หน้าทอนซิตี้ : NathonCity

เก็บข่าวมาเล่า

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องผังเมืองสมุย ที่ ต.มะเร็ต

by NathonCity @December,12 2011 15.10 ( IP : 223...14 ) | Tags : เก็บข่าวมาเล่า , ผังเมือง
photo  , 600x450 pixel , 43,618 bytes.

จากสมาิชิก - เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2554 ที่โรงเรียนวัดละไม อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองร่วมกับเทศบาลเมืองเกาะสมุย องค์การบริหารจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเครือข่ายประชาคมผังเมืองภาคพลเมือง อ.เกาะสมุย ร่วมกันจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องหลักการจัดผังเมือง และสิ่งแวดล้อมในส่วนของตำบลมะเร็ต อำเภอเกาะสมุย โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมประมาณ 40 ท่าน


ภายหลังการบรรยายหลักการและขั้นตอนการจัดทำผังเมือง ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมฟังโดย คุณดารณี คงกลิ่น นักผังเมืองชำนาญการ แล้ว คุณวีระศักดิ์ ฤทธิเดช นักวิเคราะห์ผังเมืองชำนาญการพิเศษ จากสำนักผังเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ให้ผู้เข้าร่วมประชุม ร่วมกันระดมความคิดเห็น วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ และแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ใน ต.มะเร็ต


ปัญหาสำคัญของ ต.มะเร็ต มีหลายประการ เช่น น้ำท่วมขัง, น้ำเสียลงหาด และ มลพิษทางอากาศและน้ำ เนื่องจากเตาเผาขยะ การจราจรคับคั่ง การบุกรุกชายหาด และปัญหาการใช้ประโยชน์พื้นที่ไม่เหมาะสม สาเหตุสำคัญของปัญหาเกิดจากการขยายตัวของเมือง โดยขาดการบริหารจัดการที่ถูกต้อง


ที่ประชุมได้ร่วมกันวิเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำท่วมขัง โดยจะร่วมกันผลักดันให้เกิดการสำรวจ ลำธารตามธรรมชาติ และสำรวจสิ่งปลูกสร้างกีดขวางทางไหลของน้ำ และหาแนวทางชะลอน้ำมิให้ไหลลงที่ต่ำอย่างรวดเร็ว จากนั้นได้ ร่วมกันเสนอแนวทางการรักษาป่ายางห้าม โดยจะจัดทำแนวเขตที่ชัดเจน สำรวจพันธุกรรมพืชในเขตป่า และจัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวของเยาวชนและนักท่องเที่ยว


เนื่องจากมีเวลาจำกัด จึงไม่สามารถวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขได้ทุกประเด็น จึงได้ร่วมกันตั้งแกนประสานงานของชุน ต.มะเร็ต เพื่อจัดทำให้เรียบร้อยต่อไป การร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขโดยชุมชนเอง จะเป็นพื้นฐานสำคัญนำไปสู่การกำหนดการใช้ประโยชน์พื้นที่ หรือโซนสีของชุมชนอย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป รวมทั้งยังสามารถนำไปสู่การกำหนดทิศทางในการพัฒนาชุมชน หรือเกาะสมุยในองค์รวมในที่สุด


การดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการนี้ นับเป็นตำบลที่ 4 คงเหลืออีก 3 ตำบลคือ ต.หน้าเมือง ต.แม่น้ำ และ ต.อ่างทอง เป็นการดำเนินการของภาคราชการ ร่วมกับภาคประชาสังคม “เครือข่ายประชาคมผังเมืองภาคพลเมือง อ.เกาะสมุย” โดยคาดหวังว่าจะเป็นการจุดประกายให้เกิดการรวมตัวกันอย่างเป็นธรรมชาติ และร่วมกันเชื่อมโยงเครือข่าย เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนของตัวเอง จากการได้ร่วมกันมีส่วนร่วม คิด และทำ ในสิ่งที่เกิดประโยชน์ และเป็นธรรมกับสังคมและสิ่งแวดล้อมของตนเอง ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศตามระบอบประชาธิปไตยเสนอความคิดเห็นและแนะนำได้ที่ ANON.SAMUI@gmail.com/081-9786811

ประสานงานเครือข่ายสมาคมผังเมืองภาคพลเมือง อ.เกาะสมุย


 คำอธิบายภาพ : DSCN2566

 คำอธิบายภาพ : DSCN2554

 คำอธิบายภาพ : DSCN2557

 คำอธิบายภาพ : DSCN2558

 คำอธิบายภาพ : DSCN2559

 คำอธิบายภาพ : DSCN2561

 คำอธิบายภาพ : DSCN2562

 คำอธิบายภาพ : DSCN2565

 คำอธิบายภาพ : DSCN2569

 คำอธิบายภาพ : DSCN2579

 คำอธิบายภาพ : DSCN2581

Main menu

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน
  • Nathon Radio
  • สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยสมุย FM 96.75 MHz

ขอเชิญทุกท่านมีส่วนร่วมกับเว็บ NathonCity ด้วยการส่งบทความ หรือภาพถ่าย มาร่วมเผยแพร่ในเว็บไซท์นี้