หน้าทอนซิตี้ : NathonCity

หน้าทอนฟอรั่ม

วงน้ำชาออนไลน์ พูดคุย แลกเปลี่ยน เสนอแนะ

ชาวตลิ่งงามและลิปะน้อยร่วมถกผังเมืองเกาะสมุย

by นายต้นกล้า @November,15 2011 13.38 ( IP : 223...231 ) | Tags : หน้าทอนฟอรั่ม , เก็บข่าวมาเล่า , ผังเมือง
photo , 800x600 pixel , 161,917 bytes.

ชาวตลิ่งงามและลิปะน้อยร่วมถกผังเมืองเกาะสมุย

        ภายหลังวิกฤตน้ำท่วมใหญ่ที่ภาคกลางและกรุงเทพฯในครั้งนี้  ทำให้ผู้คนทั้งประเทศได้ตระหนักถึงความสำคัญของผังเมืองที่มีต่อการพัฒนา และการเตรียมการรับมือกับภัยพิบัติต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต ความสูญเสียนับแสนล้านบาทของประเทศในครั้งนี้จึงไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่างานผังเมืองมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศและการดำรงอยู่อย่างปกติสุขของประชาชน

        ปัจจุบันเกาะสมุยมีการประกาศกฎกระทรวงผังเมืองรวมชุมชนเกาะสมุยตั้งแต่ปี 2549 ใช้ควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินในอำเภอเกาะสมุย และผังเมืองฉบับนี้ได้หมดอายุไปตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2554 แต่เทศบาลเมืองเกาะสมุยได้ขอต่ออายุผังเมืองฉบับนี้ได้ 2 ครั้ง ครั้งละหนึ่งปี ซึ่งหมายความว่าหลัง เดือนกรกฎาคม 2556 หากยังไม่สามารถจัดทำผังเมืองฉบับใหม่ให้แล้วเสร็จทันตามกำหนดเกาะสมุยก็จะไม่มีกฎหมายผังเมืองบังคับใช้อีกครั้ง ซึ่งย่อมไม่เป็นผลดีต่อการพัฒนาเกาะสมุยอย่างยิ่ง

        การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องหลักการจัดการผังเมืองและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายประชาคมผังเมืองภาคพลเมืองของตำบลตลิ่งงามและตำบลลิปะน้อย เมื่อวันที่ 11 และ 12 พฤศจิกายน ที่ผ่านมาจึงเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับชุมชนทั้งในด้านความรู้หลักการทางกฎหมายผังเมืองและเป็นการสร้างจิตสำนึกร่วมของชุมชนให้เข้ามาช่วยกันมีส่วนร่วมร่างกฎเกณฑ์ของกฎหมายผังเมืองฉบับใหม่ที่จะต้องดำเนินการจัดทำโดยภาครัฐ(เทศบาล) ในเร็ววันนี้  ทั้งนี้เพื่อให้ผังเมืองรวมชุมชนฉบับใหม่เกิดประโยชน์และเป็นธรรมต่อทุกภาคส่วนของสังคมอย่างแท้จริง

        การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการทั้ง 2 ตำบล มีผู้เข้าร่วมประมาณ ตำบลละ 50 ท่าน โดยมีวิทยากรจาก  ผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ประกอบด้วยคุณศักดา  อารุณี  คุณดารณี  คงกลิ่น  คุณดวงใจ  ศิริภัทร์ และ    คุณกฤชดา  บุษปวรรธนะ นักผังเมืองจากอบจ.สุราษฎร์ธานี  ทั้งนี้โดยการสนับสนุนด้านงบประมาณจากเทศบาลเมืองเกาะสมุย ผลจากการประชุมดังกล่าว  ได้ช่วยเพิ่มพูนความรู้ด้านผังเมืองและเกิดการร่วมตัวกันที่จะช่วยกันจัดทำผังชุมชน(ในรูปแบบผังเมือง)ตามความเห็นร่วมของชุมชน เพื่อใช้เป็นข้อมูลและข้อเสนอแนะของชุมชนเมื่อภาครัฐเข้ามาจัดทำผังเมืองในอนาคต และยังใช้เป็นผังหลักของชุมชนในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อีกด้วย  ทั้งนี้โดยอาศัยเครือข่ายผังเมืองภาคพลเมืองอำเภอเกาะสมุยเป็นพี่เลี้ยงจัดเตรียมข้อมูลที่มีความจำเป็นในการจัดทำผังเมือง (หรือผังชุมชน)โดยการมีส่วนร่วมของผู้คนในชุมชนเอง

        การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการนี้จะดำเนินการต่อไปจนครบทั้ง 7 ตำบล คาดว่าครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2554 ณ ตำบลอ่างทอง


        งานประชาสัมพันธ์เครือข่ายผังเมือง ภาคพลเมือง อำเภอเกาะสมุย

        ติดต่อ ANON.SAMUI@GMAIL.COM

        หรือ     คุณอานนท์  วาทยานนท์ (081-9786811)

                  อาจารย์เสนีย์  ใจเย็น (081-5979208)

                  คุณสง่า  ภู่สกุล (081-4153195)

                  คุณปานเทพ  วิริยานนท์ (089-6354212)

