หน้าทอนซิตี้ : NathonCity

หน้าทอนฟอรั่ม

วงน้ำชาออนไลน์ พูดคุย แลกเปลี่ยน เสนอแนะ

“สมุยยั่งยืน” ผ่านแนวคิด “ท้องถิ่นจัดการตนเอง”

by TangThai.NJ @May,31 2014 11.29 ( IP : 101...13 ) | Tags : หน้าทอนฟอรั่ม , เก็บข่าวมาเล่า

 คำอธิบายภาพ : IMG_7612.1

“สมุยยั่งยืน” ผ่านแนวคิด “ท้องถิ่นจัดการตนเอง”

ผ่านไปด้วยดีกับกิจกรรมของเครือข่ายปกป้องเกาะแห่งชีวิต ร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอเกาะสมุย จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 เชิญ ดร.สมนึก จงมีวศิน และคุณประสิทธิชัย หนูนวล บรรยายในหัวข้อ “สมุยยั่งยืน” ผ่านแนวคิด “ท้องถิ่นจัดการตนเอง” ที่โรงแรม ดิอเวนิว เกาะสมุย ทั้งนี้เพื่อเปิดพื้นที่ความคิดให้กับชุมชนและภาคส่วนต่างๆ ในเกาะสมุย ได้ร่วมกันพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเมืองที่มีความเหมาะสมกับสภาพปัญหาในด้านต่างๆ ของเกาะสมุย ที่มีความยุ่งยากซับซ้อน จนดูเหมือนว่ารูปแบบการบริหารจัดการเมืองในปัจจุบันขาดประสิทธิภาพในการแก้ไขและพัฒนาเมือง

การสัมมนามีผู้เข้าร่วมจำนวน 70 ท่าน ประกอบด้วยตัวแทนภาคส่วนต่างๆ เช่น เทศบาลนครเกาะสมุย สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย นักเรียนจากโรงเรียนเกาะสมุยและทีปราษร์พิทยา กลุ่มเกษตรกร เป็นต้น แม้จำนวนผู้เข้าร่วมจะไม่ได้ตามเป้าหมาย เนื่องจากมีภาคการเมืองท้องถิ่นเข้าร่วมน้อย แต่การบรรยายของ ดร.สมนึก จงมีวศิน และคุณประสิทธิชัย หนูนวล ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากผู้เข้าร่วม และทางสภาเทศบาลอาจจะเชิญ อ.สมนึก กลับมาบรรยายอีกครั้งในเร็วๆ นี้

 คำอธิบายภาพ : IMG_7657

คุณประสิทธิชัย ได้ชี้ประเด็น “ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเกาะสมุย” ต้องเกิดจากคนสมุยต้องเรียนรู้และเข้าใจในศักยภาพของพื้นที่ตัวเอง ต้องศึกษาภัยคุกคามและโอกาสที่เปิดให้เกิดการพัฒนา เกาะสมุยมีศักยภาพทางธรรมชาติอันสมบูรณ์ที่เอื้อต่อการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้ หากเกาะสมุยมียุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างสมดุลย์ ที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และสามารถควบคุมภัยคุกคามต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อการพัฒนา เช่นภัยจากการขยายสัมปทานการขุดเจาะน้ำมันมาประชิดเกาะสมุย และได้สรุปว่า พลังแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืนนั้นอยู่ที่ความร่วมมือร่วมใจกันของประชาชนทุกคน

อาจารย์ “สมนึก” ได้บรรยายตอกย้ำภัยคุกคามที่สมุยมีอยู่ เช่น น้ำเสีย แท่นขุดเจาะน้ำมัน ประมงอวนรุน อวนลาก การสูญเสียที่ทำกิน ความมั่นคงทางเศรษฐกิจจาก AEC ปัญหาทางสังคม วัฒนธรรม ปัญหาการเปลี่ยนแปลง เรื่องกระจายอำนาจ รวมถึงปัญหาการเมืองการปกครองแบบไทยๆ ที่ไม่สามารถสร้างสมดุลย์ให้เกิดขึ้นได้ในสังคม จนเป็นสาเหตุแห่งความขัดแย้งที่รุนแรงในสังคมปัจจุบัน

ทางออกจากความขัดแย้งต้องทำให้เกิดการกระจายอำนาจของส่วนกลาง สู่ท้องถิ่นอย่างเต็มที่ ให้ท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการเรื่องรายได้ การบริการพื้นฐาน การคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน โดยมีข้อเสนอให้ยกเลิกการปกครองส่วนภูมิภาคเพื่อตัดการแทรกแซง หรือทับซ้อนอำนาจในการจัดการตนเองของท้องถิ่น ทั้งนี้แนวคิดแบบจังหวัดจัดการตนเอง (ปกครองตนเอง) ต้องดำเนินการไปบนความเข้าใจและเห็นพ้องของคนทั้งประเทศ ควบคู่กับการผลักดัน “พรบ.จังหวัดปกครองตนเอง” เข้าสู่สภาในอนาคต

