หน้าทอนซิตี้ : NathonCity

ข่าวเอ็นซีที

โกปุ๊จับมือจุฬา ตั้งเป้าโรงเรียนเทศบาลติดอันดับในภาคใต้

คำอธิบายภาพ : bt27105204copyเอ็นซีที - 27 ตุลาคม 2552 : เทศบาลจับมือจุฬาฯ วางแผนปฏิรูปโรงเรียนเทศบาล หวังให้เป็นโรงเรียนชั้นนำในภาคใต้ นักเรียนสามารถพัฒนาศักยภาพของตัวเองได้อย่างเต็มที่  พร้อมเสนอโครงการศึกษาสร้างศูนย์เด็กเล็กแห่งใหม่ที่แม่น้ำมอบให้จุฬาดำเนินการตั้งแต่การวางผังก่อสร้างจนถึงการจัดหลักสูตร ส่งสัญญาณถึงบ้านอ่างทอง เทศบาลพร้อมรับถ่ายโอนทุกเมื่อ 


วันนี้เวลาประมาณ 14.00 น. ที่ห้องประชุมมุกสมุย เทศบาลเมืองเกาะสมุย นายรามเนตร ใจกว้าง นายกเทศมนตรีเมืองสมุย พร้อมคณะที่ปรึกษา ได้ประชุมร่วมกับอาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดีศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. ปองสิน  วิเศษศิริ ประธานสาขาบริหารการศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ และ รศ. มานพ พงศทัต อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ภาควิชาเคหการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อกำหนดแนวทางในการร่วมมือพัฒนาด้านการศึกษาของเทศบาลเมืองเกาะสมุย


ประเมินความพร้อม 4 โรงเรียนเทศบาล


ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตอบรับให้ความช่วยเหลือเทศบาลเมืองเกาะสมุยเพื่อปฏิรูปโรงเรียนในความดูแลของเทศบาลเมืองเกาะสมุย โดยวิทยากรได้นำเสนอโครงการ พร้อมกลยุทธ และแผนงานในการดำเนินการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาให้เป็นโรงเรียนชั้นนำ และสนับสนุนให้นักเรียนมีความพร้อมและสามารถเลือกเส้นทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม  โดยแบ่งงานเป็นสองเฟส คือ ขั้นตอนการประเมินโรงเรียน เตรียมความพร้อม จัดเตรียมหลักสูตร ซึ่งถือเป็นเฟสแรกของโครงการใ้ช้เวลาประมาณ 3 เดือน ส่วนเฟสที่สองคือการดำเนินโครงการสนับสนุนต่างๆเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ใช้เวลาประมาณ 2 ปี  ด้วยข้อจำกัดของกำลังคนและงบประมาณ จุฬาฯ จะเลือกหนึ่งในสี่โรงเรียนเทศบาลเป็นโรงเรียนนำร่อง สำหรับงบประมาณทางจุฬาฯ สามารถเป็นตัวกลางในการจัดหางบประมาณบางส่วนเพื่อสนับสนุนได้


หลังจากฟังการบรรยายสรุป นายรามเนตร ใจกว้าง นายกเทศมนตรีเมืองเกาะสมุย ได้ขอให้คณะศึกษาพิจารณานำโรงเรียนของเทศบาลทุกโรงเข้าร่วมโครงการในเฟสแรก ซึ่งเป็นขั้นตอนการประเมินโรงเรียน เตรียมความพร้อม และจัดเตรียมหลักสูตร ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางให้เทศบาลดำเนินการต่อ  ส่วนโครงการเฟสที่ 2 ให้คณะศึกษาพิจารณาการคัดเลือกโรงเรียนนำร่องตามความเหมาะสมว่าสามารถดำเนินการได้กี่โรงเรียนภายใต้เงื่อนไขและข้อจำกัดของจุฬาฯ


