หน้าทอนซิตี้ : NathonCity

เก็บข่าวมาเล่า

ผลการประชุมเครือข่ายประชาคมผังเมืองภาคพลเมือง อ.เกาะสมุย 26 พค. 2554

 คำอธิบายภาพ : SAM_2578
การประชุมของเครือข่ายประชาคมผังเมืองภาคพลเมืองจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2554 ณ บ้านสวนหิมพานต์นนท์ ต.ตลิ่งงาม ตั้งแต่เวลา 9.30 น. ถึงเวลา 12.30 น. การจัดการประชุมสัมมนาได้รับความช่วยเหลือด้านวิทยากร และคำแนะนำจาก สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ.สุราษฎร์ธานี เครือข่ายพัฒนาสตรีในเขตลุ่มน้ำ ทั้งนี้ภายใต้การสนับสนุนกิจกรรมจากสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า


โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความรู้ ความเข้าใจ และความสำคัญของงานผังเมืองที่มีต่อชีวิตความเป็นอยู่อย่างปกติสุขของปัจเจกบุคคลและสังคม บนพื้นฐานของความยั่งยืนของธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมประเพณี ทั้งนี้โดยผ่านกระบวนการ การมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงของประชาชนจากทุกภาคส่วนซึ่งสอดคล้องกับหลักการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางความคิดให้กับชุมชน อันเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาระบบประชาธิปไตยและการเมืองของประเทศ


การประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม 28 ท่านประกอบด้วยตัวแทนจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี คุณดารณี  คงกลิ่นนักผังเมืองชำนาญการและคณะ ร่วมกับประชาชนผู้สนใจในกิจกรรมของเครือข่ายประชาคมผังเมือง และหน่วยงานราชการในเกาะสมุยที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมคือหน่วยจัดการต้นน้ำ และเครือข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคง (ตาสับปะรด) การประชุมสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้


1.โครงสร้างการทำงานของเครือข่ายประชาคมผังเมืองภาคพลเมือง เกาะสมุย


การประชุมครั้งนี้ในที่ประชุมได้มีฉันทามติร่วมกันว่าทุกคนที่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ขอร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายประชาคมผังเมืองภาคพลเมืองเกาะสมุย และมีความเห็นว่าคุณสมบัติของสมาชิกควรเป็นบุคคลที่มีจิตสาธารณะ รักความเป็นธรรม มีใจมุ่งมั่นใช้ศีลธรรมและปัญญาสร้างสิ่งดีงามให้เกิดขึ้นในแผ่นดินสมุยและบ้านเมืองโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆ


การทำงานของกลุ่มเครือข่ายประชาคมผังเมือง มีความเป็นอิสระ ไม่อยู่ในสังกัดหน่วยงานใดๆ ไม่เลือกข้างทางการเมือง การตัดสินใจดำเนินงานใดๆ ขึ้นอยู่กับฉันทามติของสมาชิกในที่ประชุมเป็นหลัก อย่างไรก็ตามในเบื้องต้น ได้แบ่งการทำงานออกเป็น 4 ฝ่ายคือ


1.ฝ่ายวิชาการและกิจกรรม

2.ฝ่ายประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

3.ฝ่ายประสานงาน(ชุมชนและสมาชิก)

4.ฝ่ายการเงินและกองทุน


ดังนั้นท่านผู้ใดที่ยังไม่เคยร่วมประชุม และมีคุณสมบัติหรือสนใจจะร่วมกิจกรรมกับกลุ่มเครือข่าย ท่านสามารถแจ้งรายชื่อได้กับผู้ประสานงานหลักคือ อาจารย์เสนีย์ ใจเย็น (081-5979208) คุณสง่า ภู่สกุล (081-4153195) คุณอานนท์ วาทยานนท์ (081-9786811) คุณเสริมพงศ์ พูลสวัสดิ์ (083-1970169) และคุณปานเทพ วิริยานนท์ (089-6354212)


