช GSBC

57.นายศุภชัย ช่อวิชิต GSBC

58.นายสมโภชน์ กุลแพทย์  บ้านละมุนละไม

59.นายพันธ์ศักดิ์  เทียนไพร BUDGET

60.ดญ.ภาสินี บุญสุข  ตลิ่งงาม GSBC

61.นางนาตยา บุญสุข ตลิ่งงาม GSBC

62.นายจำเริญ บุญสุข ตลิ่งงาม GSBC

63.นายสุรชาติ  เจริญชาติ ลิปะน้อย

64.นายอภิวัฒน์ ทองมั่น หน้าเมือง GSBC

65.นายศ.กฤษณะ ชยายชน GSBC

66.นายนิติภัณฑ์  อ่อนพรหม แม่น้ำ GSBC

67.นายโอฬาร  ชูเชื้อ  แม่น้ำ GSBC

68.นายสุมล  เลือดกาญจนะ เทศกิจ

67.นายศักดิ์ชัย เชยกลิ่น  เทศกิจ

68.นายศักดิ์เกษม สัจจันราภรณ์ บางมะขาม GSBC

69.นายกลมชัย อยู่รอด ลิปะใหญ่ GSBC

70.ดช.บรรณวิชญ์  บางรักษ์

71.นายนคร เพชรรัตน์  Nathon Bike Gang - GSBC

72.นายวัชระ พันธ์โรจนกุล Nathon Bike Gang - GSBC

73.นายชัยโรจน์ จิตจง Nathon Bike Gang - GSBC

74.นายสุทัศน์ มาทอง Nathon Bike Gang - GSBC

75.นายสมชาย ภุมณี

**76.นายจักรพงศ์  มงคลยศ  DEEP "O" SEA

77.นายชลขจร ทองพบ DEEP "O" SEA

78.นายธเนศ  สุราษฎร์ DEEP "O" SEA

79.นายศุภชัย  ทองรินทร์ DEEP "O" SEA

80.นายพนัสสรณ์ พิมพ์สวัสดิ์ DEEP "O" SEA

81.นายนพกร เนียมทอง DEEP "O" SEA**

สมาชิก สานฟ้า จำนวน...ท่าน

(ขออภัยหากรายชื่อตกหล่น และสะกดผิด)

Comment #125
Posted @August,26 2010 11.40 ip : 117...13

เกือบ 100 เยี่ยมมากๆครับ

Comment #126กว่าจะพิมพ์เสร็จ ...เหนื่อย จิ้มทีละตัว
Posted @August,26 2010 11.48 ip : 118...181

ตั้งใจก็พิมพ์เสร็จ...

หมอผมเจอนางงาม miss สมุยและรองด้วยล่ะ ที่โรงเรียน เซ็นต์โย

ตัวจริงเจอใกล้ๆๆ ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นคนที่ประกวดบนเวที

เสือเจี๊ยบ อจ. ตามประกบถ่ายรูปตลอด..ฮ่า

ที่ว่าไม่เหมือน เพราะตัวจริง...สวยกว่าบนเวทีเสียอีก ...

Comment #127
Posted @August,26 2010 11.52 ip : 117...106

เสือปาน ตอนเย็นไปกินข้าวกัน

Comment #128ขอแก้ไขครับ
Posted @August,26 2010 12.53 ip : 110...15

รายชื่อลำดับที่ 60 ด.ญ.นาตยา บุญสุข ขอแก้เป็น ด.ญ.ภาสินี บุญสุขครับ

Comment #129
Posted @August,26 2010 12.59 ip : 117...244

รายชื่อลำดับที่ 60 ด.ญ.นาตยา บุญสุข ขอแก้เป็น ด.ญ.ภาสินี บุญสุขครับ


แก้แล้วครับ

Comment #130
Posted @August,26 2010 14.34 ip : 1...165

43.นายวรวุฒิ วงศ์สุรเศรษฐ์ ตลิ่งงาม GSBC

ครับ

Comment #131
Posted @August,26 2010 14.40 ip : 111...127

lance armstrong  ใช่ แชมป์ ตูเดอ ฟร๊องค์ป่ะครับคนนี้

ต้องเรียกว่า อดีตแชมป์ 7 สมัยครับ

เพราะปัจจุบันจะเป็น อัลแบโต้ คอนทาดอร์ ผู้ที่ครองแชมป์เป็นสมัยที่ 3 ครับ

แล้วไม่แน่ใจว่า ปีหน้าแลนส์จะลงแข่งในตูร์อีกรึเปล่า

Comment #132
Posted @August,26 2010 14.49 ip : 117...89

43.นายวรวุฒิ วงศ์สุรเศรษฐ์ ตลิ่งงาม GSBC

ครับ


แก้แล้วครับ

Comment #133
Posted @August,26 2010 15.06 ip : 117...13

พี่จำ ขอเมล์หน่อยครับ หรือ แอดเมล์มาหน่อยครับ เดี๋ยวส่งรูปครอบครัวไปให้

x-ray

Comment #134นัดประชุมถนนคนเดิน...หัสนี้
Posted @August,26 2010 16.54 ip : 118...181

เคาะก่อนน่ะหมอ...รู้แล้วว่ามีใครไปทานข้าวด้วย แต่ผมเจอแล้ววันนี้

บอกโกเด่นรีบกลับมาประชุมด้วย โกธีด้วย

Comment #135
Posted @August,27 2010 08.58 ip : 110...192

x_ice07@hotmail.com  ขอบคุณมากครับ

Comment #136
Posted @August,27 2010 09.12 ip : 117...21

x_ice07@hotmail.com   ขอบคุณมากครับ

ด้วยความยินดีครับ พี่จำ

Comment #137
Posted @August,27 2010 18.50 ip : 110...77

คนนี้ชื่อน้องพลอย เป็นพริตตี้ ประจำ ของสานฟ้า ค่ะ

Comment #138ยังตามมาดู ข่าวชาวเสือ...
Posted @August,28 2010 21.42 ip : 118...212

น้อง WOW ยังตามชาวเสือตลอด ยังงี้ไม่ได้รางวัลขวัญใจชาว GREEMN BIKE ได้ไง

Comment #139
Posted @August,29 2010 14.42 ip : 125...58

แหะๆว่างอ่ะค่ะ  ดูเฟรดบุคแล้วก็แวะมาดูหน้าทอนนิดนึงอ่ะค่ะ  :d

Comment #140
Posted @August,30 2010 08.29 ip : 180...97

แหะๆว่างอ่ะค่ะ  ดูเฟรดบุคแล้วก็แวะมาดูหน้าทอนนิดนึงอ่ะค่ะ 


รายการออนแอร์เมื่อไหร่ อย่าลืมแวะมาแจ้งด้วย :)

Main menu

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน
  • Nathon Radio
  • สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยสมุย FM 96.75 MHz

ขอเชิญทุกท่านมีส่วนร่วมกับเว็บ NathonCity ด้วยการส่งบทความ หรือภาพถ่าย มาร่วมเผยแพร่ในเว็บไซท์นี้