หน้าทอนซิตี้ : NathonCity

MTB-XC-race

เกาะสมุยเมาเท่นไบค์ครั้งที่ 3 : ผลการแข่งขัน

by NathonCity @September,20 2013 11.52 ( IP : 171...47 ) | Tags : MTB-XC-race

ผลการแข่งขัน สมุยเมาเท่นไบค์ ครั้งที่ 3 : 8 กันยายน 2556

รายชื่อท่านใดตกหล่นหรือเขียนไม่ถูกต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยนะครับ


A1 ชายทั่วไป

1 นายสุรเชษฐ์ สิงห์จุ้ย BMC ASIA BIKE
2.นายธีรศักดิ์ บุญช่วย
3.นายสุรศักดิ์ ทวีสมาน BEACH BOY ภูเก็ต
4.นายอารี สายอ ยะลาเมาเท่นไบค์
5.นายณัฐวุธ ศรีเนตร WHEELER ASIA BIKE


A2 หญิงทั่วไป

1.นาวสาววรินทร เพชรประพัน อมรไบค์ท่าศาลา
2.เด็กหญิงนาตาลี ปัญญาวัน สะอาดวอเตอร์สปอร์ต
3.นางดรุณี ปัญญาวัน สะอาดวอเตอร์สปอร์ต
4.นางสาวอภิญญา สายสมร BEACH BOY ภูเก็ต


A3 อายุไม่เกิน 18 ปีชาย

1.นายอรรณพ พลรัตนไพบูลย์ อมรไบค์ท่าศาลา
2.นายนพรัตน์ ภิรมย์ฤทธิ บันไดเซียนภูเก็ต
3.นายวาสุกรี บุญทัน SAMUI MTB/ป.สมวงศ์
4.นายจีรภัทร บัวแก้ว ยางเกาะไบค์ทีม สงขลา


A4 อายุ 30-34 ปีชาย

1.นายอำนาจ เหงี่ยมไพศาล ทีมขนอม
2.นายมะยูห์ ดอกา ยะรังไบค์
3.นายพนมมล ชรินชวลิต ถลางภูเก็ต
4.นายพงศักดิ์ ศรีเจริญ SAMUI BIKE CAFÉ
5.นายชัยยุทธ แซ่เตื่อง นาบอนทีม


A5 อายุ 35-39 ปีชาย

1.จ่าเอกสุทิน พัฒเสมา ราชนาวี IM BIKE นราธิวาส
2.นายมนัส เกตุแก้ว ช.ราชา แลมเปียร์
3.นายสาธร เก้าเอี้ยน ถลางภูเก็ต
4.นายปริญญา รักษาวงค์ ตาปีไบค์
5.นายเกียรติวัฒน์ ชูพงศื แสบไบค์ หาดใหญ่


A6 อายุ 40-44 ปีชาย

1.นายดำรงศักดิ์ สาระโบก ถลางภูเก็ต
2.นายสถิต เรือนแพ แสบไบค์ หาดใหญ่
3.นายบราเหม หับหยู่โส๊ะ ตะรูเตาไบค์ สตูล
4.นายอมรศักดิ์ เพชรประพันธ์ อมรไบค์ ท่าศาลา
5.นายพันธ์ลพ ชาญภัทร แสบไบค์ หาดใหญ่


A7 อายุ 45-49 ปีชาย

1.นายประเสริฐ ชิตมาตศ์ BEACH BOY ภูเก็ต
2.นายสุพรรณ สุวรรณทิพย์ A-BIKE
3.จ.ส.อ.สุรัตน์ นันทปัญจพร การบินไทย ช.นำชัย
4.นายนนทชัย ศรีแสง เมืองไทยคลองแงะ
5.นายรัฐกร นิลกำธร A-BIKE


A8 อายุ 50ปีขึ้นไปชาย

1.นายจีรวัฒน์ ชูลักษณ์ BEACH BOY ภูเก็ต
2.นายนิดหน่อย สังขโยค ปากน้ำปรานบุรีทีม
3.นายสมยศ พวงจิตร ถลาวภูเก็ต
4.MR. NICO BOOLEIIJ SAMUI
5.นายสิทธิโชค ร่องวิทยา สัจธรรมตาปีไบค์


