หน้าทอนซิตี้ : NathonCity

หน้าทอนฟอรั่ม

วงน้ำชาออนไลน์ พูดคุย แลกเปลี่ยน เสนอแนะ

จะ“ปลุก” หรือจะ “ปลูก” จิตสำนึก

by NathonCity @January,24 2012 15.58 ( IP : 223...147 ) | Tags : หน้าทอนฟอรั่ม , จากสมาชิก
photo  , 1000x669 pixel , 201,059 bytes.

โดย นายต้นกล้า 


ทุกวันนี้เราจะได้ยินและคุ้นเคยกับคำว่า “จิตสำนึก” เพราะเป็นลักษณะอันพึงประสงค์ของการอยู่ร่วมกันในสังคมเช่น จิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม จิตสำนึกในการทำความดี จิตสำนึกจึงเกี่ยวโยงกับคุณธรรม และจริยธรรมของบุคคลนั่นเอง การที่บุคคลจะมีคุณธรรม มีจิตสำนึกที่ดี จำต้องมีการอบรมสั่งสอนหรือซึมซับประสบการณ์จากครอบครัว หรือสังคมรอบตัว และผ่านการกระทำจนเป็นสันดานแห่งความดีหรือจิตสำนึกนั่นเอง อยู่ๆจะให้มีจิตสำนึกเกิดขึ้นเองคงจะเป็นไปได้ยาก


การปลูกฝังจิตสำนึกด้านดีให้เกิดขึ้นในสังคมนั้น อาจารย์ธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรี เคยให้ความเห็นไว้ว่าต้องทำในสองส่วนคือ “การปลุก” และ “การปลูก” การปลุกนั้น ใช้กับผู้ใหญ่ที่บางครั้ง ได้หลงลืมหรือละเลยการนำคุณธรรมและจริยธรรมมาใช้ในการประพฤติปฏิบัติ ส่วนการปลูกนั้นใช้สำหรับเด็กและเยาวชนซึ่งเปรียบดั่งผ้าขาว และจะเป็นพลังสำคัญที่จะขับเคลื่อนสังคมไทยในอนาคต


 คำอธิบายภาพ : DSC2483
ผมเองเห็นด้วยกับท่านอาจารย์ว่า หากเราจะแก้ไขสังคมคงต้องทำทั้งสองส่วน แต่ควรเน้น “การปลูก” กับเยาวชน มากกว่า การปลุกในผู้ใหญ่ เพราะการปลุกผู้ใหญ่ที่ผ่านมาน่าจะปลุกไม่ตื่น หากตื่นบ้านเมืองคงไม่เป็นแบบนี้ อย่างไรก็ดี “การปลูก” ผู้ปลูกต้องเข้าใจและทุ่มเทและกระทำอย่างต่อเนื่องจึงจะเห็นผล


สังคมในปัจจุบันผู้ใหญ่ไม่เพียงจะละเลยการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีๆ ให้กับเยาวชนแต่ ยังสร้างจิตสำนึกผิดๆ ให้กับเยาวชนอีกด้วยทั้งโดยตั้งใจ และไม่ตั้งใจ การมองเห็นภาพการกระทำที่ไม่ดีงามของผู้ใหญ่ซ้ำแล้ว ซ้ำอีก เช่น การทุจริตคอรัปชั่น การใช้และทำลายทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่รู้คุณค่า การบูชาเงินทองมากกว่าความดีงามเป็นต้น สิ่งเหล่านี้จึงหล่อหลอมให้กับเยาวชนของเรา ขาดจิตสำนึกแห่งความดีงาม คุณธรรมในสังคมจึงอ่อนล้าอย่างเช่นทุกวันนี้ การเร่งปลุกฝังจิตสำนึกในเรื่องดีๆ และลดเงื่อนไขที่จะนำไปสู่การปลูกฝังสิ่งผิดๆ ให้กับเด็กๆ จึงเป็นเรื่องที่สังคมต้องช่วยกันเร่งแก้ไข


