หน้าทอนซิตี้ : NathonCity

หน้าทอนฟอรั่ม

วงน้ำชาออนไลน์ พูดคุย แลกเปลี่ยน เสนอแนะ

เกาะสมุยกับ “การท่องเที่ยวสีเขียว”

by TangThai.NJ @October,08 2014 15.19 ( IP : 101...13 ) | Tags : หน้าทอนฟอรั่ม

คำอธิบายภาพ

อ้างอิงจาก
FB; อานนท์ วาทยานนท์


ท่ามกลางกระแสการท่องเที่ยว “สีเขียว” กำลังเป็นเทรนด์ใหม่ในการท่องเที่ยวทั่วโลกในขณะนี้ เกาะสมุยเองในระยะ 4-5 ปีที่ผ่านมาก็มีความพยายามสร้างแบรนด์การท่องเที่ยวสีเขียว ให้เป็นเอกลักษณ์ใหม่ โดยการผลักดันจากหน่วยงานการท่องเที่ยว ทั้งใน และนอกพื้นที่เกาะสมุย หากนิยาม “การท่องเที่ยวสีเขียว” คือ การท่องเที่ยวที่คำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมหรือกิจการในการท่องเที่ยว อันเป็นสาเหตุต่อความเสื่อมถอยของผู้คน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ดูเหมือนว่า เส้นทางสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวสีเขียวจะลุ่มๆ ดอนๆ ยังไม่สามารถจะเรียกตัวเองได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวสีเขียว สาเหตุเพราะหน่วยงานต่างๆ ยังไม่สามารถบูรณาการการทํางานให้เกิด “ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวสีเขียว” ให้เกิดเป็นแผนงานที่มีเอกภาพร่วมกันของทุกฝ่ายได้


ในความเป็นจริงแล้วเกาะสมุยมีฟันเฟืองที่ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยตรงอยู่หลายหน่วยงาน กล่าวคือ เทศบาลนครเกาะสมุย, อําเภอเกาะสมุย, สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย, สมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ฝั่งตะวันออก, ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเกาะสมุย, สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี แต่เนื่องด้วยทุกฝ่าย “ถนัด” ที่จะต่างคนต่างทํา จึงไม่เกิดการบูรณาการขึ้นดังกล่าว เกาะสมุยมีจุดขายอยู่ที่แหล่งท่องเที่ยวทะเลและชายหาด ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ นักท่องเที่ยวคาดหวังว่า จะได้สัมผัสกับธรรมชาติของเกาะสมุย ทั้งบนเกาะและทะเล ดังนั้นความสำคัญของการท่องเที่ยวสีเขียวสําหรับสมุยแล้ว คือการสร้างความตระหนักรู้ให้กับผู้มีส่วนได้เสียกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของเกาะสมุย ทั้งชุมชน เจ้าของกิจการ หน่วยงานและองค์กรรัฐและเอกชนจะต้องร่วมกันเป็นภาคี พื้นฟูดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติของเกาะสมุย อย่างจริงจัง เพื่อเก็บรักษาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติให้คงอยู่อย่างสมบูรณ์และยั่งยืน


ปัจจุบันมีผู้ประกอบการบางส่วน ได้พยายามพัฒนาสถานประกอบการ โดยคํานึงถึงผลกระทบจากการประกอบกิจการที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน โดยมีหน่วยงานที่ให้มาตรฐาน (เช่น โรงแรมใบไม้เขียว โรงแรมสีเขียว) เพื่อยกระดับการบริการตามกระแสกรีน อย่างไรก็ตาม เมื่อคิดเป็นสัดส่วนกับผู้ประกอบการทั้งเกาะแล้ว ยังถือว่ายังอยู่ในขั้นเริ่มต้นเท่านั้น เพราะยังมีนักลงทุนและผู้ประกอบการจำนวนมากที่ยัง ขาดจิตสำนึกต่อส่วนรวม ขาดการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาที่ตนเองก็มีส่วนก่อขึ้น ดังเห็นได้จากสภาพปัญหาความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการท่องเที่ยว เช่น ปัญหาขยะ ปัญหาน้ำเสีย ที่นับวันจะรุนแรงขึ้นทุกขณะ เช่นเดียวกับคุณภาพในการบริการ ก็ยังมิอาจเรียกได้ว่า เป็นการบริการสีเขียวได้ เพราะยังมีการเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว ยังไม่เป็นเจ้าบ้านที่ดี การมุ่งหวังผลตอบแทนทางธุรกิจมากเกินไปได้ทำลายจุดเด่นของความเป็นคนมีอัธยาศัยดีของ “คนเกาะหมุย” ลงไปมาก ทั้งๆ ที่สิ่งเหล่านี้เป็น “เสน่ห์ของการเดินทางมาท่องเที่ยวเกาะสมุย” มาโดยตลอด