เสนอจุฬาฯ ร่วมพัฒนาอนุบาลในฝัน 


นอกจากนั้นนายกเทศมนตรี เสนอให้จุฬาฯ ร่วมวางแผนการก่อสร้างและพัฒนาหลักสูตรสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งใหม่ของเทศบาลในพื้นที่ ต.แม่น้ำ ซึ่งวัดภูเขาทองได้อนุญาตให้เทศบาลใช้ที่ดินประมาณ 4 ไร่ โดยนายรามเนตร กล่าวว่าพร้อมเปิดโอกาสให้จุฬาพัฒนาโครงการนี้ได้อย่างเต็มที่ ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบก่อสร้างอาคาร การจัดภูมิทัศน์ จนถึงการออกแบบหลักสูตรและกำหนดทิศทางของโรงเรียน


ขอบคุณจุฬาฯ ที่เป็นโค้ชให้


โดยช่วงหนึ่งของการประชุมนายรามเนตรได้กล่าวสรุปว่า เทศบาลเมืองเกาะสมุยเปรียบเหมือนนักกีฬาที่มีความพร้อม มีศักยภาพ เพียงแต่ขาดโค้ชที่จะชี้แนะให้สามารถแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่ การเข้ามาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถือเป็นการเติมเต็มส่วนที่ขาด และด้วยความตั้งใจของผู้บริหารที่สะท้อนผ่านการจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษามากขึ้น ตนมั่นใจว่าการศึกษาของเกาะสมุยจะพัฒนาไปในทิศทางที่เหมาะควร 


พร้อมรับโอนเพิ่ม


ในขณะเดียวกัน นายรามเนตร ได้แจ้งต่อนายสัมพันธ์ ทองมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่างทองที่เข้าร่วมประชุมว่า เทศบาลพร้อมจะรับถ่ายโอนโรงเรียนบ้านอ่างทองทุกเมื่อ หากพร้อมขอให้แ้จ้งเทศบาล เนื่องจากในขณะนี้โรงเรียนภายใต้การดูแลของเทศบาลมีเพียงแค่ระดับประถมศึกษา การมีโรงเรียนจนถึงระดับมัธยมศึกษาจะทำให้เทศบาลสามารถพัฒนาและดูแลเด็กนักเรียนได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งนายสัมพันธ์ รับจะไปหารือกับภาคีต่างๆในโรงเรียน เพื่อหาข้อสรุป  ทั้งนี้ในช่วงเช้าคณะศึกษาได้นำเสนอโครงการนี้ต่ออาจารย์ และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านอ่างทอง 


ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานวิสาหกิจของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำหน้าที่ให้บริการวิชาการ การวิจัยและพัฒนาบริการเป็นที่ปรึกษาโครงการ การพัฒนาระบบการออกแบบทางสถาปัตยกรรมและโครงสร้างการออกแบบผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการบริการฝึกอบรมพัฒนาที่เป็นหลักสูตรเฉพาะตัวของหน่วยงานที่รับบริการ (Tailor-made training program) ให้แก่ องค์กรต่างๆทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์บริหารส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ตามปณิธานและนโยบายของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ต้องการสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการแห่งสังคม เพื่อนำวิทยาการสนองตอบความต้องการของหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ด้วยการประยุกต์ให้สอดรับกับปัญหาและความต้องการของสังคม


คำอธิบายภาพ : bt27105210copy

คำอธิบายภาพ : bt27105206copy

คำอธิบายภาพ : bt27105207copy

คำอธิบายภาพ : bt27105201copy

คำอธิบายภาพ : bt27105202copy

คำอธิบายภาพ : bt27105204copy

Comment #1ขอบคุณโก๊ปุ๊ และรองเจริญ
Posted @October,29 2009 11.03 ip : 118...16

อย่างนี้มันถึงเรียกวjk CHANGE ม่งสู่แนวทางที่ชัดเจน งานนี้ชาวบ้านเริ่มเชื่อแล้ว่าเทศบาลฯ ให้ความสนใจการศึกษา กับคนเกาะสมุย ขอบคุณนายกปุ๊ และ รองนายกเจริญ ขอปรบมือให้ทั้ง 2 ท่าน ที่นำการศึกษาดีๆๆมาสู้เกาะสมุย ยิ่งท่านจะรับโรงเรียนบ้านอ่างทองด้วย ชาวหน้าทอนขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง คงได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในเร็ววันนี้  ขอปรบมือให้อาจารย์เจริญอีกครั้ง สมที่เป็นคนในวงการศึกษา รู้ปัญหา และทำจริง