2. การสร้างเครือข่ายแจ้งเตือนภัยน้ำท่วมดินถล่ม 


เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทางเครือข่ายประชาคมผังเมือง มีความเป็นห่วงและต้องการกระตุ้นให้หน่วยงานที่มีศักยภาพในการดำเนินการป้องกัน และช่วยเหลือรีบเข้ามาดำเนินการ ร่วมกับเครือข่ายและชุมชน ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ไม่พึงปรารถนา และจากการชี้แจงของผู้พันวันชนะ แก้วเจริญ ผู้ดูแลเครือข่ายตาสับปะรด ซึ่งใช้วิทยุแดง เพื่องานด้านความมั่นคงและช่วยเหลือการแจ้งเหตุภัยภิบัติต่างๆ ให้กับหน่วยราชการ เช่นอุบัติเหตุ เป็นต้น ปัจจุบันมีเครือข่ายอยู่ประมาณ 400 เครื่องในเกาะสมุย เหตการณ์น้ำท่วมครั้งหลังสุด เครือข่ายตาสับปะรดก็ได้ใช้ขีดความสามารถนี้ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและนักท่องเที่ยวจำนวนมาก


ดังนั้นจึงมีความพร้อมในการให้ความร่วมมือสร้างเครือข่ายแจ้งเตือนภัยดินถล่ม หากจะมีหน่วยงานใดประสานมา ซึ่งในที่ประชุมยังมิได้มีการพูดคุยในรายละเอียดของภาระกิจเตือนภัยน้ำท่วมดินถล่ม


คุณวุฒิกุล งามปัญญา (หน่วยจัดการต้นน้ำเกาะสมุย) ได้เสนอแนวทางรับมือกับปัญหาน้ำท่วมว่าต้องมีการศึกษาวิเคราะห์พื้นที่ ศึกษาการไหลของน้ำ ต้องมีเครือข่ายแจ้งเหตุโดยวิทยุเครื่องแดง และต้องมีจุดตรวจวัดปริมาณน้ำฝนหลายๆจุดรอบเกาะสมุย และยินดีจะร่วมกับทุกภาคส่วนในการเตรียมการรับมือกับปัญหาดินเลื่อนไถล


โดยสรุปแล้วยังต้องมีการหารือร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เช่นเทศบาล อำเภอ ซึ่งมีข้อมูลด้านกายภาพของพื้นที่โดยรอบเกาะสมุย เพื่อจัดทำแผนรับมือ ภาวะดินถล่มที่อาจจะเกิดขึ้นได้เช่น ร่วมกันกำหนดจุดรายงานฝนและเหตุผิดปกติทั้งบนเขาและที่ราบรอบๆ เกาะสมุย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจุดที่มีความเสี่ยงต่อดินถล่มและเลื่อนไถลและมีชุมชนอาศัยอยู่ด้านล่าง ซึ่งทางเครือข่ายประชาคมจะติดตามความคืบหน้าของเหตุการณ์ และการดำเนินการของหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งการจัดกิจกรรมหรือประสานการร่วมคิดร่วมทำของสมาชิกเครือข่ายผังเมืองภาคพลเมืองเกาะสมุยเพื่อให้เกิดความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดในอนาคตต่อไป


 คำอธิบายภาพ : SAM_2584

 คำอธิบายภาพ : SAM_2572

 คำอธิบายภาพ : SAM_2573

 คำอธิบายภาพ : SAM_2578

 คำอธิบายภาพ : SAM_2580

 คำอธิบายภาพ : SAM_2583

 คำอธิบายภาพ : SAM_2573

Comment #1
Posted @June,03 2011 10.00 ip : 61...27

นำเสนอ ควรสร้างทางระบายน้ำเพิ่ม , ปลูกหญ้าแฝก และวางผังเมือง จำกัดสิ่งปลุกสร้างบนพื้นที่ลาดเอียงหรือภูเขา  กำหนด % พื้นที่ป่าไม้ และสวยยาง  สวนยางไม่ได้ยึดหน้าติด ไม่ได้กั้่นน้ำ ทำมากไปมีแต่ผลเสียต่อสภาพแวดล้อม ลองพิจารณาประเด็นเหล่านี้ด้วยนะครับ  ที่ผ่านมา เป็นเรพาะการวางผังเมืองไม่ดี และปล่อยปละละเลยไห้มีการสร้างอาคารบ้านเรือน resort บนถูเขาและจุดที่ขวางทางน้ำมากเกินไป

