หน้าทอนซิตี้ : NathonCity

ข่าวประชาสัมพันธ์

คำชี้แจงนายอำเภอเกาะสมุย กรณีห้างค้าปลีกค้าส่งขนาดใหญ่บนเกาะสมุย

by NathonCity @February,19 2009 00.32 ( IP : 118...233 ) | Tags : ข่าวประชาสัมพันธ์ , ค้าปลีกส่ง

เอ็นซีที - 19 กุมภาพันธ์ 2552 : นายอำเภอเกาะสมุยได้ชี้แจงกรณีการก่อสร้างห้างค้าปลีก ค้าส่งขนาดใหญ่บนเกาะสมุย ผ่านเว็บบอร์ดจังหวัดสุราษฎร์ธานี กระทู้ "ขอให้ผู้ว่าฯ นำกำลัง อส.--- มาที่เกาะสมุย....เพื่อระงับเหตุกรณีห้างโลตัส" ความเห็นที่ 3 ความว่าคำชี้แจงนายอำเภอเกาะสมุย
กรณีการก่อสร้างห้างค้าปลีก ค้าส่งขนาดใหญ่บนเกาะสมุย
พี่น้องชาวเกาะสมุยที่เคารพรักทุกท่านครับ ตามที่ผู้ประกอบการค้ารายย่อยในอำเภอเกาะสมุยได้ร่วมตัวกันคัดค้านการก่อสร้างห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัส สาขาละไมและสาขาแม่น้ำ การขยายสาขาของ ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ร้านแฟมิลี่มาร์ท และ ร้าน ซี.พี.มาร์ท ในเกาะสมุย รวมตลอดจนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าไปดำเนินการตรวจสอบการก่อสร้าง การต่อเติม ดัดแปลงอาคารของห้างสรรพสินค้า เทสโก้ โลตัส สาขาเฉวงและสาขาหน้าทอน ฯลฯ ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552 บริเวณที่ผ่านมา โดยได้ทำการปิดถนนทวีราษฎร์ภักดีบางช่วง นั้น


เนื่องจากปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาที่ได้สร้างผลกระทบให้กับประชาชน นักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก กระผมในฐานะนายอำเภอเกาะสมุยเป็นผู้บริหารสูงสุดของอำเภอเกาะสมุยได้ตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่า ความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชน ทุกหมู่เหล่าที่อยู่ในอำเภอเกาะสมุยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้คัดค้านการก่อสร้างห้างค้าปลีก หรือจะเป็นผู้ประกอบการบริเวณหน้าทอน หรือนักท่องเที่ยวที่ใช้เส้นทางสัญจรจะต้องได้รับการเยียวยา แก้ไข เพื่อให้เมืองเกาะสมุยได้กลับคืนสู่สภาวะของความสงบเรียบร้อย เป็นเมืองท่องเที่ยวที่น่าเดินทางมาท่องเที่ยว พักผ่อน เหมือนเดิม พ่อ แม่ พี่ น้อง สามารถประกอบสัมมาอาชีพของตนได้ตามปกติ เพื่อจะได้ช่วยกันส่งเสริมให้เศรษฐกิจของชาวเกาะสมุยของเราให้กลับมารุ่งเรืองอีกครั้งในเร็ววัน


ดังนั้น กระผมใคร่ขอเรียนชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจกับพ่อ แม่ พี่ น้อง ชาวเกาะสมุยทุกหมู่เหล่า ได้รับทราบว่าจนถึงขณะนี้อำเภอได้ดำเนินการอย่างไรบ้างกับปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อจะได้มีความเข้าใจที่ตรงกันต่อไป