งานวันเด็กแห่งชาติ ถือว่าเป็นโอกาสอันสำคัญอันหนึ่ง ที่ผู้ใหญ่จะปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องดีๆ ให้กับเยาวชน งานวันเด็กของเทศบาลที่ผ่านมา ถือว่าประสบความสำเร็จดีระดับหนึ่ง เพราะได้จัดต่อเนื่องกันมาทุกปี ในงานมีความร่วมมือกับหลายหน่วยงาน มีคนมาร่วมงานมากมายเด็กๆ ได้รับความสนุกสนานบันเทิง และมีอาหารบริการฟรีอย่างอิ่มเอมทั้งเด็กและผู้ใหญ่ แต่ถ้าพิจารณาในด้านเนื้อหาสาระ และการปลูกฝังในเรื่องดีๆ ในงานวันเด็กสำหรับปีนี้ดูจะน้อยไปพอควร การใช้โอกาสในงานวันเด็กปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องสิ่งแวดล้อม เรื่องวัฒนธรรมไทย เรื่องจริยธรรมและคุณธรรม เรื่องความรักชาติ และการอยู่ร่วมในสังคมอย่างช่วยเหลือเกื้อกูลกัน น่าจะทำให้งานวันเด็กของเทศบาลมีคุณค่าต่อเด็กๆ มากยิ่งขึ้น


มีตัวอย่างกิจกรรมปลูกฝังจิตสำนึกในงานวันเด็กแห่งชาติที่ผมประทับใจมาก เกิดขึ้นในจังหวัดสุราษฎร์ธานีของเรานี่เองครับ เป็นกิจกรรมเทเหล้า เผาบุหรี่ ในโครงการ “บอกโทษเกินร้อย ชิงทุนเกินล้าน” จัดโดยเหล่าเด็กดี V-Starโรงเรียนยุวศึกษา เป็นโรงเรียนแกนนำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ผลการจัดกิจกรรมในครั้งนั้น (ปี 2552) ช่วยให้ทั้งเด็กและผู้ปกครองสามารถเลิกและเห็นพิษภัยของเหล้าและบุหรี่มากขึ้น โดยสามารถรวบรวมโทษและพิษภัยได้ถึง 5246 ข้อ


นอกจากเรื่องการเพิ่มเนื้อหาสาระแล้ว สิ่งที่ผู้จัดควรพิจารณาให้ความสำคัญก็คือ เรื่องจิตสำนึกในการทิ้งขยะ ภายในงานของเด็กๆ ซึ่งดูเหมือนว่าเทศบาลจะไม่ได้นึกถึงเท่าที่ควร เพราะปล่อยให้ทิ้งขยะกันตามสบาย ภาชนะที่ใช้ใส่อาหารก็ควรใช้วัสดุที่ย่อยสลายได้ด้วย มิใช่ใช้โฟมอย่างทุกวันนี้ จะโดยตั้งใจ หรือไม่ตั้งใจก็ตาม แต่เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาหลายปี โดยที่ผมยัง ไม่เห็นว่าจะมีใครคิดแก้ไขอย่างจริงจัง ทั้งๆ ที่เป็นเรื่องของการเสริมสร้างจิตสำนึกเรื่องสิ่งแวดล้อม และวินัยของคนในชาติให้กับเด็กๆ


 คำอธิบายภาพ : DSC2484
เทศบาลควรวางกฎเกณฑ์การทั้งขยะให้กับเด็กๆ ที่มาเที่ยวในงาน ให้ทิ้งขยะในภาชนะหรือบริเวณที่จัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น และควรมีการประชาสัมพันธ์ให้เด็กๆ ทราบเป็นระยะๆ ในระหว่างวันงานด้วย ผมไม่เชื่อว่าเด็กๆ จะไม่ให้ความร่วมมือในขณะเดียวกัน ก็ควรขอความร่วมมือเรื่องการใช้วัสดุใส่อาหารและน้ำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากทางร้านค้าและหน่วยงานที่มาร่วมออกงาน อย่างนี้จึงเรียกได้ว่าเรามีความตั้งใจปลูกจิตสำนึกรับผิดชอบ รักความสะอาด และเคารพกฎกติกาของสังคมให้กับเด็กๆ


