หน้าทอนซิตี้ : NathonCity

เลือกตั้ง - ข้อมูลทั่วไป

วิธีการลงคะแนนการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเกาะสมุย

นายภานุพงศ์  งานสำเร็จ  ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองเกาะสมุย กล่าวว่า ตามมติคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 35/2551 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2551  และมติคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองเกาะสมุย ครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2551 ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีเมืองเกาะสมุย ในวันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน 2551 เวลา 08.00-15.00 น.  สำหรับวิธีการลงคะแนนเลือกตั้ง รายละเอียดดังนี้


วิธีการลงคะแนนเลือกตั้ง


- นำบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใบอนุญาตขับขี่  ยื่นแสดงขอใช้สิทธิเลือกตั้งต่อกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งที่มีสิทธิลงคะแนน


- ผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งหนึ่งคน จะได้รับบัตร 2 ใบ โดยทำเครื่องหมาย กากบาท X ดังนี้


ใบที่หนึ่ง บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล            กากบาท X  หกหมายเลข

ใบที่สอง บัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรี                  กากบาท X  หนึ่งหมายเลข


- นำบัตรลงคะแนนเลือกตั้ง หย่อนใส่หีบเลือกตั้งด้วยตนเองต่อหน้ากรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง


จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และขอเชิญประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกท่านไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน 2551 เวลา 08.00-15.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่มีชื่ออยู่ โดยพร้อมเพรียงกัน  และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เทศบาลเมืองเกาะสมุย  โทรศัพท์ 0-7742-6007  และ  0-7742-165


งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองเกาะสมุย
18 สิงหาคม 2551

Main menu

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน
  • Nathon Radio
  • สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยสมุย FM 96.75 MHz
  • หน้าทอนคึกคัก - รวมความเคลื่อนไหว
  • ศูนย์สื่อสารโรงพยาบาลเกาะสมุย

ขอเชิญทุกท่านมีส่วนร่วมกับเว็บ NathonCity ด้วยการส่งบทความ หรือภาพถ่าย มาร่วมเผยแพร่ในเว็บไซท์นี้