หน้าทอนซิตี้ : NathonCity

จากสมาชิก

รายงาน 006 : “ประชาชนสุขภาพดี ชุมชนเข้มแข็ง สังคมอยู่ดีมีสุข เกาะสมุยแข็งแรง”

20 มกราคม 2552
ปานเทพ วิริยานนท์
 คำอธิบายภาพ : pic4b56804fc2e31 นับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2549 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) ได้สนับสนุนและกำหนดเกณฑ์ให้องค์กรชุมชน องค์กรเอกชนที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการแสวงหาผลกำไร ได้มีการดำเนินงานและบริหารจัดการ “ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่” หรือกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาล โดยสนับสนุนงบประมาณด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคในชุมชนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ได้แก่ อบต. และเทศบาล และมีการสมทบงบประมาณจาก อปท. หรือ เทศบาลในอัตราส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10,20 และ 50 ตามขนาดขององค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟื้นฟูสภาพในชุมชน ครอบคลุมประชาชน 5 กลุ่มเป้าหมายคือ (1) กลุ่มหญิงมีครรภ์    (2) กลุ่มเด็กแรกเกิดถึง 6 ปี  (3) กลุ่มเด็กโตอายุ 6 ปีถึงต่ำกว่า 25ปี  (4) กลุ่มผู้ใหญ่อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป และ (5) หลุ่มผู้พิการและทุพพลภาพ  ให้สามารถเข้าถึงบริการทางสุขภาพ ได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพและเกิดการพัฒฯในชุมชนต่อไป


 คำอธิบายภาพ : pic4b56804fc3bfe เทศบาลเมืองเกาะสมุย ได้เริ่มจัดตั้ง “กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเกาะสมุย” เป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2552 ในปีแรกของคณะผู้บริหารชุดปัจจุบัน นายรามเนตร ใจกว้าง นายกเทศบาลเมืองเกาะสมุย และรองสุรพงษ์  วิริยานนท์ รองนายกเทศมนตรี ที่รับผิดชอบด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เพื่อสร้างหลักประกันสุขภาพให้กับบุคคลในพื้นที่(ที่มีทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลเมืองเกาะสมุย) โดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมตามความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  โดยทางเทศบาลเมืองเกาะสมุยสมทบเข้าร่วมกองทุนฯ ในอัตราร้อยละ 50  ในปี พ.ศ. 2552 และในปี พ.ศ. 2553 ทางเทศบาลฯ สมทบกองทุนร้อยละ 200 ด้วยคณะผู้บริหารได้เล็งเห็นเป้าหมายที่สำคัญของการสร้างหลักประกันสุขภาพให้เกิดขึ้นกับชุมชนในท้องถิ่น จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยการขับเคลื่อนกงล้อสุขภาพด้วยโดยเทศบาล เพราะเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดและทำงานอยู่กับชุมชนอย่างแนบแน่นด้วยหวังจะทำให้มีการดูแลสุขภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ด้วยหัวใจเดียวกันกับเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลเกาะสมุย สถานีอนามัย และ อ.ส.ม. 


- - - - - - - - - -


รายงาน 005 : สร้างความรู้สู่ประชาชน สร้างคน เพื่อสร้างเมือง

รายงาน 004 : ออกแบบระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ 3 ชุมชน

รายงาน 003 : การผังเมืองเป็นหัวใจของการพัฒนาเมือง

รายงาน 002 : โครงการปรับปรุงทางหลวงรอบเกาะสมุย

รายงาน 001 : ความคืบหน้าเมืองพิเศษ

Comment #1ขอให้จริงใจ...จริงจังตลอดไป
Posted @January,20 2010 21.38 ip : 118...165

จะติดตามต่อไป...ว่า 4 ปีทำได้ถึงไหน ตั้งใจจะ Change ได้จริงป่าว  ปีแรกคลำทางปีที่สองคงตรงเป้ามากขึ้น

Comment #2เก็บข่าวมาฝาก
Posted @January,21 2010 21.19 ip : 118...214
Photo :  , 300x200 pixel 49,068 bytes

28 ธันวาคม 2553 - สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต  11  สุราษฎร์ธานี  จัดทำ**โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานเพื่อพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ในปีงบประมาณ  2553 ** ในเขตพื้นที่  7  จังหวัด  และได้มีการลงนามกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น อบต. / เทศบาล  ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  จำนวน  103  กองทุน  (อบต./เทศบาล)  ร่วมลงนาม  เมื่อวันที่  28  ธันวาคม  2552  ณ  ห้องประกายเพชร  โรงแรมไดมอนด์  พร้อมด้วยนายกเทศมนตรี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  และปลัด  ผู้แทนหน่วยบริการท้องถิ่นจังหวัด  ผู้รับผิดชอบภาคี  ภาคีเครือข่ายต่าง ๆ  ซึ่งคณะกรรมการกองทุนของแต่ละกองทุน  เข้าร่วมพิธีลงนาม  จำนวน  400  คน

Main menu

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน
  • Nathon Radio
  • สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยสมุย FM 96.75 MHz

ขอเชิญทุกท่านมีส่วนร่วมกับเว็บ NathonCity ด้วยการส่งบทความ หรือภาพถ่าย มาร่วมเผยแพร่ในเว็บไซท์นี้