Comment #2
Posted @October,29 2009 12.19 ip : 112...200

เริ่มมีแนวทางที่ชัดเจน อีกหน่อยโรงเรียนเทศบาลคงจะต้องแย่งกันเข้าแล้ว

Comment #3
Posted @October,29 2009 19.13 ip : 118...91

สนับสนุนครับ ถ้าเทศบาลมีครบถึงมัธยมก็ดี

Comment #4โรงเรียนไหนถึงมัธยมบ้าง
Posted @October,30 2009 17.17 ip : 118...95

ใครพอทราบบ้างว่า ในเกาะสมุยมีโรงเรียนมัธยมกี่โรง นอกจากโรงเรียนเกาะสมุยกับโรงเรียนทีปราษฎร์

เห็นตอนหาเสียงจะเตรียมการถึงมัธยม เราว่าเข้าท่าน่ะ ที่เทศบาลจะทำการศึกษาเองถึงชั้นมัธยมให้ชาวเกาสะมุย แต่ต้องเป็นโรงเรียนที่ทำแล้วให้ดีจริง ...ลูกหลานไม่ต้องหอบเข้าโรงเรียน ต่างอำเภอ ครอบครัวจะได้อบอุ่น

อย่างน้อยให้นักเรียนได้สักสองภาษาก็ยังดี

Comment #5เพ้อเจ้อ ........
Posted @October,30 2009 21.26 ip : 118...159

ที่ไม่หอบลูกหลานไปต่างอำเภอ ก็เพราะทุนไม่พอ  ถ้ามีทุนรับรองไปทั้งหมด (ทั้งเกาะ)คนสมุยบางคนยังไม่ให้เรียนที่เมืองไทยเลย อย่าว่าแต่สมุย  ใครๆก็อยากให้ลูกหลานไปอยู่เมืองใหญ่ทั้งหน้านแล๊ะ  ตัวอย่าง....โรงเรียน เอส.....หน้าอ่างทอง  ทำไมจึงมีนักเรียน มากในขณะที่รู้ๆกันอยู่ว่าผลสัมฤทธิ์การเรียนเป็นอย่างไร    (  แต่บ้านอ่างทองก็เต็มเหมือนกัน )

Comment #6
Posted @October,31 2009 09.58 ip : 112...236

เห็นด้วยตามcomment2 ที่เห็นๆ ผ.อ.สัมพันธ์อยากเข้าอยู่แล้ว สมัยบ้านหน้าค่ายก็สมัคแล้ว แต่ไม่ผ่าน (สอบตกค่ะ) ไม่อยากเสียหน้า อีกคิดใหม่ได้นะจ๊ะ    แต่ขอยอมรับความกล้าของท่าน ที่พยายามจริงเพื่อเด็กนักเรียน

Comment #7ทำดีสนับสนุน...ดีกว่าปล่อยตามธรรมชาติ
Posted @November,01 2009 07.35 ip : 118...85

ทำไปเถอะถ้าคิดว่าดี...อย่าให้เป็นเวทีของความแตกแยก..บ้านเมืองวันนี้เห็นเขาจะทำอะไรดีต้องช่วยกันสนับสนุน...อย่าให้เหมือนพวกเสื้อสี...เลย ..  ช่วยกันให้กำลังใจคนทำดีกันบ้างน่ะ..hit hit

Comment #8ช่วยๆกัน
Posted @November,01 2009 12.00 ip : 112...117

ถูกต้องเลยครับ เห็นคนทำดีก็ต้องสนับสนุน  ช่วยเชียร์ว่างั้นเห่อะ

Comment #9
Posted @November,01 2009 12.09 ip : 112...117

เพิ่มอีกนิด.........คนทำดีที่ว่านั้นต้องเป็นดังนี้    ทำด้วยความบริสุธร์ใจไม่หวังผลประโยชน์ ทำแล้วไม่ให้เพื่อนเดือดร้อนทั้งกายและใจ( ไม่ก้าวก่าย)

