หน้าทอนซิตี้ : NathonCity

เลือกตั้ง - ข้อมูลทั่วไป

คุณสมบัติของบุคคลผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเกาะสมุย

นายภานุพงศ์  งานสำเร็จ  ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองเกาะสมุย กล่าวว่า ตามมติคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 35/2551 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2551  และมติคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองเกาะสมุย ครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2551 ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีเมืองเกาะสมุย ในวันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน 2551 เวลา 08.00-15.00 น.  สำหรับคุณสมบัติของบุคคลผู้มีสิทธิเลือกตั้ง รายละเอียดดังนี้


คุณสมบัติของบุคคลผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 1. มีสัญชาติไทย (กรณีแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี)

 2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคม ของปีที่มีการเลือกตั้ง (ต้องเกิดก่อนวันที่ 3 มกราคม 2533)

 3. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึง วันเลือกตั้ง (ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านก่อนวันที่ 15  กันยายน 2550) ในกรณีที่มีการย้ายบ้านออกจากเขตเลือกตั้งหนึ่งไปยังอีกเขตเลือกตั้งหนึ่งภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกันอันทำให้บุคคลมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง      ให้บุคคลนั้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านครั้งสุดท้ายเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี


  จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และขอเชิญประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกท่านไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน 2551 เวลา 08.00-15.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่มีชื่ออยู่ โดยพร้อมเพรียงกัน  และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เทศบาลเมืองเกาะสมุย  โทรศัพท์ 0-7742-6007  และ        0-7742-165  งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองเกาะสมุย
  18 สิงหาคม 2551

Main menu

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน
 • Nathon Radio
 • สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยสมุย FM 96.75 MHz
 • หน้าทอนคึกคัก - รวมความเคลื่อนไหว
 • ศูนย์สื่อสารโรงพยาบาลเกาะสมุย

ขอเชิญทุกท่านมีส่วนร่วมกับเว็บ NathonCity ด้วยการส่งบทความ หรือภาพถ่าย มาร่วมเผยแพร่ในเว็บไซท์นี้