ปัญหาการคัดค้านการขยายสาขาของห้างค้าปลีก ค้าส่งขนาดใหญ่บนเกาะสมุยได้เริ่มมาตั้งแต่ประมาณปี พ.ศ. 2549 เนื่องจากพ่อ แม่ พี่ น้อง ประชาชน บางส่วนได้เล็งเห็นว่าห้างค้าปลีก ค้าส่งขนาดใหญ่ ที่เปิดดำเนินกิจการอยู่นั้นมีเพียงพออยู่แล้ว หากมีการปล่อยให้มีการขยายสาขาของห้างฯ ต่อไปอีก จากส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชุมชนเกาะสมุยเป็นอย่างมากเพราะจะทำให้ผู้ประกอบรายย่อย ขนาดเล็กที่มีกำลังทุนต่ำไม่สามารถยืนหยัดต่อสู้กับทุนขนาดใหญ่ได้ จึงได้เรียกร้องต่อห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัส ขอหยุดขยายสาขาออกไปเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวบ้านที่ประกอบอาชีพการค้าเล็ก ๆ น้อย ๆ สามารถดำเนินการต่อไป และสามารถหาเลี้ยงครอบครัวได้


ทีนี้มาดูกระบวนการขั้นตอนในเปิดดำเนินการกิจการห้างสรรพสินค้า โดยแรกสุดห้างฯ จะต้องดำเนินการยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กรณีการขอขยายเทสโก้ โลตัส สาขาละไม นั้น บริษัท เอก – ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ได้ยื่นแจ้งความประสงค์จะก่อสร้างอาคาร เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2549 แต่เทศบาลตำบลเกาะสมุย (ขณะนั้น) ได้มีหนังสือแจ้งบริษัทฯ ว่าไม่สามารถออกใบรับหนังสือแจ้งความประสงค์ก่อสร้างอาคารตาม มาตรา 39 แห่ง พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ได้ เนื่องจากอาคารขัดกับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2549 บริษัทฯ จึงได้อุทธรณ์คำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ได้มีคำวินิจฉัยให้ยืนตามหนังสือของเจ้าพนักงานท้องที่ บริษัทฯ จึงได้ฟ้องเทศบาลตำบลเกาะสมุย(ขณะนั้น)ต่อศาลปกครองกลาง


ศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2551 ให้เพิกถอนคำสั่งของเทศบาลตำบลเกาะสมุยที่ไม่รับแจ้งแล้วให้ออกใบรับแจ้งให้แก่บริษัทฯ โดยให้ก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปี นับตั้งแต่ที่ได้รับใบแจ้ง โดยรวมถึงเพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมพิจารณาอุทธรณ์ด้วย เทศบาลตำบลเกาะสมุยจึงได้ออกใบรับหนังสือแจ้งความประสงค์ก่อสร้างอาคารโดยไม่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตใบอนุญาตตามมาตรา 39 ทวิ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร 2522 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2551


มาถึงวันที่ 26 กันยายน 2551 ประชาชนตำบลมะเร็ต แม่น้ำ ได้ขอให้เทศบาลเมืองเกาะสมุยระงับและหยุดการก่อสร้างและศึกษาผลกระทบต่อเศรษฐกิจชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม การจราจร และวิถีชุมชน พร้อมทั้งให้ตรวจสอบการขออนุญาตและแบบแปลนต่าง ๆ ของห้างฯ กองช่าง เทศบาลเมืองเกาะสมุยได้มีหนังสือแจ้งว่าบริษัทฯ ไม่ได้ดำเนินการก่อสร้างห้างฯ เทศบาลฯ จึงได้มีหนังสือเพิกถอนใบรับหนังสือแจ้งความประสงค์จะก่อสร้างฯ เนื่องจากนับตั้งแต่ได้รับใบรับแจ้งความประสงค์จะก่อสร้างแล้วบริษัทฯ ไม่ได้ดำเนินการก่อสร้างแต่ประการใด


