หน้าทอนซิตี้ : NathonCity

เก็บข่าวมาเล่า

ผังเมืองสมุย ฉบับประชาชน "ความฝันที่ไม่ไกลเกินเอื้อม"

by นายต้นกล้า @October,29 2011 16.18 ( IP : 101...68 ) | Tags : เก็บข่าวมาเล่า , ผังเมือง
photo  , 800x600 pixel , 58,317 bytes.

“ผังเมืองสมุย ฉบับเพื่อชุมชน โดยชุมชน”


เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ และประโยชน์ของงานผังเมือง และเพื่อเป็นการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพิจารณาจัดทำผังเมือง รวมชุมชนเกาะสมุยฉบับใหม่ ซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการจัดทำโดยเทศบาลเมืองเกาะสมุย สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับเทศบาลและเครือข่ายประชาคมผังเมือง            ภาคพลเมืองอำเภอเกาะสมุย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “บทบาทการผังเมืองกับการจัดการภัยพิบัติ ภาคพลเมือง” เมื่อวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2554 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสมุยบริหารธุรกิจ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี


ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย สมาชิกเครือข่ายผังเมืองภาคพลเมือง ซึ่งมี  อาจารย์เสนีย์  ใจเย็น เป็นประธานตัวแทนชุมชนตำบลต่างๆ ตัวแทนกลุ่มรักษ์เฉวง คณะวิทยากรจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง นำโดย ดร.ธงชัย  โรจนกนันท์  คุณดวงใจ  ศิริภัทร์ และคุณกฤชดา  บุษปวรรธนะ ขณะที่ภาคท้องถิ่นมี นายรามเนตร  ใจกว้าง นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเกาะสมุย และอาจารย์ภิญโญ  ศรีทองกุล พัฒนากรอำเภอเกาะสมุย ผู้บังคับสถานีรายงานสมุย(เขาป้อม) และผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลายท่านเข้าร่วมประชุมด้วย


ดร.ธงชัย  โรจนกนันท์ สถาปนิกชำนาญการพิเศษ กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้แสดงให้เห็นว่าน้ำท่วมประเทศครั้งนี้ สร้างความเสียหายให้กับประเทศมากมายอย่างยิ่ง สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ เนื่องจากการบริโภคเกินตัวของมนุษย์ เป็นสาเหตุสู่ภาวะโลกร้อนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั่วโลก ประกอบกับการทำลายสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ เช่น ป่าไม้ การปลูกสร้างสิ่งก่อสร้างรุกล้ำขวางทิศทางการไหลและแหล่งเก็บกักตามธรรมชาติของน้ำ ทำให้ภาวะน้ำท่วมหลากเพิ่มความรุนแรงและเสียหายมากขึ้น


การแก้ไขในภาพรวมทุกภาคส่วนต้องร่วมกันลดสาเหตุนำไปสู่ภาวะโลกร้อน ต้องลดการบริโภคเกินพอดี ต้องเร่งรัดทุกมาตรการให้เมืองลดการใช้พลังงาน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น ลดการใช้ โฟม พลาสติกและร่วมกันสร้างพื้นที่สีเขียวให้เพิ่มมากขึ้น

ในระดับท้องถิ่นเทศบาลต้องสร้างฐานข้อมูลความรู้ ด้านภูมิประเทศ ภูมิอากาศ กำหนดแนวพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างชัดเจน มีแผนปฏิบัติทั้งก่อนและหลังเหตุภัยพิบัติ รวมทั้งต้องใช้มาตรการทางกฎหมายที่มีอำนาจอยู่(เทศบัญญัติ) ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพราะในอนาคตน้ำจะท่วมถี่ขึ้นและภัยพิบัติจะรุนแรงขึ้น และมีระยะเวลาเสี่ยงภัยของอุทกภัยนานขึ้น(ระยะเวลาเฝ้าระวังอาจต้องยาวไปจนถึงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์) โดยสรุปแล้วท้องถิ่นต้องให้ความรู้กับชุมชนให้เรียนรู้และเข้าใจกับภัยพิบัติให้มากขึ้น เพื่อการเตรียมการรับมือ และปรับตัวเองให้พร้อมรับมือกับภัยพิบัติที่อาจเกิดได้โดยไม่คาดคิด


ในประเด็นการมีส่วนร่วมในการจัดทำผังเมืองรวมชุมชนเกาะสมุย ที่ประชุมเห็นพ้องกันว่าจะร่วมกันจัดเวทีให้ความรู้ด้านการผังเมืองเบื้องต้นให้กับทุกชุมชน ทั้ง 7 ตำบล และจะเลือกพื้นที่เพียงหนึ่งตำบลเป็นกรณีศึกษาเชิงลึกเพื่อร่วมกันจัดทำผังเมืองรวมชุมชน หรืออาจละเอียดถึงผังเมืองเฉพาะของชุมชน โดยชุมชนจะเป็นผู้จัดทำเอง มีหน่วยราชการ (ผังเมืองจังหวัด และท้องถิ่น) เป็นพี่เลี้ยง ซึ่งหากชุมชนสามารถร่วมกันทำได้สำเร็จ ก็จะนำไปสู่การขยายผลไปสู่ตำบลอื่นๆ จนครบทั้ง 7 ตำบล


เงื่อนไขสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของการจัดทำหรือมีส่วนร่วมในการสร้างผังเมืองรวมชุมชนครั้งนี้ อยู่ที่ความเสียสละ และความสามัคคีของคนในชุมชนนั้นๆ ที่จะร่วมกันคิด ร่วมกันทำ โดยเห็นประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง


งานประชาสัมพันธ์เครือข่ายผังเมือง ภาคพลเมือง อำเภอเกาะสมุย

ติดต่อ ANON.SAMUI@GMAIL.COM

หรือ อาจารย์เสนีย์  ใจเย็น (081-5979208)

        คุณสง่า  ภู่สกุล (081-4153195)

Comment #1
Posted @October,29 2011 16.19 ip : 101...68
Photo :  , 360x480 pixel 142,850 bytes

:d

Comment #2
Posted @October,29 2011 16.20 ip : 101...68
Photo :  , 640x480 pixel 197,258 bytes

:d

Comment #3
Posted @October,29 2011 16.20 ip : 101...68
Photo :  , 360x480 pixel 116,993 bytes

+)

Comment #4
Posted @October,29 2011 16.21 ip : 101...68
Photo :  , 360x480 pixel 78,242 bytes

:)

Comment #5
Posted @October,29 2011 16.21 ip : 101...68
Photo :  , 640x480 pixel 244,096 bytes

8)

Main menu

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน
  • Nathon Radio
  • สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยสมุย FM 96.75 MHz

ขอเชิญทุกท่านมีส่วนร่วมกับเว็บ NathonCity ด้วยการส่งบทความ หรือภาพถ่าย มาร่วมเผยแพร่ในเว็บไซท์นี้