B1 ชายทั่วไป

1.นายอภิวัฒน์ ภิรมย์ฤทธิ บันไดเซียน ป่าตอง
2.นายมะซอซี เด็นมานิ ทุ่งพอไบค์ สงขลา
3.นายวณวัฒน์ คล้ายทอง จำรูญไดนาโม
4.นายปฎิพล พ่อนุ้ย รวมพลไบค์
5.นายสุริยา กามาจิ ทุ่งพอไบค์ สงขลา


B2อายุไม่เกิน15 ปีชาย

1.เด็กชายธนากร มาศเมฆ จักรยานพระพรหม
2.เด็กชายธเนศพล รัตนรักษ์ แม่น้ำไบค์
3.เด็กชายพูศิริ ศิริมงคล ทุเก็ตเตอร์ สระบุรี
4.เด็กชายณัฐเสฎฐ์ เอี่ยมมาชูสร SAMUI MTB/ป.สมวงศ์
5.เด็กชายนันทวุธ แสงมณี แสบไบค์ หาดใหญ่


B3 อายุไมเกิน 18 ปีชาย

1.นายมิ่งเมือง บัวงามวิสุทธ์ A-BIKE
2.นายวาสุกรี บุญทัน SAMUI MTB/ป.สมวงศ์
3.นายสุพลชัย บางทอง บันไดเซียน ป่าตอง
4.นายณัฐนนท์ กลิ่นหอม กองบิน56
5.นายธนีพัฒน์ มีแสงพันธ์ สัจธรรม ตาปีไบค์


B4 อายุ30-34 ปีชาย

1.นายทวีสิน อินทนงค์ จำรูญไดนาโม
2.นายชัยยุทธ แซ่เตื่อง นาบอน
3.นายนิฒิกัณฑ์ อ่อนพรหม SAMUI BIKE CAFÉ
4.นายจิรยุทธ พัฒน์แก้ว ถลางภูเก็ต
5.นายบุญมา นิลพัฒน์ ถลางภูเก็ต


B5 อายุ 35-39 ปีชาย

1.นายจิรพงศ์ กลับรินทร์ เขาหลวงพรหมคีรี
2.นายนิคม ทิมเทพ SAMUI MTB /สะอาดวอเตอร์สปอร์ต
3.นายอนุพงษ์ ใบบัวทอง หลาวเหลียงไรเดอร์ ระนอง
4.นายจุลละโพธิ์ ภู่มณี SAMUI THONDER
5.นายสันทัต เพ็ชรตรง สิชล XC


B6 อายุ 40-44 ปีชาย

1.ด.ต.บรรจง นาควงศ์ SAMUI MTB/ป.สมวงศ์
2.นายศราวุธ ลิ้มภู่สิริพิทักษื แม่น้ำไบค์
3.นายสรวิทธ ผกามาศ BORDER BIKE
4.นายเฉลิมชัย ใจหนัก ตะรูเตาไบค์ สตูล
5.นายธเนศ มีแสงพันธ์ สัจธรรมตาปีไบค์


B7 อายุ 45-49 ปีชาย

1.ร.ท.สุรพล สุขช่วย ASIA BIKE
2.นายประสิทธ์ น้อยหีด SAMUI MTB/ป.สมวงศ์
3.นายพิชัย ปิโย TOYOTA แก๊งซ่า
4.นายธีรพงษ์ จักรแก้ว บันไดเซียน ภูเก็ต
5.นายเสกสรร ไตรรัตน์ ชมรมจักรยานภลาง ภูเก็ต


B8 อายุ 50 ปีชายขึ้นไป

1.นายจำรูญ กันปสูติ จำรูญไดนาโม หาดใหญ่
2.นายบุญทรง ผุดผ่อง คลองหอยโข่งทีม
3.นายอวยชัย ชำนินา
4. นายศิริชัย แซ่ชิ้น ไร้เงาทีม
5.นายถนอม เริงกิจ