Comment #1
Posted @November,15 2011 13.38 ip : 223...231
Photo : , 800x600 pixel 187,653 bytes

:d  :d

Comment #2
Posted @November,15 2011 13.39 ip : 223...231
Photo : , 800x600 pixel 148,799 bytes

:):)

Comment #3
Posted @November,15 2011 13.39 ip : 223...231
Photo : , 800x600 pixel 189,772 bytes

;)  ;)

Comment #4
Posted @November,15 2011 13.40 ip : 223...231
Photo : , 800x600 pixel 176,980 bytes

;)  8)

Comment #5
Posted @November,15 2011 13.40 ip : 223...231
Photo : , 800x600 pixel 159,763 bytes

+)  ;)

Comment #6
Posted @November,15 2011 13.40 ip : 223...231
Photo : , 600x800 pixel 123,056 bytes

:p  8)

Comment #7
Posted @November,15 2011 13.41 ip : 223...231
Photo : , 800x600 pixel 222,852 bytes

;)  :o

Comment #8
Posted @November,15 2011 13.41 ip : 223...231
Photo : , 800x600 pixel 177,512 bytes

:p  8)

Comment #9
Posted @November,15 2011 13.42 ip : 223...231
Photo : , 800x600 pixel 160,401 bytes

:s  :p

Comment #10
Posted @November,15 2011 13.42 ip : 223...231
Photo : , 800x600 pixel 174,145 bytes

+)  8)

Comment #11
Posted @November,15 2011 13.43 ip : 223...231
Photo : , 800x600 pixel 157,299 bytes

+)  +)

Comment #12
Posted @November,15 2011 13.43 ip : 223...231
Photo : , 800x600 pixel 161,683 bytes

;)  ;)

Comment #13
Posted @November,15 2011 13.43 ip : 223...231
Photo : , 800x600 pixel 186,920 bytes

:) :d

Comment #14
Posted @November,15 2011 13.44 ip : 223...231
Photo : , 800x600 pixel 195,992 bytes

:o

Comment #15
Posted @November,15 2011 13.44 ip : 223...231
Photo : , 800x600 pixel 195,328 bytes

:o  :d

Comment #16
Posted @November,15 2011 13.44 ip : 223...231
Photo : , 800x600 pixel 161,578 bytes

8)  +)

Comment #17
Posted @November,15 2011 13.45 ip : 223...231
Photo : , 800x600 pixel 171,931 bytes

:) ;)

Comment #18
Posted @November,15 2011 13.45 ip : 223...231
Photo : , 800x600 pixel 188,154 bytes

+)  8)

Comment #19
Posted @November,20 2011 03.27 ip : 223...231

ดีใจจัง ทำประชาพิจารย์ มีคนฟัง 30 คน จากประชากร 200,000 คน จัดที่โลตัส บิีกวี บ้างนะคับ ให้คนสมุยแถวนั้น แสดงความเห็นบ้าง เราได้ทราบข้อมูลมุมมองมากๆ

อ้อ ลืมไป พวกนั้นไม่มีทะเบียนบ้านภูร์ที่นี่ 555+

Comment #20จิตอาสาล้วนๆ
Posted @November,20 2011 11.06 ip : 223...106

ไม่ใช่การทำประชาพิจารณ์นะครับ เป็นการให้ความรู้ด้านหลักการทำผังเมือง เป็นการสร้างความตื่นรู้ การเตรีตมความพร้อมให้กับประชาชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการวางผังเมืองรวมชุมชนใหม่แทนผังปัจจุบันซื่งหมดอายุแล้ว(ขอต่ออายุบังคับโดยเทศบาลได้ถึง กรกฎาคม 2556 ). เห็นด้วยครับที่ควรให้ประชาชนได้ร่วมรับรู้รับทราบกันมากๆ แต่ติดที่งบประมาณจำกัด เทศบาลเป็นผู้ให้งบกับผังเมืองจังหวัดมาดำเนินการร่วมกับเครือข่ายผังเมืองภาคพลเมืองของเกาะสมุย(มีอาจารย์เสนีย์ ใจเย็น เป็นประธานเครือข่าย). งบที่มีอยู่สามารถจัดให้ความรู้ได้ 7 ครั้ง หรือตำบลละครั้งเท่านั้น แต่นั่นก็ไม่ใช่ประเด็นปัญหาในการที่เราจะได้ผังเมืองตัวใหม่ที่เกิดประโยชน์และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ถ้าเรามีความมุ่งมั่นจะร่วมมือกันทำงานทั้งรัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม               การทำงานของเครือข่ายผังเมืองภาคพลเมืองเป็นงานจิตอาสา ไม่มีผลตอบแทนส่วนตัว ยืนอยู่บนหลักการประชาธิปไตยและความเป็นธรรมในสังคม ท่านใดยังพอมีแรงกายแรงใจก็มาช่วยๆกันสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนนะครับ

Main menu

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน
 • Nathon Radio
 • สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยสมุย FM 96.75 MHz

ขอเชิญทุกท่านมีส่วนร่วมกับเว็บ NathonCity ด้วยการส่งบทความ หรือภาพถ่าย มาร่วมเผยแพร่ในเว็บไซท์นี้