ในท่ามกลางวิกฤติ เกาะสมุยก็มีโอกาสสำคัญที่อาจช่วยให้การถูกผลักดัน ยกระดับไปเป็นเมืองท่องเที่ยวสีเขียว ในระดับภูมิภาคของโลกได้ง่ายและเร็วขึ้น สืบเนื่องจากเกาะสมุยได้รับเลือกให้เป็นเมืองท่องเที่ยวตัวอย่าง ด้านการอนุรักษ์พลังงาน หรือ “Low Carbon Model Town” ภายใต้การสนับสนุนโครงการโดยประเทศกลุ่มประชาคมยุโรป (EC.) ผ่านมาทางกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน อย่างไรก็ตาม โครงการในลักษณะการทำ CSR เช่นนี้ แม้จะมีโครงการที่ให้ประโยชน์ แต่ก็ไม่อาจวางใจได้ 100% ว่า สมุยเราต้องสูญเสียอะไรเป็น “สิ่งแลกเปลี่ยน” ยังเป็นเรื่องที่ผู้เกี่ยวข้องพึงสังวรและระมัดระวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือปัจจัยความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ทางทะเล จากการรั่วไหลและการปนเปื้อนของน้ำมัน จากกิจกรรมการขุดเจาะผลิตปิโตรเลียมตามนโยบายด้านพลังงานของรัฐที่ขยายพื้นที่สัมปทานปิโตรเลียมมาทับซ้อน หรืออยู่ในอาณาบริเวณเดียวกันกับพื้นที่การท่องเที่ยวทางทะเลของเกาะสมุยและเกาะบริวารต่างๆ


ด้วยความสลับซับซ้อนของตัวแปรต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกเกาะดังกล่าวแล้ว การสร้างการท่องเที่ยวสีเขียวให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในเกาะสมุย จึงไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดขึ้นได้ง่ายๆ หากจำเป็นต้องสร้างรูปธรรมในการขับเคลื่อนที่มีความพร้อมในเชิงกำหนดยุทธศาสตร์ร่วมและสามารถกำกับงบประมาณ สามารถให้คุณและโทษ และติดตามประเมินผลได้ ซึ่งก็น่าจะเป็น “เทศบาลนครเกาะสมุย” ที่ต้องสวมบทบาทเป็นผู้นำ ในการประสานและรวบรวมหน่วยงานรัฐและเอกชนที่มีบทบาทกับการท่องเที่ยว มาร่วมกันกำหนด ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวสีเขียว เพื่อใช้ “เดิน” ร่วมกัน โดยมี “อำเภอเกาะสมุย” ประสานการทำงานและกำกับดูแลการใช้กฎหมาย จากหน่วยงานอื่นๆ เช่น ตำรวจ สาธารณสุข ยุติธรรม เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งของชุมชนและผู้มาเยือน เป็นการสร้างความเชื่อมั่นด้าน “จิตใจ” ให้กับนักท่องเที่ยวในความเป็นแหล่งท่องเที่ยวสีเขียวของเกาะสมุยที่มิใช่แต่เพียงรูปธรรมภายนอก หากยังลงลึกในจิตใจของผู้ประกอบการและชุมชนด้วย


ในขณะที่ สมาคมด้านการท่องเที่ยว ในเกาะสมุยจะต้องเสริมบทบาทผู้นำในการสร้างการท่องเที่ยวสีเขียวอย่างชัดเจนและจริงจัง มากกว่าบทบาทหลักในอดีตที่มุ่งสร้างเม็ดเงินจากการออกทำตลาดดึงนักท่องเที่ยวเข้าเกาะสมุยให้มากๆ ทั้งนี้โดยการร่วมแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม กับเทศบาลและหน่วยงานรับผิดชอบ และต้องสร้างการรับรู้ให้ผู้ประกอบการในเกาะสมุยเข้าใจให้ได้ว่า “การท่องเที่ยวสีเขียว คือ แรงขับเคลื่อนทุกธุรกิจบนเกาะสมุยให้ยั่งยืนอยู่ได้”


โดยสรุป จึงเป็น “หน้าที่” ของทุกคน ทุกภาคส่วน ที่ต้องเข้ามามี “ส่วนร่วม” กับ ภารกิจการสร้างการท่องเที่ยวของสมุยให้เป็น การท่องเที่ยวสีเขียว อย่างแท้จริง ทั้งนี้โดยการละวางอัตตาตัวตนของแต่ละฝ่าย และอคติที่มีต่อกันให้เหลือแต่ “หัวใจสีเขียว” ที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวม แล้ววันแห่งความสำเร็จคงจะมาถึงในไม่ช้า


บทความโดย ; อานนท์ วาทยานนท์
กรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Main menu

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน
  • Nathon Radio
  • สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยสมุย FM 96.75 MHz

ขอเชิญทุกท่านมีส่วนร่วมกับเว็บ NathonCity ด้วยการส่งบทความ หรือภาพถ่าย มาร่วมเผยแพร่ในเว็บไซท์นี้