หน้าทอนซิตี้ : NathonCity

ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปผลการแข่งขันเยาวชนแบดมินตันต้านยาเสพติดอำเภอเกาะสมุย ครั้งที่ 2

by NathonCity @January,21 2010 17.28 ( IP : 112...68 ) | Tags : ข่าวประชาสัมพันธ์ , กีฬา , สมุยสุขภาพดี

 คำอธิบายภาพ : pic4b582d1fbfe84


สรุปผลการแข่งขันเยาวชนแบดมินตันต้านยาเสพติดอำเภอเกาะสมุย
ครั้งที่ 2  ระหว่างวันที่ 15 – 17 มกราคม ประจำปี 2553
มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด    160  คน
โรงเรียนที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน มีทั้งหมด  5  โรงเรียน  คือ

 • โรงเรียนเกาะสมุย
 • โรงเรียนบ้านอ่างทอง
 • โรงเรียนเซนต์โยเซฟเกาะสมุย
 • โรงเรียนวัดแจ้ง
 • โรงเรียนวัดสมุทราราม


  ประเภทหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 12 ปี    มีผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด    36  คน

ชนะเลิศ                    ด.ญ.พรธีรา พรหมเจริญ ชั้น ป. 5  ร.ร.บ้านอ่างทอง
รองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ญ.นัฐธิตา บุญชุม ชั้นป.6  ร.ร.บ้านอ่างทอง
รองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ญ.คุนัญญา ศรีสมปอง ชั้น ป.6  ร.ร.เซนต์โยเซฟเกาะสมุย
(สายบน) ด.ญ.พรชนิตว์ ด่านสุวรรณกุล ชั้น ป.5 ร.ร.วัดสมุทราราม


ประเภทชายเดี่ยวอายุไม่เกิน  12 ปี    มีผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด      56 คน

ชนะเลิศ ด.ช ปิยพัทธ์ ศรีสมปอง ชั้น ป.4  ร.ร.เซนต์โยเซฟเกาะสมุย
รองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช.ปณิธิ ลิมปนาภา ชั้น ป.4  ร.ร.เซนต์โยเซฟเกาะสมุย
รองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ช.ณัฐพงศ์ พรมโยชน์ ชั้น ป.5  ร.ร.บ้านอ่างทอง
(สายบน) ด.ช.อรัญชัย ตริยมงคลรัตน์ ชั้น ป.4  ร.ร.เซนต์โยเซฟเกาะสมุย 


ประเภทหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 15 ปี      มีผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด  23 คน

ชนะเลิศ ด.ญ.โชติรส คัคนานตดิลก ชั้น ป. 3 ร.ร.เซนต์โยเซฟเกาะสมุย
รองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ญ.ทิพวรรณ อุดมเอนกลาภ ชั้น  ม.2 ร.ร.บ้านอ่างทอง
รองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ญ.กมลวรรณ ศรีพรหม ชั้น  ม.1 ร.ร.เกาะสมุย
(สายบน) ด.ญ.ช่อฟ้า อาจพังเทียม ชั้น ม.1  ร.ร.เกาะสมุย


ประเภทชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 15 ปี          มีผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด  27  คน

ชนะเลิศ ด.ช.สรวิชญ์ ไชยแขวง ชั้น ป.5 ร.ร บ้านอ่างทอง
รองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช.ธีรวัฒน์ ศิวภักดิ์วัจนเลิศ ชั้น ม.2 ร.ร.เซนต์โยเซฟเกาะสมุย
รองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ช.พฤทธิ์ มังคลาด ชั้น ม.1 ร.ร.เกาะสมุย
(สายบน) ด.ช.ธีรภัทร์ ธีรธำรงวงศ์ ชั้น ม.2 ร.ร.เซนต์โยเซฟเกาะสมุย


ประเภทหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 18 ปี  มีผู้สมัคร  5  คน  ยกเลิกการแข่งขัน

ประเภทชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 18 ปี          มีผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด  13  คน
ชนะเลิศ ด.ช.พันธวัช สุทธิอาจ ร.ร เซนต์โยเซฟเกาะสมุย
รองชนะเลิศอันดับ 1 นายกิตติพงศ์ ศรีสังข์ ร.ร.เกาะสมุย
รองชนะเลิศอันดับ 2 นายสิทธิชาติ จันทร์แจ่ม ร.ร.เกาะสมุย
(สายบน) นายมนัสนันท์ จงรักภักดี ร.ร.เกาะสมุย