การให้พนักงานเทศบาลมากวาดขยะในภายหลัง อาจแก้ปัญหาความสกปรกของสถานที่ได้เท่านั้น แต่ไม่ได้ปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้กับเด็กๆ แต่อย่างใด ในทางตรงกันข้ามเด็กๆ อาจซึมซับจิตสำนึกในการอยู่ร่วมกับสังคมแบบผิดๆ ติดตัวไปจนโต เมื่อถึงเวลานั้นก็จะเป็นเหมือนจิตสำนึกผู้ใหญ่ในวันนี้ ที่ “ปลุกไม่ตื่น


หากบทความนี้จะกระทบกับความรู้สึกของผู้รับผิดชอบการจัดงาน ก็ขอให้คิดว่าเป็นการช่วยกันติ เพื่อก่อ น่ะครับและขอให้กำลังใจท่านในการช่วยกันเสริมสร้างจิตสำนึกดีๆ ให้เกิดขึ้นกับเยาวชนในเกาะสมุยของเรา อนาคตเกาะสมุยจะได้ไม่ว่างเว้นจาก “คนดี


 คำอธิบายภาพ : DSC2485

 คำอธิบายภาพ : DSC2486

 คำอธิบายภาพ : DSC2487

 คำอธิบายภาพ : DSC2488

 คำอธิบายภาพ : SAM_3160

 คำอธิบายภาพ : SAM_3168

 คำอธิบายภาพ : SAM_3169

 คำอธิบายภาพ : SAM_3170

 คำอธิบายภาพ : SAM_3172

 คำอธิบายภาพ : SAM_3173

 คำอธิบายภาพ : SAM_3174

 คำอธิบายภาพ : SAM_3175

 คำอธิบายภาพ : SAM_3177

 คำอธิบายภาพ : SAM_3178

Comment #1
Posted @January,26 2012 12.36 ip : 223...129

เป็น เรื่องราวที่ดีมากๆครับ

แต่ (อันนี้ผมคิดมานานแล้ว อยากบอกกล่าวเพียงแต่ ไม่อยาก ขี้เกียจ เบื่อ หรือทุกอย่างรวมกัน)

เอาเรื่อง ปัญหาเรื่องขยะ อย่างเดียวพอ

เอาเหตุการณ์ในภาพเลยนะครับ ผู้ปกครอง 1 คน พาเด็ก 1 คนมาเที่ยวงาน ได้รับประทานอาหาร 3 ชนิด บรรจุด้วยภาชนะใดก็ตาม แถมน้ำอีก 1 ขวด 1 แก้ว สองแก้ว สามแก้ว ก็แล้วแต่ กินเสร็จ ไหนต้องอุ้มลูก อุ้มเด็ก ถือของขวัญ ลูกโป่ง คีบ ถ้วยโฟมจานโฟม ขวดน้ำแก้วน้ำ ผมว่าทุลักทุเลน่าดู หันไปมอง รอบตัว ทุกด้าน เฮ้ย ถังขยะอยู่ไหน ถุงก็ได้ ไม่มีเลย ก็จัดการวางกองๆไว้ ซึ่งผมก็ไม่ได้ชื่นชมหรอกครับการกระทำแบบนั้น แต่ ทางแก้มันมี ไม่ทราบทำไมถึงไม่ทำกัน ผมว่า เจ้าของขยะที่เห็น มี ไม่น้อยที่คิดแบบผมว่า ไม่รู้เอาไปทิ้งไหนดี หรือ เอากลับไปทิ้งที่บ้าน ใน ทำนองเดียวกัน นักท่องเที่ยวมาเที่ยว กลับหาถังขยะไม่เจอ ก็ พากันทิ้งกองๆไว้ข้างถนน ผมว่าต้องแบ่งรับกันบ้าง ไม่เข้าใจว่าการมี ถังขยะอยู่ข้าง ถนน ข้าง ลานขายของที่จอดรถ หรือในการจัดงาน มันผิดตรงไหน จะบอกว่าตลกมากๆ คิดหรือเปล่า หรือไม่ได้คิด หรือคิดไม่ถึง

