หน้าทอนซิตี้ : NathonCity

ร้อยคำถาม

ลดใช้น้ำ = = > ไม่ต้องสร้างอ่าง = = > สมุยมีป่าเยอะขึ้น ...... ?

by NathonCity @June,18 2008 22.28 ( IP : 118...145 ) | Tags : ร้อยคำถาม

ปกรณ์ จารุจิตติพันธ์

ถ้านักท่องเที่ยวลดการใช้น้ำ อาจไม่ต้องสร้างอ่างเก็บน้ำบนเกาะสมุย และเราจะมีป่าเหลือเพื่อเป็นสวน เป็นปอดของเมือง

อ.จิรพล สินธุนาวา พูดช่วงหนึ่งในการบรรยายเรื่องโลกร้อน (เป็นส่วนหนึ่งในการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การมีส่วนร่วมสู่การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน : เกาะสมุย  จัดโดยองค์กรในสมุย และ ททท. เมื่อ 14 มิ.ย. ที่ผ่านมา)
ประเด็นนี้น่าสนใจ เลยลองกลับมานั่งคิดต่อ


ปี 50 สมุยมีนักท่องเที่ยวประมาณหนึ่งล้านคน

อัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ 4.56 วัน ( ข้อมูลปี 49 )

ส่วนอัตราการใช้น้ำต่อคนต่อวันของนักท่องเที่ยวไม่มีตัวเลขที่ชัดเจน  รู้แต่ว่าของคนเมืองอยู่ที่ประมาณ 200 – 250 ลิตรต่อคนต่อวัน  ซึ่งคิดว่านักท่องเที่ยวอย่างไรเสียน่าจะใช้มากกว่านั้น

ดังนั้นการเลือกใช้ตัวเลข 250 ลิตรต่อคนต่อวัน คงไม่เกินเลย


สรุปว่า ปีหนึ่งนักท่องเที่ยวใช้น้ำประมาณ 1,140,000,000 ลิตร (หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบล้านลิตร)

หรือ 1,140,000 ลบ.ม. ต่อปี


ถ้าลดการใช้น้ำได้ 10 % จะมีน้ำเหลือ 114,000 ลบ.ม. ต่อปี ถ้าลดการใช้น้ำได้ 20 % จะมีน้ำเหลือ 228,000 ลบ.ม. ต่อปี


ก็ไม่เยอะนะ เมื่อเทียบกับอ่างเก็บน้ำที่เสนอให้ศึกษาจำนวน 4 อ่างบนเกาะ  ซึ่งจะเก็บน้ำรวมปีละประมาณ 10.69 ล้าน ลบ.ม.


แต่

ถ้าภาคครัวเรือนลดการใช้น้ำ ถ้าภาคโรงแรมลดการใช้น้ำ  ออกแบบระบบให้มีการนำน้ำหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ ถ้าทุกส่วนในสมุยมีที่ดักเก็บน้ำฝน ในปริมาณที่เหมาะสม รวมกับตัวเลขการประหยัดน้ำของนักท่องเที่ยว

บางทีเราอาจไม่ต้องสร้างถึง 4 อ่างก็ได้


ซึ่งหมายความว่า

เราจะมีพื้นที่ป่า (หรือพื้นที่สำหรับปลูกป่า) เหลือเยอะขึ้น เราจะมีน้ำเหลือให้คนอื่นใช้ได้มากขึ้น เราประหยัดงบประมาณในการสร้างอ่างเก็บน้ำ แล้วนำไปอุดหนุนส่งเสริมมาตรการประหยัดน้ำได้


ก็น่าคิดว่า

ถ้ารัฐสนับสนุนผู้ใช้น้ำในรูปแบบต่างๆ เพื่อลดการใช้น้ำ  หรือมีระบบกักเก็บขนาดเล็กที่เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละบุคคลหรือองค์กร จะคุ้มกว่าการลงทุนสร้างอ่างหรือไม่

ระบบเก็บน้ำแบบไหน ระหว่างอ่างขนาดใหญ่รวมศูนย์ กับ ระบบย่อยที่แต่ละคนรับผิดชอบตัวเอง จะสร้างความมั่นคงให้กับความต้องการใช้น้ำของเกาะสมุยได้ดีกว่ากัน (หรือว่าต้องผสมทั้งสองระบบในสัดส่วนใด)


หมายเหตุ

  1. ข้อมูลนักท่องเที่ยว วันพักเฉลี่ย จาก ททท.
  2. ปริมาณการใช้น้ำของคนเมือง จากในเว็บ
  3. ข้อมูลอ่างเก็บน้ำ จากเอกสารประกอบการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 โครงการอ่างเก็บน้ำคลองจระเข้ เกาะสมุย

Main menu

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน
  • Nathon Radio
  • สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยสมุย FM 96.75 MHz

ขอเชิญทุกท่านมีส่วนร่วมกับเว็บ NathonCity ด้วยการส่งบทความ หรือภาพถ่าย มาร่วมเผยแพร่ในเว็บไซท์นี้