Comment #10
Posted @November,01 2009 12.11 ip : 118...35

เทศบาลรับมาแล้วก็ต้องดูแลปรับปรุง เห็นด้วยที่จะมีคนมาช่วยคิด ช่วยทำ

Comment #11..ขอให้คิดว่า ....นักเรียนต้องมาก่อน..
Posted @November,03 2009 21.23 ip : 118...208

คิดมากปวดหมอง....คิดเพียงว่านักเรียนต้องมาก่อน แค่นี้ก็ได้คำตอบแล้ว

Comment #12
Posted @November,04 2009 22.23 ip : 118...223

เมื่อคิดให้ละเอียด อยากทราบว่าเข้าสังกัดค่ายเทศบาล กับอยู่เหมือนเดิมที่เคยอยู่มา  มันแตกต่างกันตรงไหน มีข้อได้ข้อเสียอย่างไร ใครเป็นผู้รู้ช่วยตอบที (เอาที่รู้จริงๆนะ)

Comment #13
Posted @November,05 2009 15.24 ip : 124...166

นักเรียนต้องมาก่อน ตรงดี

Comment #14
Posted @November,07 2009 23.06 ip : 118...24

เชิญครับพี่ big ผลงานโรงเรียน เอส

Comment #15
Posted @November,08 2009 09.32 ip : 118...169

โรงเรียนที่สังกัดเทศบาล ส่วนใหญ่จะมีงบประมาณมาก
อาจารย์ได้งบไปดูงานและท่องเที่ยวบ่อยๆ
แต่ขอร้องเรื่องชื่อโรงเรียน-------อย่าเปลี่ยนได้ไหม(ให้ใช้ชื่อเดิม)
เพราะเมื่อดูจากชื่อโรงเรียนต่างๆ บนฝั่ง บ้านดอน  แล้วคนไม่นิยมเรียน
ถามว่า ชื่อโรงเรียน เทศบาล 1--- เทศบาล2---เทศบาล 3--เทศบาล 4---เทศบาล 5
(ในตัวเมืองสุราษฎร์ธานี)  มีใครในสุราษฎร์ฯ อยากให้ลูกเรียนบ้าง
เห็นมีแต่อยากให้ลูกเรียน โรงเรียนมานิตานุเคราะห์---โรงเรียนธิดาแม่พระ
---โรงเรียนเทพมิตรศึกษา

ดังนั้นเรื่องชื่อนี้ สำคัญมากๆ  อย่าไปตั้งชื่อให้มีคำว่า 1-2-3-4-5  (มันไม่ขลัง)
เรื่องจริง ครับเรื่องจริง----ใช้ชื่อเดิมเถอะครับ  ยกตัวอย่าง หากโรงเรียนบ้านอ่างทอง(วันครู)  ไปเข้า สู่ระบบของเทศบาล    เดิมชื่อโรงเรียนก็มี 2 ชื่อ อยู่แล้ว คือ บางคนเรียกวันครู---บางคนเรียกบ้านอ่างทอง

อย่าให้มีชื่อที่ 3 เลยครับ    ศิษย์เก่าๆ มันจะถอนหงอกคนตั้งชื่อเข้าสักวัน

Comment #16
Posted @November,08 2009 21.16 ip : 118...44

โรงเรียน เอส.....หน้าอ่างทอง  ทำไมจึงมีนักเรียน มากในขณะที่รู้ๆกันอยู่ว่าผลสัมฤทธิ์การเรียนเป็นอย่างไร

ให้คุณพี่  big ดูผลสัมฤทธิ์การเรียนโรงเรียน เอส.....หน้าอ่างทองเป็นอย่างไร

Comment #17
Posted @November,14 2009 21.14 ip : 118...187

ขอบคุณมากครับที่ให้ข้อมูล  ผ.อ.สัมพันธ์ เอาหน้าไปไว้ที่ไหนดีหล่ะทีนี้ (ไม่ได้เรื่อง )

Main menu

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน
  • Nathon Radio
  • สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยสมุย FM 96.75 MHz

ขอเชิญทุกท่านมีส่วนร่วมกับเว็บ NathonCity ด้วยการส่งบทความ หรือภาพถ่าย มาร่วมเผยแพร่ในเว็บไซท์นี้