ทั้งนี้ อาจารย์สมนึก ได้ยกตัวอย่างจริงที่ชุมชนในภาคตะวันออก นำเอาหลักการท้องถิ่นจัดการตนเอง ร่วมกันสร้างการเปลี่ยนแปลง กำหนดอนาคตของตนเอง ให้สามารถอยู่ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม อย่างมีอนาคตและศักดิ์ศรี เช่นร่วมกันกำหนด “ธรรมนูญอ่าวอุดม” เพื่อให้เป็นกติกากำกับการอยู่ร่วมกันของผู้มีส่วนได้เสียในชุมชนอย่างยั่งยืน

เช่นเดียวกับการจะประสบความสำเร็จในการใช้หลักการท้องถิ่นจัดการตนเองของคนเกาะสมุย ต้องเกิดจากความพร้อมที่สำคัญ 3 ประการ เพื่อช่วยกันสร้างชุดภาพในนาคตของคนสมุย คือ
1.) ต้องมีผู้เข้าร่วมที่มีความมุ่งมั่น มีวิสัยทัศน์ใหม่ๆ สู่การเปลี่ยนแปลง ร่วมกับของคนทุกกลุ่มในสังคมที่มีส่วนได้เสีย
2.) ต้องสร้างฐานข้อมูล เพื่อการพูดคุยร่วมกัน
3.) บรรยากาศในการพูดคุยที่มีมิตรภาพ ไม่เอาชนะ และเปิดใจรับฟัง

ข้อสรุปจากการพูดคุย หรือ การสร้างชุดภาพอนาคตของคนสมุย อาจมีหลายๆ ชุด เพื่อการตัดสินใจเลือกร่วมกันของชุมชนในภายหลัง และผลักดันสู่การปฏิบัติผ่านนโยบายหรือแผนปฏิบัติงาน หรือธรรมนูญชุมชน หรือข้อบัญญัติเทศบัญญัติของท้องถิ่น

อนึ่งจากการตอบแบบสอบถาม ว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่จะนำหลักการนี้มาใช้ในสมุย ผู้เข้ารับฟังส่วนใหญ่ให้ความเห็นเรื่องการใช้หลักการ “ท้องถิ่นจัดการตนเอง” มากำหนดอนาคตของเกาะสมุยนั้นเป็นเรื่องที่น่าจะเป็นไปได้ ถ้า
1.) สังคมลดความเห็นแก่ตัวลงบ้าง ร่วมมือกันแก้ปัญหาอย่างจริงจัง
2.) ขยายความรู้ความเข้าใจในหลักการสู่ชุมชนอย่างกว้างขวาง
3.) ผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีความเข้าใจ และจริงใจในแนวทางท้องถิ่นจัดการตนเอง แล้วทำงานกับภาคประชาชน
4.) มีภาคประชาชนที่เป็นแกนผลักดันต่อเนื่อง
5.) ประชาชนไม่ถูกขัดขวางหรือรังแกจากภาคการเมือง (หวงอำนาจ)
6.) ต้องประชาสัมพันธ์หลักการนี้ให้กว้างขวาง

คณะผู้จัดขอขอบคุณอีกครั้งมายังทุกๆ ท่าน ที่มีส่วนร่วมทำให้เกิดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้น โดยเฉพาะ อาจารย์ สมนึก จงมีวศิน, คุณประสิทธิชัย หนูนวล, อาจารย์เสนีย์ ใจเย็น, โรงแรม ดิ อเวนิว (คุณปืน), สมุยเคเบิ้ลทีวี, สมุยชาแนล, คุณอานนท์ มีศรี (สมาชิกสภาผู้ชม ThaiPBS), คณะผู้บริหารเทศบาลนครเกาะสมุย, น้องหญิงและคณะจากเครือข่ายประชาคมงดเหล้าและบุหรี่ สุราษฎร์ธานี, คุณทวีวัตร เครือสาย (โครงการส่งเสริมสิทธิชุมชนเพื่อตำบลน่าอยู่ภาคใต้) และอีกหลายๆ ท่านที่ไม่ได้เอ่ยนามครับ
.
 คำอธิบายภาพ : all1
.
ดูภาพทั้ง Album ได้ที่เส้นทาง
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.279641188880457.1073741886.133099550201289&type=3&uploaded=22 .
.
.
@อานนท์
ผู้ประสานงานเครือข่ายปกป้องเกาะแห่งชีวิต
สมุย พะงัน เต่า และหมู่เกาะอ่างทอง
.
.

Main menu

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน
  • Nathon Radio
  • สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยสมุย FM 96.75 MHz

ขอเชิญทุกท่านมีส่วนร่วมกับเว็บ NathonCity ด้วยการส่งบทความ หรือภาพถ่าย มาร่วมเผยแพร่ในเว็บไซท์นี้