ใจจริงไม่ได้ ต่้องการกระทบ บทความด้านบน หรือ ผู้เขียนแต่อย่างใด ต้องขอขอบคุณด้วยที่ ช่วยกระตุ้น ปลุก ความรู้สึกรับผิดชอบชั่วดี ขึ้นมาครับ

พอดีมีเนื้อที่เลยขอมีส่วนร่วมครับ ด้ยความหวังดีเช่นกัน ทั้งๆที่รู้ว่าเปลืองตัว พูดไปก็เท่านั้น ผมมันประเภท หมาขี้เรื้อน ไปไหนก็จะเจอเรื่องราวที่ทนไม่ค่อยได้ ทั้ง การจราจร หรือทุกๆ เรื่อง จนวันนี้ผมก็ ปฏิบัติการมักง่าย ตามๆไปแล้วครับ รู้สึกดีขึ้นมาหน่อยที่ มักง่ายเหมือนๆกันกับคนอื่น ^^ เอวังครับ

Comment #2
Posted @January,26 2012 14.15 ip : 223...180

เห็นด้วยครับ ว่าต้องมีที่ทิ้งให้พอด้วยอ่ะครับ  ต้องทำไงให้จิตสำนึกทำงานได้ง่ายๆ  ถ้ายากเกิน เหนื่้อยเกิน ก็คงหวังผลได้ไม่มาก

Comment #3
Posted @January,26 2012 16.53 ip : 101...43

จิตสำนึกต้องเกิดจากจิตใจ ทำยังไงให้เยาวชนมองเห็นสิ่งเหล่านี้ และที่สำคัญ ผู้ใหญ่ มีจิตสำนึกที่ดีพอหรือยังที่จะไปถ่ายถอดให้เยาวชนคนรุ่นหลัง ผมว่าสิ่งเหล่านี้ต้องค่อยๆเดินไปพร้อมๆกัน เดินอย่างสม่ำเสมอ ไม่ใช้เดี่ยวเดินเดี่ยววิ่ง ถ้าแบบนี้ไม่ต้องมาทำให้เหนื่อยหรอกครับ ในหน้าทอนเราก็มีหลายจุดหลายเหตุการณ์ ที่รณรงค์กันได้อยู่วันสองวันก็เงียบ... ฝากถึงผู้ใหญ่น่ะครับ ถ้าทำทำให้จิง ถ้าทำๆหยุดๆผมว่าเหนื่อยเปล่าน่ะครับ...

Comment #4อยู่ที่ผู้ใหญ่ครับ?
Posted @January,30 2012 20.37 ip : 182...191

เพราะผู้ใหญ่(รวมทั้งผู้ปกครองและผู้จัดงานฯ) ต้องเป็นแบบอย่างที่ดี(ฝันไปมากป่าว?)แก่เด็กๆ *เห็นที่อื่นๆ เขาจัดกันแล้วดูดี้ดีๆๆ *มาร่วมกันดูว่างานกาชาด นี้ จะมีการปรับปรุงดีบ้างรึเปล่า?(แม้ว่าจะคนละหน่วยงานก็ตาม? แต่หน้าที่รักษาความสะอาด/จัดระเบียบ ก็ต้องปฏิบัติครับผม**)

Main menu

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน
  • Nathon Radio
  • สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยสมุย FM 96.75 MHz

ขอเชิญทุกท่านมีส่วนร่วมกับเว็บ NathonCity ด้วยการส่งบทความ หรือภาพถ่าย มาร่วมเผยแพร่ในเว็บไซท์นี้