หน้าทอนซิตี้ : NathonCity

เก็บเรื่องมาฝาก

อบต.-เทศบาล ขานรับตั้ง"กองทุนสุขภาพชุมชน"

จาก มติชนออนไลน์
วันที่ 09 ธันวาคม พ.ศ. 2551
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) สนับสนุนอปท.ร่วมพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ ตั้งกองทุนสุขภาพชุมชน สร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค ดูแลคนแก่ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง คนพิการ บูรณาการกับสถานีอนามัยและรพ.ในพื้นที่ เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 49 มีอบต./เทศบาล เข้าร่วมตั้งกองทุน 2,692 แห่ง ครอบคลุมประชากรกว่า 20 ล้านคน ตั้งเป้าเข้าสู่ปีที่ 4 ในปี 52 มีท้องถิ่นเข้าร่วมกว่าพันแห่ง เพิ่มกองทุนสุขภาพชุมชนเกือบ 4 พันแห่ง ด้านท้องถิ่นขานรับ ตื่นตัวสร้างคุณภาพชีวิตประชาชน


นายแพทย์ประทีป ธนกิจเจริญ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) กล่าวว่า ที่ผ่านมาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพมากขึ้น โดยมีกระทรวงสาธารณสุขคอยเป็นพี่เลี้ยง ดังจะเห็นได้จากผลงานที่ผ่านมาในหลายพื้นที่ ซึ่งสามารถแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการดำเนินงานด้านต่างๆ ที่ทำให้ประชาชนเข้าถึงระบบบริการสาธารณสุข และสปสช.สนับสนุน  อปท.ในการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค การดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และคนพิการในรูปแบบของกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น หรือกองทุนสุขภาพชุมชน ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2549 โดยจัดสรรงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้เป็นรายปี ตามจำนวนประชากรในอัตรา 37.50 บาท/คน และมีเงินสมทบจากอบต./เทศบาลนั้นๆ ในอัตราไม่น้อยกว่า 10-50 % รวมถึงเงินสมทบจากชุมชนด้วย


“จากการดำเนินการตั้งแต่ ปี 2549 จนถึงปัจจุบันซึ่งกำลังจะก้าวสู่ปีที่ 4 นั้น มีอบต.และเทศบาลทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการ 2,692 แห่ง ครอบคลุมประชากรกว่า 20 ล้านคน สปสช.สมทบงบประมาณ 753 ล้านบาท ขณะที่อบต./เทศบาลสมทบ 69 ล้านบาท และในปี 52 ตั้งเป้าขยายเพิ่มอีก 1,243 แห่ง ซึ่งจะส่งผลให้มีกองทุนสุขภาพชุมชนจำนวน 3,935 แห่ง โดยที่สปสช.มีการพัฒนาศักยภาพ การร่วมจัดตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนในพื้นที่เพื่อดำเนินการ ซึ่งจะมีทั้งสถานีอนามัยและโรงพยาบาลในพื้นที่เข้าร่วม”รองเลขาธิการสปสช.กล่าว


นายนพดล แก้วสุพัฒน์ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย กล่าวว่า นโยบายนี้ทำให้ อปท. มีความตื่นตัว สนใจการทำงานสร้างเสริมสุขภาพ ภูมิใจที่ได้เป็นกรณีนำร่อง เห็นว่าเป็นการพัฒนาแนวทางการทำงานใหม่ของ อปท. ที่เน้นคุณภาพชีวิตของประชาชน บางแห่งยังต้องการขยายการทำงาน เช่น การจัดสวัสดิการภาคประชาชน เมื่อเจ็บป่วยให้การช่วยเหลือ การให้มีแพทย์มาประจำสถานีอนามัย การให้บริการรถพยาบาลฉุกเฉิน มีนวัตกรรมการบริหารจัดการในท้องถิ่นเกิดขึ้นหลายรูปแบบ เช่น การทำสมุดบันทึกสุขภาพของประชาชน การริเริ่มให้มีแพทย์/ทันตแพทย์มาให้บริการที่สถานีอนามัยตามวันเวลาที่กำหนด การมีรถพยาบาลเพื่อการเจ็บป่วยฉุกเฉิน การทำให้ชุมชนปลอดจากการจำหน่ายสุรา มีการจัดทำข้อมูลชุมชน  แผนสุขภาพชุมชน การดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรค เรื้อรังและคนพิการในชุมชน การป้องกันโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง เอดส์ วัณโรค การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของคนในชุมชนที่มา www.matichon.co.th

Main menu

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน
  • Nathon Radio
  • สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยสมุย FM 96.75 MHz

ขอเชิญทุกท่านมีส่วนร่วมกับเว็บ NathonCity ด้วยการส่งบทความ หรือภาพถ่าย มาร่วมเผยแพร่ในเว็บไซท์นี้