ประเภทคู่ผสมอายุไม่เกิน 18  ปีมีผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด    16 คน

ชนะเลิศ ด.ญ.พรธีรา พรหมเจริญ ร.ร.บ้านอ่างทอง
ด.ช.สรวิชญ์ ไชยแขวง ร.ร.บ้านอ่างทอง
รองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช.ธีรวัฒน์ ศิวภักดิ์วัจนเลิศ  ร.ร.เซนต์โยเซฟเกาะสมุย
ด.ญ.คุนัญญา ศรีสมปอง ร.ร.เซนต์โยเซฟเกาะสมุย
รองชนะเลิศอันดับ 2 น.ส.วนิดา สิจง ร.ร.เกาะสมุย
นายสุชาติ ทองโชติ ร.ร.เกาะสมุย
(สายบน) น.ส.นัจฉรา ไกรสิทธิ์ ร.ร.เกาะสมุย
นายกิตติพงศ์ ศรีสังข์ ร.ร.เกาะสมุย

รางวัลคะแนนรวมทีม

ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟเกาะสมุย
รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนบ้านอ่างทอง
รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนเกาะสมุย--------------------
สรุปค่าใช้จ่ายในการแข่งขันเยาวชนแบดมินตันต้านยาเสพติดอำเภอเกาะสมุย
ระหว่างวันที่  15 – 17  มกราคม  2553
*************


ค่าถ้วยรางวัลอคิลิค  (เหลือรุ่นไม่เกิน 18 หญิง 1 ชุด รุ่นทั่วไป 1  ชุด ไว้ใช้ครั้งต่อไป)
-  จำนวน    41  ใบ    เป็นเงิน  36,500    บาท

ค่าไวนิลประชาสัมพันธ์ในโรงเรียน  ขนาด  3.5 x 1.2 เมตร
- จำนวน  12  ผืน    เป็นเงิน  14,000 บาท

ค่าอาหารคณะกรรมการ
- อาหารกลางวัน  3 วัน เป็นเงิน    1,550  บาท
- เครื่องดื่ม/น้ำแพ็ค  เป็นเงิน        540  บาท

ค่าอาหารนักกีฬา
- อาหารกลางวันวันที่ 15  เป็นเงิน  2,400  บาท
- อาหารกลางวัน วันที่ 16,17  ได้รับการสนับสนุนจาก ผู้สนับสนุนของศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด(ศตส.)อำเภอเกาะสมุย
- น้ำดื่ม /น้ำแข็ง  เป็นเงิน      520  บาท

วัสดุอุปกรณ์ในการแข่งขัน
- ค่าถุงเขียวใส่ขยะ 1 ห่อ เป็นเงิน          48  บาท
- แก้วพลาสติกใส  6 ออนด์ 1,000  ใบ  เป็นเงิน                  360 บาท
- ค่าทำเล่มสูจิบัตรพร้อมภาพ 4 สี 10 เล่ม เป็นเงิน 1,600 บาท
- ค่ากระดาษ PVC 210 g ทำเกียรติบัตร 4 ห่อ เป็นเงิน                  840 บาท
- ค่าหมึก 4 สีปริ๊นเกียรติบัตร  5 ตลับ เป็นเงิน 1,520 บาท
- ค่ากระดาษเอ 4  2  รีม เป็นเงิน   240 บาท
- ค่าที่นั่งกรรมการ  1  ตัว (รวมค่าขนส่ง) เป็นเงิน 4,500 บาท
- แท่นรับรางวัล (1,800+ 800) เป็นเงิน              2,600 บาท
- ฟิวเจอร์บอร์ด 2 แผ่น  กาว 2 หน้า เป็นเงิน   140 บาท
- ลูกขนไก่  (ได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลเมืองเกาะสมุย)
- ค่าล้างอัดรูป จำนวน  110 รูป X  5 บาท เป็นเงิน   550 บาท

