หน้าทอนซิตี้ : NathonCity

ข่าวประชาสัมพันธ์

สผ. เชิญสัมมนารับฟังความเห็นต่อร่างประกาศฯ มาตรการและพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม - 23 มิ.ย. 52

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีนโยบายที่จะประกาศให้พื้นที่ เกาะสมุย เกาะพะงัน และ เกาะแตน เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม โดยขณะนี้ " ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่อำเภอเกาะสมุย และ อำเภอเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี "  ฉบับล่าสุด (มิ.ย.52)  ได้แล้วเสร็จ  ซึ่งได้มีการมีการปรับแก้จากฉบับที่ผ่านมา (พ.ย. 50) ในบางประเด็นเพื่อให้สอดคล้องกับความเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นในครั้งที่ผ่านมา


สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงกำหนดจัดประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นและ้ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ต่อร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่อำเภอเกาะสมุย และ อำเภอเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี "  ฉบับล่าสุด (มิ.ย.52) ดังนี้


เกาะสมุย    วันที่ 23 มิถุนายน 2552 เวลา  8.30 - 13.30 น.  ณ ห้องประชุมเพชรสมุย เทศบาลเมืองเกาะสมุย

เกาะพะงัน  วันที่ 25 มิถุนายน 2552 เวลา  8.30 - 13.30 น.  ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเกาะพะงัน

เกาะเต่า    วันที่ 26 มิถุนายน 2552 เวลา 13.00 - 16.30 น.  ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเกาะพะงันส่วนหน้า

(กำหนดการโดยละเีอียดตรวจสอบได้จากข้อมูลข้างล่าง)


ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดร่างฉบับล่าสุด (มิ.ย. 52) ได้ที่นี่ และเชิญชวนทุกท่านร่วมส่งความเห็น ข้อเสนอแนะ ต่อร่างฯ ดังกล่าวได้ผ่านทางเว็บนี้ หรือ จะส่งโดยตรงไปที่กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ นำเสนอในวันประชุมสัมมนาเอกสาร

กำหนดการประชุมสัมมนาฯ เกาะสมุย


คำอธิบายภาพ


กำหนดการประชุมสัมมนาฯ เกาะพะงัน


คำอธิบายภาพ


กำหนดการประชุมสัมมนาฯ เกาะเต่า


คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

Comment #1
Posted @June,05 2009 00.53 ip : 118...9

น่าจะมีแผนที่จะได้เห็นชัดว่าแต่ละบริเวณอยู่ตรงไหนบ้าง แล้วก็ทำภาพอธิบายความหมายต่างๆ เช่น การวัดความสูงของอาคาร หรือ อาคารขนาด ความสูงของอาคาร สัดส่วนของทีว่าง ที่อนุญาตให้ทำได้ จะได้เข้าใจได้ง่ายขึ้น

Main menu

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน
  • Nathon Radio
  • สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยสมุย FM 96.75 MHz

ขอเชิญทุกท่านมีส่วนร่วมกับเว็บ NathonCity ด้วยการส่งบทความ หรือภาพถ่าย มาร่วมเผยแพร่ในเว็บไซท์นี้