หน้าทอนซิตี้ : NathonCity

เลือกตั้ง - ข้อมูลทั่วไป

การกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการติดป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเกาะสมุย

นายภานุพงศ์  งานสำเร็จ ปลัดเทศบาลเมืองเกาะสมุย กล่าวว่า  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 เมื่อได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้งตามมาตรา 8 ในเขตเลือกตั้งใดแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง กำหนดสถานที่เพื่อปิดประกาศหาเสียงเลือกตั้งไว้ตามความจำเป็น เทศบาลเมืองเกาะสมุยจึงกำหนดสถานที่เพื่อติดป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ไว้ดังนี้


1.สถานที่สำหรับติดตั้งแผ่นป้าย หรือคัตเอาต์ของผู้สมัครและกลุ่มการเมือง คือ


- บริเวณสี่แยกโรงพยาบาล                                                      จำนวน 1 แห่ง

  • บริเวณสามแยกบ่อผุด                                                            จำนวน 1 แห่ง

  • บริเวณสามแยกทางเข้าท่าเรือราชาเฟอร์รี่                                จำนวน 1 แห่ง

  • บริเวณสามแยกสวนทุเรียน                                                      จำนวน 1 แห่ง

  • ริมไหล่ทางถนนของเทศบาล                                                  จำนวน 220 สาย

  • บริเวณไหล่ถนนทางสายหลวงสาย 4169 รอบเกาะสมุย ระยะทาง 50.195.966 กิโลเมตร

  • บริเวณไหล่ถนนทางสายหลวงสาย 4170 สระเกศ-หัวถนน ระยะทาง 16.346 กิโลเมตร


2.ป้ายหรือคัตเอาต์ที่อนุญาตให้ติดตั้งได้ต้องมีขนาดกว้างไม่เกิน 130 เซนติเมตร และมีขนาดยาวไม่เกิน 245 เซนติเมตร มีสภาพมั่นคง แข็งแรง ในการติดตั้งจะต้องไม่เป็นการกีดขวางทางสัญจรหรือก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน หรือยานพาหนะ หรือปิดบังป้ายและสัญญาณไฟจราจรหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินทางราชการ หรือปิดทับป้ายของผู้สมัครอื่น หรือของทางราชการ  เว้นแต่เป็นการพิงแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งที่เสาไฟฟ้า ณ บริเวณสถานที่ที่ได้จัดไว้ให้ตามข้อ 1 ซึ่งจะต้องไม่เป็นการกีดขวางทางสัญจรหรือก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน หรือยานพาหนะ หรือปิดบังป้ายและสัญญาณไฟจราจร


3.เมื่อเสร็จสิ้นการเลือกตั้ง ผู้สมัครต้องดำเนินการจัดเก็บหรือรื้อถอนป้ายหรือคัตเอาท์ออกให้หมดภายในวันที่ 29 กันยายน 2551 และหากเป็นการสมควรเพื่อความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง และมิให้เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ หรือประกาศอันเกี่ยวกับการเลือกตั้ง เทศบาลเมืองเกาะสมุยอาจดำเนินการจัดเก็บ หรือรื้อถอนป้ายออกไปก่อนระยะเวลาที่กำหนดไว้ก็ได้


จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน  ผู้สมัครที่ประสงค์จะติดป้าย ณ สถานที่ที่ได้จัดไว้ให้ ขอให้แจ้งความประสงค์ขอติดป้ายต่อเทศบาลเมืองเกาะสมุย ซึ่งจะต้องไม่กระทำโดยวิธีทา พ่น หรือระบายสี ซึ่งข้อความภาพ หรือรูปรอยใดๆ หรือโดยวิธีการปิดประกาศ ณ ที่รั้ว กำแพง ผนัง อาคาร สะพาน เสาไฟฟ้า หรือต้นไม้ บรรดาซึ่งทรัพย์สินของทางราชการ หรือ ณ บริเวณที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินมิได้อนุญาต  โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เทศบาลเมืองเกาะสมุย  โทรศัพท์ 0-7742-6007  และ  0-7742-165งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองเกาะสมุย
18 สิงหาคม 2551

Main menu

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน
  • Nathon Radio
  • สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยสมุย FM 96.75 MHz
  • หน้าทอนคึกคัก - รวมความเคลื่อนไหว
  • ศูนย์สื่อสารโรงพยาบาลเกาะสมุย

ขอเชิญทุกท่านมีส่วนร่วมกับเว็บ NathonCity ด้วยการส่งบทความ หรือภาพถ่าย มาร่วมเผยแพร่ในเว็บไซท์นี้