หน้าทอนซิตี้ : NathonCity

เลือกตั้งเทศบาล

เลือกตั้งเทศบาล

คุณสมบัติของบุคคลผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเกาะสมุย

โดย NathonCity on August,22 2008 18.54

นายภานุพงศ์ งานสำเร็จ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองเกาะสมุย กล่าวว่า ตามมติคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 35/2551 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2551 และมติคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองเกาะสมุย ครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2551 ประกาศให้

การกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการติดป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเกาะสมุย

โดย NathonCity on August,22 2008 17.00

นายภานุพงศ์ งานสำเร็จ ปลัดเทศบาลเมืองเกาะสมุย กล่าวว่าอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 เมื่อได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้งตามมาตรา 8 ในเขตเลือกตั้งใดแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ

จำนวนประกาศหรือป้ายโฆษณาหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเกาะสมุย

โดย NathonCity on August,22 2008 16.58

นายทองทวี ทีปะปาล ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองเกาะสมุย กล่าวว่าอาศัยอำนาจตามความในประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง วิธีการหรือลักษณะต้อห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2551 ข้อ 5 (4) คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองเกาะสมุย จึงอ

ประกาศหน่วยเลือกตั้ง และที่เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองเกาะสมุย

โดย NathonCity on August,22 2008 16.08

นายภานุพงศ์ งานสำเร็จ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองเกาะสมุย กล่าวว่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘และมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๕ และข้อ ๑๗ ข้อ๑๘ และข้อ ๒๐ ของระเบียบคณะกรรมการการเลื

การแจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีเมืองเกาะสมุย

โดย NathonCity on August,22 2008 16.03

นายภานุพงศ์ งานสำเร็จ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองเกาะสมุย กล่าวว่า ตามมติคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 35/2551 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2551 และมติคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองเกาะสมุย ครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2551 ประกาศให้

การตรวจสอบสิทธิ การเพิ่มชื่อ – ถอนชื่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีเมืองเกาะสมุย

โดย NathonCity on August,22 2008 16.00

นายภานุพงศ์ งานสำเร็จ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองเกาะสมุย กล่าวว่า ตามมติคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 35/2551 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2551 และมติคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองเกาะสมุย ครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2551 ประกาศให้

ร้อนระอุ...ศึกชิงนายกเล็กเกาะสมุย วัดกระแสประชาชน-ใครดีใครอยู่?

โดย NathonCity on August,20 2008 09.32

จาก เดลินิวส์ (ออนไลน์)

สนามการเมืองท้องถิ่นของ อำเภอเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ในช่วงนี้ดูคึกคัก โดยเฉพาะในศึกชิงเก้าอี้นายกเทศมนตรีเมืองเกาะสมุย ที่กำลังร้อนระอุ ใครจะได้เข้ามานั่งเก้าอี้ตัวนี้เพื่อบริหารงานท้องถิ่น ที่จะมีการเลือกตั้งขึ้นในวันที่ 14 กันยายน 2551

รายชื่อผู้สมัครนายกเทศมนตรีเมืองเกาะสมุย และ สมาชิกสภาเมืองเกาะสมุย

โดย NathonCity on August,19 2008 22.44

ผู้สมัครนายกเทศมนตรีเมืองเกาะสมุย
หมายเลข 1นายรามเนตรใจกว้างกลุ่มสมุยก้าวหน้า
หมายเลข 2นายวรากรณ์รัตนรักษ์กลุ่มพัฒนาสมุย
หมายเลข 3นายประหยัดมีเพียรกลุ่มรักสมุย
หมายเลข 4นายเรืองนามใจกว้างอิสระ
หมายเลข 5นายสมชายศรีขวัญอิสระ

การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีเมืองเกาะสมุย

โดย NathonCity on August,18 2008 20.22

นายภานุพงศ์ งานสำเร็จ ปลัดเทศบาลเมืองเกาะสมุย กล่าวว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 96/2551 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2551 เห็นชอบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเกาะสมุย รูปแบบที่ 1 ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีเสนอ ดังนี้ ร

Main menu

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน
  • Nathon Radio
  • สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยสมุย FM 96.75 MHz
  • หน้าทอนคึกคัก - รวมความเคลื่อนไหว
  • ศูนย์สื่อสารโรงพยาบาลเกาะสมุย

ขอเชิญทุกท่านมีส่วนร่วมกับเว็บ NathonCity ด้วยการส่งบทความ หรือภาพถ่าย มาร่วมเผยแพร่ในเว็บไซท์นี้