หน้าทอนซิตี้ : NathonCity

เก็บเรื่องมาฝาก

โฮมสเตย์ดันท้องเที่ยวชุมชนโต เตือนผลกระทบสิ่งแวดล้อม

by NathonCity @November,09 2008 12.40 ( IP : 118...222 ) | Tags : เก็บเรื่องมาฝาก , ท่องเที่ยว

จาก ผู้จัดการออนไลน์
8 พฤศจิกายน 2551
สพท. เผยผลการศึกษา โฮมสเตย์ ทำธุรกิจท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนเติบโต แต่เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การกว้างซื้อที่ดินของนายทุน เหตุขาดความรู้ด้านการบริหารจัดการที่ดี แถมยังกระจุกตัวเฉพาะ กลุ่มผู้มีอำนาจและมีเงิน ส่วนรากหญ้า ยังท้องแห้งเหมือนเดิม


นางธนิฏฐา  มณีโชติ  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว(สพท.)  เปิดเผยว่า รายงานผลการศึกษาจากเครือข่ายบริหารงานวิจัยภาคเหนือตอนบน  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ทำการศึกษาและติดตามประเมินผลหมู่บ้านโฮมสเตย์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย พบผลกระทบ 4 ข้อหลัก โดยทำการศึกษาจาก 61 หมู่บ้าน ใน 31 จังหวัดครอบคลุม 5 ภาค ได้แก่


1.ด้านสิ่งแวดล้อม เมื่อชุมชนมีชื่อเสียงด้านท่องเที่ยว เกิดการกส้างซื้อที่ดินของนายทุน พร้อมกับจำนวนนักท่องเที่ยยวที่เพิ่มขึ้น เกิดความเสื่อโทรของทรัพยากรธรรมชาติ  ของเสียและสิ่งปฎิกูล ทำลายสิ่งแวดล้อม ซึ่งหากชุมชนไม่มีการบริหารจัดการที่ดี ก็จะเกิดเป็นมลภาวะ


2.ผลกระทบด้านวัฒนธรรม การดัดแปลงวิถีชุมชน ประเพณีวัฒนธรรม มาใช้เพื่อการแสดงให้นักท่องเที่ยวได้รับชมเป็นจุดขาย โดยปรับระยะเวลาการแสดงให้เหมาะสมกับเวลาของนักท่องเที่ยว ทำให้ พิธีการใหญ่ถูกปรับย่อให้เหลือสั้นลง ซึ่งข้อดีคือทำให้ได้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมสู่เยาวชนได้เรียนรู้และสืบต่อไป


3.ผลกระทบด้านสังคม  ผู้ได้รับประโยชน์ และหรือ เข้าถึงทรัพยากร คือชนชั้นนำในชุมชน คือคนที่มีประสบการณ์  มีความรู้ความสามารถ และจะเป็นผู้กำหนดเกณฑ์เพื่อให้เกิดมาตรฐาน ที่ทำให้คนระดับกลางหรือล่างในชุมชนขาดโอกาส  กลุ่มผู้นำจะไม่ค่อยทำงานสนับสนุนกันและกัน เช่น  หากผู้ใหญ่บ้าน/กำนันทำโฮมสเตย์  อบต.จะไม่เข้ามาสนับสนุน  จึง  เกิดช่องว่างระหว่างกลุ่มต่างๆในด้านข้อมูลข่าวสารและที่ยืนบนพื้นที่สาธารณะ  การมีพี่เลี้ยงที่มีกระบวนการทำงานเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม หรือชุมชนมีฐานงานอื่นที่เหนียวแน่น  เป็นทุนที่สำคัญในการสร้างฐานที่เข้มแข็งเรื่องการบริหารจัดการ


4.ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ  เช่น รายได้จากการท่องเที่ยวยังเป็นรายได้เสริม  กลุ่มนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนไทย/ดูงาน  รายได้กระจุกอยู่ในกลุ่มที่เกี่ยวข้องที่มีจำนวนไม่มาก  จึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาความยากจนได้ทั้งหมด  ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในชุมชนได้รับผลประโยชน์จากการมีโฮมสเตย์  และการเติบโตของร้านค้าหรือร้านขายของที่ระลึก จะสัมพันธ์กับระบบเศรษฐกิจ ภาพรวมมากกว่าการท่องเที่ยว


จากการประมวลผล ทั้ง 4 ข้อดังกล่าวพบว่า  ทรัพยากรธรรมชาติเป็นทรัพยากรท่องเที่ยว หากใช้ประโยชน์ก็ต้องมีการดูแลรักษาและสร้างกติกาเพื่อการใช้อย่างยั่งยืน  การท่องเที่ยวสร้างโอกาสให้เกิดการอนุรักษ์/ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมชาติท้องถิ่น  การจัดการทางวัฒนธรรมมีความจำเป็นและต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเพื่อเลือกนำเสนอในสิ่งที่เป็นสาระและสอดคล้องกับวิถีชุมชน


โดยผลทางสังคมยังพบเห็นลักษณะมือใครยาวสาวได้สาวเอา  จึงควรมีข้อกำหนด หรือมาตรการด้านการบริหารจัดการโฮมสเตย์ที่คนในชุมชนมีความตระหนักและร่วมมือกันสร้างกฎ  ระเบียบ ที่มีการกระจายรายได้อย่างยุติธรรม  และการท่องเที่ยวยังเป็นรายได้เสริมและมีส่วนร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน สร้างรายได้ที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวที่มา www.manager.co.th

Main menu

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน
  • Nathon Radio
  • สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยสมุย FM 96.75 MHz
  • หน้าทอนคึกคัก - รวมความเคลื่อนไหว
  • ศูนย์สื่อสารโรงพยาบาลเกาะสมุย

ขอเชิญทุกท่านมีส่วนร่วมกับเว็บ NathonCity ด้วยการส่งบทความ หรือภาพถ่าย มาร่วมเผยแพร่ในเว็บไซท์นี้