Comment #2
Posted @June,04 2011 10.55 ip : 223...166

สงสัยชูวิทย์มาแรง เห็นยกห้านิ้วกันหลายคน ...  :p

Comment #3ประชาชนขยับ..เขยื้อนแล้วน่ะ
Posted @June,06 2011 08.31 ip : 101...62

สร้างเสริมสมรรถนะความรู้ประชาชนเป็นอันดับแรก จะได้คุยกันอย่างรู้เท่าทัน ใครที่จะคิดว่าชาวบ้านไมรู้เรื่อง ทำอะไรผิดๆพลาดๆ หลงๆลืมๆ เอื้อประโยชน์กันต่างตอบแทน อย่า..อย่าคิดว่าชาวบ้านไม่รู้เรื่อง เขารู้แต่เขาไม่พูด

รอวันลุกขึ้นมา แล้วพูดพร้อมกัน ...แล้ววันนั้นสังคมเราๆๆคงจะดีขึ้นอีกเยอะ

Comment #4ต่อยอดเดินหน้า...เครือข่ายระวังภัยภาคพลเมือง
Posted @June,06 2011 08.46 ip : 101...62

ต่อยอดแตกสาขา  เดินหน้าพึ่งตนเอง  หลังจากที่พบปะเครือข่ายผังเมืองมาหลายยก ประเด็นเร่งด่วนและเรื่องที่เห็นคล้องกันโจทย์แรก คือ อีก 4-5 เดือนข้างหน้าถ้ามีฝนตก ลมพัดอีกครั้งในฤดูฝน จะเตรียมการอย่างไร

เครือข่ายระวังภัยภาคพลเมือง ชาวบ้าน คนโรงแรม สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยว กลุ่มรักเฉวง สมาชิกตาสับปะรด(ว.แดง)  ประธานกรรมการชุมชน บ่อผุด  คนรักต้นน้ำ สภ.บ่อผุด และเครือข่ายภาคพลเมือง ได้ร่วมกันหารือเตรียมรับสถานการณ์ฝนปี 54 นี้..

ประชุมกันมาแล้ว 2 ครั้ง ..มีความคืบหน้ามากขึ้นตามลำดับ จะเป็นตัวอย่างนำร่องพื้นที่เฉวงที่ประสบปัญหาก่อน บรรยากาศแบบนี้เห็นแล้วน่าชื่นชม ต่างช่วยกันหาข้อมูล ทำการบ้าน เสริมสิ่งที่ขาด  เพิ่มบทบาทคุณค่าให้กันเอง ไม่มั่วโทษใครในอดีต หวังแต่ช่วยให้ให้วันข้างหน้าดีขึ้น :d

เรือลำเล็กๆๆ เริ่มอาสาออกมาช่วย...แต่เรือลำใหญ่ๆ ต้องช่วยกันให้มากกว่านี้  เสียงเพรียกหาว่าเราจะลงเรือลำเดียวกันไม่ใช่หรือ

อย่าทำตัวลอยลำ..ไปตามน้ำถึงเวลาเรือจม ลำใหญ่เสียหายมากกว่าลำเล็กน่ะจ๊ะบอกให้ +)  +)  +)

Comment #5สนใจเข้าร่วมประชุม..ครั้งต่อไป
Posted @June,06 2011 08.48 ip : 101...62

ครั้งต่อไป วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2554 พบกันที่ ห้องประชุมเฉวง สภ.บ่อผุด..เวลา 13.00 น.

Comment #6ครั้งต่อไป สรุปแผนปฏิบัติการ
Posted @June,22 2011 06.49 ip : 101...153

วันอาทิตย์ที่ 19 กค.54 ห้องประชุมเฉวง สภ.บ่อผุด เวลา 13.00 น.

Main menu

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน
  • Nathon Radio
  • สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยสมุย FM 96.75 MHz

ขอเชิญทุกท่านมีส่วนร่วมกับเว็บ NathonCity ด้วยการส่งบทความ หรือภาพถ่าย มาร่วมเผยแพร่ในเว็บไซท์นี้