แต่บริษัทฯ ได้มีหนังสือขออุทธรณ์คำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี และได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางในวันที่ 27 ธันวาคม 2551 ขอให้ดำเนินการและบังคับให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลปกครอง ซึ่งศาลได้ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 (นายกเทศมนตรีเมืองเกาะสมุย) ดำเนินการทบทวนคำสั่งหนังสือใบรับหนังสือแจ้งความประสงค์จะก่อสร้างอาคารโดยไม่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามมาตรา 39 ทวิ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 เลขที่ 1/2549 ลงวันที่ 22 เมษายน 2551 และหนังสือที่ สฎ 52502.4/3495 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2551 ให้เพิกถอนใบรับหนังสือแจ้งความประสงค์จะก่อสร้างและให้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 (คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี) แจ้งต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้ใช้อำนาจตามมาตรา 17 พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 โดยควบคุมดูแลให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลปกครอง เมื่อดำเนินการแล้วให้แจ้งผลให้ศาลปกครองทราบภายใน 30 วัน


เทศบาลฯ จึงแจ้งบริษัทฯ ว่าได้เพิกถอนหนังสือฯ ที่เพิกถอนคำสั่งใบรับหนังสือแจ้งความประสงค์ก่อสร้างโดยไม่ยืนคำขอรับใบรับอนุญาตแล้ว พร้อมรายงานให้ศาลปกครองทราบ ซึ่งต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้อาศัยอำนาจตามมาตรา 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มีประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง นโยบายการอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารเพื่อขยายสาขาของธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง สมัยใหม่ ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2551 ข้อ 2 ในเขตเทศบาลเมืองทุกแห่ง ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนแปลงการใช้เป็นอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง ที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารร่วมกันเพื่อประกอบกิจการขายปลีกขายส่งสินค้าอุปโภคและบริโภคหลากหลายประเภทที่ใช้ในชีวิตประจำวันตั้งแต่ 200 ตารางเมตรขึ้นไป และได้จัดทำเป็นหนังสือส่งถึงกรรมการผู้จัดการบริษัท เอก – ชัย ดีสทริบิวชั่น ซีสเทม จำกัด โดยขอให้ระงับการก่อสร้างของบริษัทฯ และถือปฏิบัติตามประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2551 อย่างเคร่งครัดด้วย


ดังนั้น พ่อ แม่ พี่ น้อง และประชาชนชาวเกาะสมุยทุกท่านจะเห็นได้อำเภอเกาะสมุย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้พยายามกระทำทุกวิถีทางเท่าที่ระเบียบ ข้อกฎหมายจะเอื้ออำนวยให้ เพื่อแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของท่านให้ลุล่วงไปได้ แต่การแก้ไขปัญหาอำเภอในฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐจำเป็นดำเนินไปตามวิถีทางของกฎหมาย คำนึงถึงสิทธิของบุคคลอื่น ๆ ด้วย ซึ่งถ้าหากหน่วยงานของรัฐละเมิดซึ่งกฎหมายแล้ว จะนำมาถึงความสูญเสียต่อความเชื่อถือของทุก ๆ ฝ่ายได้


อย่างไรก็ตามขอให้พ่อ แม่ พี่ น้อง ชาวเกาะสมุยทุกท่านได้โปรดให้ความเชื่อมั่นต่ออำเภอเกาะสมุยว่าเราจะพยายามทุกอย่างเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เป็นที่พึงพอใจต่อทุกฝ่ายต่อไปตามกำลังหรือศักยภาพที่อำเภอมีอยู่ให้จงได้ นำมาซึ่งความสามัคคีให้เกิดในพวกเราชาวเกาะสมุยต่อไป


จึงชี้แจงมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
อำเภอเกาะสมุย  Posted : 2009-02-18 23:05:51  IP : (118.173.1.180)


หมายเหตุ : จัดย่อหน้าใหม่เพื่อสะดวกในการอ่าน

Main menu

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน
  • Nathon Radio
  • สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยสมุย FM 96.75 MHz

ขอเชิญทุกท่านมีส่วนร่วมกับเว็บ NathonCity ด้วยการส่งบทความ หรือภาพถ่าย มาร่วมเผยแพร่ในเว็บไซท์นี้