D1 อายุไม่เกิน 15 ปีหญิง

1.เด็กหญิง นิดารัตน์ ศรีสังข์ แม่น้ำไบค์
2.เด็กหญิงจริญญา สืบจากถิ่น SAMUI MTB/ป.สมวงศ์
3.เด็กหญิงธิดา ปัญญาวัน สะอาดวอเตอร์สปอร์ต


D3 อายุ 30-39 ปีหญิง

1.นางสาวพรรณิภา ณรงค์ชัย BISON/PCSไซเคิลทีม โคราช
2.MISS. CARA APPLEYARO SAMUI MTB /สะอาดวอเตอร์สปอร์ต
3.นางเบญจวรรณ นาควงศ์ SAMUI MTB/ป.สมวงศ์
4.นางหนึ่งฤทัย ใจปลึ้ม SAMUI MTB/ป.สมวงศ์


D4 อายุ 40 ปีขึ้นไปหญิง

1.นางสุมล สีรพันธ์ ร้านเตือนบริการ
2.นางวิจิตรา สมวงศ์ SAMUI MTB/ป.สมวงศ์
3.นางมาลัย นันทปัญจพร การบินไทย /ช.นำชัย
4.นางสายใจ ผิวนิล SAMUI MTB/ป.สมวงศ์
5.นางดุจฤดี ไทยทำนัส แม่น้ำไบค์


D5 อายุ 55 ปีขึ้นไปชาย

1.นายพงษ์ ภิรมย์ฤทธิ บันไดเซียน ภูเก็ต
2.นายบุญพาสห์ โกประวัติ สตูลMTB
3.นายมนัส วันจันทร์ คลองแงะเมืองไทย
4.นายไพโรจน์ คะนันชาติ บ้านพรุทีม
5.นายไพศาล พวงสอน BORDER BIKE สะเดา


D6 น้ำหนัก85กิโลกรัมขึ้นไป

1.นายสุขเกษม บุญศรี แสบไบค์ หาดใหญ่
2.นายเจฟฟรี กอร์เบท A-BIKE
3.นายณรงศักดิ์ บัวงามวิสุทธ A-BIKE
4.นายศุภกิจ สุภัทรชัยวงศ์ เมืองไทยคลองแงะ
5.สุรัตน์ ชูวงศ์ ถลางภูเก็ต


C1 อายุไม่เกิน 10 ปีชาย

1.ด.ช. เสกสรร ชาวลี้แสน SAMUI MTB/ป.สมวงศ์
2.ด.ช. บรรณวิชญ์ นาควงศ์ SAMUI MTB/สะอาดวอเตอร์สปอร์ต
3.ด.ช. ธนวัฒน์ เพ็ชรสุด SAMUI MTB/ป.สมวงศ์
4.ด.ช. ธนกฤต หะหมาน อมรไบค์ ท่าศาลา
5.ด.ช. ปราชญ์ เดชา O-BIKE TEAM


C2 อายุไม่เกิน 10 ปีหญิง

1.ด.ญ. ธิดา ปัญญาวัน สะอาดวอเตอร์สปอร์ต
2.ด.ช. ณัฐธิดา สังข์แก้ว SAMUI MTB/ป.สมวงศ์
3.ด.ญ. มณีรัตน์ อ่อนทอง SAMUI MTB/ป.สมวงศ์


C3 อายุไม่เกิน 12 ปีชาย

1.ด.ช. พูศิริ ศิริมงคล ทูเก็ตเตอร์ สระบุรี
2.ด.ช. พิเชษฐ์ นาปาเลน เสือสตูล
3.ด.ช.จิณณพัต สุวรรณกายี เกาะยาว MTB
4.ด.ช. สุเมธ นพกร
5.ด.ช.ศักดา หมาดมานัง เสือสตูล
6.ด.ช.สุชาครีย์ สังข์ศรีเพชร เสือดำกองบิน 56
7.ด.ช. ทิวากร วงศ์เทียน ทูเก็ตเตอร์จูเนียร์


C4 อายุไม่เกิน 12 ปีหญิง

1.ด.ญ. จริญญา สืบจากถิ่น SAMUI MTB/ป.สมวงศ์
2.ด.ญ.สบุสมณี สุเมนรี
3.ด.ญ. ดอนนา ทรงวาจา ATC


