หน้าทอนซิตี้ : NathonCity

เก็บเรื่องมาฝาก

'คลองแห' คว้าอีกรางวัล 'เมืองน่าอยู่' ชู5มิติสู่ความเป็นเลิศ

by NathonCity @November,14 2008 11.42 ( IP : 222...244 ) | Tags : เก็บเรื่องมาฝาก , รอบบ้าน

จาก โฟกัสภาคใต้ (ออนไลน์)
โดย Focus Team
วันที่ 19 ต.ค. 2551
8 ตุลาคม 51 ที่รร.มิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ สถาบัน ชุมชนท้องถิ่นพัฒนา,กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น,มูลนิธิพัฒนาไท,สำนักงานคณะกรรมการพัฒนา การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้จัดพิธีมอบ รางวัลเกียรติคุณเมืองน่าอยู่ "เทศบาล เมืองคลองแห" จ.สงขลาได้รับรางวัล "เทศบาลที่มีนวัต กรรมเมืองน่าอยู่แห่งปี"  มี ศ.นพ.ประเวศ วะสีประธานมูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา เป็นประธานมอบรางวัล โดย นายอภิชาติ สังขาชาติ นายกเทศ มนตรีเมืองคลองแห เป็นตัวแทนรับมอบ


ก่อนขึ้นรับรางวัล นายอภิชาติ ได้เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "นวัตกรรมเมืองน่าอยู่" ด้วย โดยเสนอแนวทางทำให้การบริหารท้องถิ่นมีความคล่อง ตัวด้วยการยุบราชการส่วนภูมิภาค เพิ่มงบประมาณ ให้กับท้องถิ่นมากขึ้น


นายอภิชาต กล่าวว่า เทศบาลเมืองคลองแห ได้เปลี่ยนยุทธศาสตร์สร้างเมืองน่าอยู่ ทั้ง 5 ด้านสู่ความเป็นเลิศ โดยการดำเนินงานได้เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม เรียกว่ายุทธศาสตร์ 5 มิติ


1. มิติเมืองปลอดภัย (rpc) ซึ่งเป็นที่แรกของ ประเทศคือ จะเป็นเมืองที่ประชากรผู้อยู่อาศัย มีความปลอดภัย จากอาชญากรรมและภัยพิบัติต่างๆ หรือเป็นเมืองที่มีสถิติของอาชญากรรมต่ำและจะแบ่งเป็น 4 ประเด็น ได้แก่ ภัยอาชญากรรม, ภัยยา เสพติด. ภัยจากอุภัติเหตุจราจร, สาธารณภัย


2. มิติเมืองสะอาด คือ เมืองที่มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและสิ่งปฏิกุลต่างๆ ได้เป็นอย่างดีแบ่งเป็น 4 ประเด็นย่อยได้แก่ ขยะสิ่งปฏิกูล, อากาศ, น้ำ การใส่ EM ลงในคลองแห, มลทัศน์


3. มิติคุณภาพชีวิต คือการเป็นเมืองที่มีสถาพแวดล้อมที่ดีอยู่ในสถาพสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ดีมีสิ่งจำเป็นและความสะดวกในการดำรงชีวิตอย่างเพียงพอ แบ่งเป็น 3 ประเด็นย่อยได้แก่ สุข ภาพ, การศึกษา (โครงการโรงเรียนอนุบาล อัจฉริยะ), เศรษฐกิจชุมชน(โอท๊อปและตลาดน้ำ)


4. มิติเมืองธรรมาภิบาล คือ มีการบริหารการจัดการที่ดีของทุกภาคส่วนของสังคมทั้งภาครัฐ (state or public sector) ภาคธุรกิจเอกชน (private sector) ภาคปัจเจกชนและครอบครัว และภาคประชา สังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ร่วมกันขับเคลื่อน นโยบายสาธารณะ เพื่อการพัฒนาและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของทุกภาคส่วนในสังคม แบ่งเป็น 5 ประเด็นย่อยๆ ได้แก่ หลักนิติธรรม,หลักคุณธรรม, หลักความโปรงใส่ (งบประมาณ กลางแจ้ง),หลักการ มีส่วนร่วมและความ เข็มแข็งของภาคสังคม,หลักสำ นึกรับผิดชอบ ต่อสังคม


5. มิติเมืองวัฒนธรรม คือเมืองที่มีขนบธรรม เนียมประเพณี วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เป็น เอกลักษณ์ แบ่งเป็น 4 ประเด็นย่อยๆ ได้แก่ ประวัติ ศาสตร์เมือง,ขนบธรรมเนียมประเพณี มีการส่งเสริม มโนราพื้นบ้าน จัดงานย้อนตำนานคลองแห,ศิลป กรรม,ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การนำของโบราณเป็น ขนมหรือการประกอบอาหารพื้นบ้านแบบโบราณ


สำหรับการประเมินสถานภาพเมืองน่าอยู่ เป็นไปภายใต้กรอบแนวคิดการพัฒนาตามแผน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่9 ในส่วน ประเมินผลการพัฒนาและสภาพของเมืองส่วนราง วัลที่ได้รับ ทางเทศบาลเมืองคลองแห จะจัดงานฉลองในวันที่ 21 ตุลาคมนี้ที่มา www.focuspaktai.com

Main menu

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน
  • Nathon Radio
  • สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยสมุย FM 96.75 MHz
  • หน้าทอนคึกคัก - รวมความเคลื่อนไหว
  • ศูนย์สื่อสารโรงพยาบาลเกาะสมุย

ขอเชิญทุกท่านมีส่วนร่วมกับเว็บ NathonCity ด้วยการส่งบทความ หรือภาพถ่าย มาร่วมเผยแพร่ในเว็บไซท์นี้