หน้าทอนซิตี้ : NathonCity

ข่าวเอ็นซีที

ไฟดับทำเวทีประชุมโรคพืชกร่อย ส่วนเทศบาลฯเตรียมออกเทศบัญญัติควบคุม

photo  , 467x350 pixel , 89,575 bytes.

เอ็นซีที – 16 ธันวาคม 2551 : เทศบาลจัดประชุมรณรงค์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช  เชิญนักวิชาการจากกรมวิชาการเกษตรให้ความรู้ เน้นศัตรูมะพร้าว โดยเฉพาะหนอนหัวดำศัตรูตัวล่าสุดของมะพร้าวสมุย ประชุมได้ชั่วโมงเดียวไฟดับผู้เข้าประชุมทยอยกลับ ด้านเทศบาลฯจะจัดหน่วยพิเศษคอยดูแลตัดทำลาย ใบ-ต้นมะพร้าวที่เป็นแหล่งขายพันธุ์ พร้อมศึกษาเตรียมออกเทศบัญญัติเพื่อควบคุมกักกันและตรวจโรคพืชก่อนนำเข้าเกาะ 


วานนี้เวลาประมาณ 13.45 น. ที่ห้องประชุมใหญ่ เทศบาลเมืองเกาะสมุย  เทศบาลเมืองเกาะสมุยจัดประชุมรณรงค์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช โดยมี นายพีระพงศ์  เชาวน์เสฎฐกุล ผู้อำนวยการสำนักวิจัยการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร  ทวีศักดิ์ ชโยภาส ผู้อำนวยการส่วนบริหารโครงการวิจัย สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช  ดร.อัมพร วิโนทัย และ ดร.เฉลิม สินธุเสก นักกีฏวิทยา กลุ่มงานวิจัยการปราบศัตรูพืชทางชีวภาพ สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืชเป็นวิทยากร  โดยมีผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาฯ ตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ และประชาชน  เข้าร่วมประชุม


หลังจากที่นายรามเนตร ใจกว้าง นายกเทศมนตรีเมืองเกาะสมุย  กล่าวรายงานต่อนายศักดิ์ชัย จ.ผลิต นายอำเภอเกาะสมุย ประธานในที่ประชุม ประธานได้กล่าวเปิดการประชุ่มโดยกล่าวว่าสาเหตุหนึ่งของการระบาด มาจากการขาดสมดุลของธรรมชาติ ซึ่งนอกจากส่งผลกระทบต่อพืชแล้ว ยังมีผลต่อเนื่องต่อภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของสมุยที่มีมะพร้าวเป็นส่วนประกอบสำคัญ


จากนั้นดร.เฉลิม สุนธุเศก และ ดร.อัมพร วิโนทัย นักกีฏวิทยา ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแมลงดำหนาม หนอนหัวดำมะพร้าว และด้วงมะพร้าว ซึ่งเป็นศัตรูพืชสำคัญที่คุกคามมะพร้าวเกาะสมุยในขณะนี้ 


โดยแมลงดำหนามได้ระบาดในพื้นที่เกาะสมุย ในปี 2547  แมลงจะทำลายใบอ่อนของมะพร้าวที่ยังไม่คลี่ ทำให้เกิด "มะพร้าวหัวหงอก" หลายพื้นที่ในเกาะสมุย ซึ่งกรมได้ลงพื้นที่และได้รับการช่วยเหลือทางวิชาการจากองค์อาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) โดยได้นำแตนเบียนจากเวียดนาม มาเพาะเลี้ยงและปล่อยสู่ธรรมชาติเพื่อทำลายแมลงดำหนาม  ซึ่งผลการดำเนินงานมีตัวชี้วัดว่าประสบความสำเร็จ และได้ใช้สมุยเป็นพื้นที่นำร่อง ในการนำเสนอของบประมาณจากรัฐบาลเพื่อนำไปปรับใช้ในพื้นที่อื่นๆ


จากนั้นในเดือน สิงหาคม 2551 ได้พบการระบาดของหนอนหัวดำในพื้นที่เกาะสมุย บริเวณบ้านใต้ ต.แม่น้ำ (ทางเข้าโรงแรมนภาใส) ซึ่งเป็นศัตรูมะพร้าวชนิดใหม่ที่เพิ่งพบการระบาดและกำลังทดลองศึกษาหาวิธีการกำจัดที่มีประสิทธิภาพและส่งผลต่อชุมชน สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด  โดยแมลงชนิดนี้พบระบาดมากในอินเดีย ปากีสถาน แม้จะมีผลการทดลองในการต่อสู้กับแมลงดังกล่าวแต่ยังไม่ได้เป็นที่น่าพอใจ  ซึ่งการทำลายของแมลงดำหนามจะต่างกับหนอนหัวดำ โดยแมลงดำหนามจะกินเฉพาะใบอ่อนที่ยังไม่คลี่ ในขณะที่หนอนหัวดำมะพร้าวจะกัดกินใบแก่ ซึ่งส่งผลกระทบรุนแรงต่อต้นมะพร้าว การแก้ปัญหาเบื้องต้นให้ตัดใบที่มีแมลงอาศัยเผาไฟ รวมถึงการใช้สารเคมีประกอบ  ส่วนศัตรูตามธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นกำลังเร่งศึกษา


ซึ่งแมลงดำหนามและหนอนหัวดำเป็นศัตรูพืชต่างถิ่นที่ติดมากับพืชนำเข้าที่ใช้ในการตกแต่งสวน ดังนั้นในระยะยาวการกักกันพืชก่อนนำเข้าเกาะสมุยจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องดำเนินการ


ขณะที่ ดร.อัมพร กำลังบรรยายนั้น ได้เกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนมากจึงเดินทางกลับ หลังจากเริ่มประชุมอีกครั้ง  นายสุธรรม สามทอง รองนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงสรุปว่า เทศบาลจะจัดตั้งหน่วยคอยดูแลกำจัดต้นมะพร้าวที่มีการระบาดของแมลง และจะศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการออกเทศบัญญติเพื่อป้องกันกักกันตรวจโรคพืชก่อนนำเข้าเกาะสมุย รวมถึงดูแลช้างซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาด้วย


นายศักดิ์ชัย จ.ผลิต นายอำเภอเกาะสมุย
คำอธิบายภาพ


คำอธิบายภาพ


คณะวิทยากรจากสำนักวิจัยการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร
คำอธิบายภาพ


คำอธิบายภาพ


คำอธิบายภาพ


คำอธิบายภาพ


คำอธิบายภาพ


คำอธิบายภาพ


คำอธิบายภาพ


คำอธิบายภาพ

Main menu

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน
  • Nathon Radio
  • สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยสมุย FM 96.75 MHz

ขอเชิญทุกท่านมีส่วนร่วมกับเว็บ NathonCity ด้วยการส่งบทความ หรือภาพถ่าย มาร่วมเผยแพร่ในเว็บไซท์นี้