ค่าของจับรางวัล
- ค่าเสื้อจับรางวัล  ขนาด M จำนวน  2  ตัว เป็นเงิน   230 บาท
- ค่าถุงเท้า 7 คู่ เป็นเงิน   700 บาท
- ค่าหนังสือ วรรณกรรม/นวนิยายสำหรับเยาวชนรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศระดับประเท จำนวน  6  เล่ม  เป็นเงิน  1,036    บาท
- ผ้าขนหนู  ชิ้นละ  65  บาท  จำนวน  6  ชิ้น  เป็นเงิน      390  บาท

ค่าใช้จ่ายของกรรมการควบคุมการแข่งขันรับเชิญจากสุราษฏร์ธานี 1 ท่าน

 • ค่าที่พัก  4  คืน เป็นเงิน 1,750 บาท
 • ค่าตอบแทนรวมค่าพาหนะ เป็นเงิน 2,500 บาท

รวมรายจ่ายเป็นเงินทั้งสิ้น    74,514    บาท


รายรับ
จาก สำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) เป็นเงิน    39,300 บาท
จาก ผู้สนับสนุน 17,000  บาท ดังนี้
- คุณวชิระ - คุณจิตติกา   สถิรกุล (สมุยนาเทียน รีสอร์ท) จำนวน     5,000 บาท
- คุณชลชิศ โชคคณาพิทักษ์ จำนวน     2,000 บาท
- คุณนพดล เรืองศรี จำนวน     2,000 บาท - คุณทินวัฒน์ พัฒนศิริ จำนวน     2,000 บาท
- ทพ.สมพงษ์ – ภญ.ชดาวัลย์  ลิมปนาภา จำนวน         2,000 บาท - คุณอิสระ - คุณสุมล   พรหมสวัสดิ์ จำนวน     1,000 บาท
- คุณสุทธิศักดิ์ – คุณนภาพร  ชุติพงศ์พิสิฏฐ์ จำนวน         1,000 บาท - คุณเอกชัย – คุณอรนุช  อภิพันธุ์ จำนวน         1,000 บาท
- คุณเอกพิศ ศรีสมปอง จำนวน         1,000 บาท รวมรายรับเป็นเงินทั้งสิ้น    56,300    บาท

งบขาดดุล                        - 18,214    บาท **


**

คณะกรรมการชมรมฯและผู้ปกครองขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนทุกท่าน
**********************
กิจกรรมชมรมเยาวชนฯ ปี 2553

 1. อบรมเชิงปฏิบัติการแบดมินตันขั้นพื้นฐานภาคฤดูร้อน (ฟรี)
  ระหว่างวันที่  15  มีนาคม  -  11  เมษายน  2553

 2. การแข่งขันแบดมินตันเยาวชนต้านยาเสพติดภายในอำเภอเกาะสมุย  ครั้งที่ 3 ประจำปี 2553  ระหว่างวันที่  25 – 27  มิถุนายน  2553 (จองห้องประชุม  24-27 มิ.ย.53)

 3. การแข่งขันแบดมินตันเยาวชนต้านยาเสพติดภายในอำเภอเกาะสมุย  ครั้งที่ 4 ประจำปี 2553  ระหว่างวันที่  24 – 26  ธันวาคม  2553 (จองห้องประชุม  23-26 ธ.ค.53)

* (แข่งทุก  6  เดือน  )

************************

 คำอธิบายภาพ : pic4b582c8d656c5

 คำอธิบายภาพ : pic4b582c8d6627e

 คำอธิบายภาพ : pic4b582c8d66d5f

 คำอธิบายภาพ : pic4b582c8d67610

 คำอธิบายภาพ : pic4b582c8d67e55

 คำอธิบายภาพ : pic4b582c8d6c17b

 คำอธิบายภาพ : pic4b582c8d6caed

 คำอธิบายภาพ : pic4b582c8d6d362

 คำอธิบายภาพ : pic4b582c8d6dbc9

Main menu

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน
 • Nathon Radio
 • สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยสมุย FM 96.75 MHz
 • หน้าทอนคึกคัก - รวมความเคลื่อนไหว
 • ศูนย์สื่อสารโรงพยาบาลเกาะสมุย

ขอเชิญทุกท่านมีส่วนร่วมกับเว็บ NathonCity ด้วยการส่งบทความ หรือภาพถ่าย มาร่วมเผยแพร่ในเว็บไซท์นี้