N1 มือใหม่20-29 ปีชาย

1.นายอนัน ดอเส็ง ทุ่งพอไบค์
2.นายอัปดุล อาแด ทุ่งพอไบค์
3.นายหมะมีอรี อาแด ทุ่งพอไบค์
4.นายสรยุทธ อาก๊ะ ทุ่งพอไบค์
5.นายหาญ บุตรหล่ำ หาดคลองม่วง
6.นายซจารุไนค์ เกินมานิ ทุ่งพอไบค์
7.นายกรีชาวุฒิ จิตเกื้อ ถลางภูเก็ต
8.นายเชียรชัต ศชานนท์ จำรูญไดนาโม
9.จ่าเอกยุทธพันธ์ ชัยรัตน์ บางนราไบค์ XDS
10.นายนิรวิชย์ อุสายพันธ์ หลังสวน


N2 มือใหม่ อายุ 30-39 ปีชาย

1.นาย มยารี แมเหงาะ ทุ่งพอไบค์
2.นายไชยวัฒน์ ซาชัน จำรูญไดนาโม
3.นายจารวัฒน์ พิบูลย์ ชัยบุรี
4.นายธงชัย ดาลใจดี สะเดา
5.นายเจริญ คงชนะ คลองหอยโข่ง สงขลา
6.นายสุริยา เกิดทรัพย์ ชัยบุรี
7.นายปกรณ์ จารุจิตติพันธ์
8.นายสิทธิชัย เต็งบอง หลังสวน
9.นายวรวุธ แสงมณี แสบไบค์
10.นายวุฒิชัย บุญหวาน หาดคลองม่วง กระบี่


N3 มือใหม่ อายุ 40 ปีขึ้นไป

1.นายประหยัด เตียงน้อย ชมรมจักรยานกมลา ภูเก็ต
2.นายจรูญ จันทร์ทรงกรด SAMUI MTB/สะอาดวอเตอร์สปอร์ต
3.นายชวลิต วงค์ประสิทธ์ หลังสวน
4.นายบุญคง วังบุญคง
5.นายสิทธิยา จิตราปฐมาพงศ์
6.นายยุทธนา ถิ่นธานี สวนกุหลาบ
7.นาย ธนาวัฒน์ ภัทรชัยพจนารถ SAMUI MTB/ป.สมวงศ์
8.นาย สุรเดช เทศนอก แม่น้ำไบค์
9.นายคธาเทพ โกมลหิรัญ แม่น้ำไบค์
10.นายปรีดา สังวาล ชมรมจักรยานกมลา ภูเก็ต


E1 ไม่เกิน 8 ปี ชาย/หญิง

1.ด.ช.จาตุรงค์ น้อยหีด SAMUI MTB/ป.สมวงศ์
2.ด.ช.ธนาภรณ์ หะหมาน อมรไบค์ ท่าศาลา
3.ด.ช.อควิน ถิ่นธานี SAMUI MTB/ป.สมวงศ์
4.ด.ช.ธีรวัฒน์ ช่วยเกิด SAMUI MTB/ป.สมวงศ์
5.ด.ช อภิวัฒน์ มีแก้ว
6.ด.ช. ธนลภย์ หะหมาน อมรไบค์ ท่าศาลา
7.ด.ญ.พักตร์พิมล ชาวลี้แสน SAMUI MTB/ป.สมวงศ์
8.ด.ช.อัครวิชญ์ ถิ่นธานี SAMUI MTB/ป.สมวงศ์
9.ด.ช.ดรัณ ปัญญาวัน สะอาดวอเตอร์สปอร์ต
10.ด.ญ. พรรณิดา มีแก้ว SAMUI MTB/ป.สมวงศ์

รายชื่อท่านใดตกหล่นหรือเขียนไม่ถูกต้องขออภัยมาณ.ที่นี้ด้วยนะครับ

Main menu

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน
  • Nathon Radio
  • สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยสมุย FM 96.75 MHz

ขอเชิญทุกท่านมีส่วนร่วมกับเว็บ NathonCity ด้วยการส่งบทความ หรือภาพถ่าย มาร่วมเผยแพร่ในเว็บไซท์นี้